Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się statut Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej z siedzibą w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT NAUKOWEJ I AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

§ 1.
1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, zwana dalej "NASK", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia nr 5/93 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 33);
3) niniejszego statutu.
2. Siedzibą NASK jest m.st. Warszawa.
3. Nadzór nad NASK sprawuje minister właściwy do spraw nauki.
4. NASK uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.
5. NASK używa pieczęci okrągłej z godłem państwowym i z napisem w otoku: "Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Warszawa".
§  2.
1. Przedmiotem działalności NASK jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach telekomunikacji, teleinformatyki oraz sieci i usług teleinformatycznych, których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w praktyce oraz upowszechnianie tych wyników.
2. NASK prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) w zakresie:
1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
2) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
3) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
4) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);
5) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);
6) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
7) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
8) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
9) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z);
10) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
11) działalność portali internetowych (63.12.Z);
12) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);
13) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);
14) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z);
15) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
16) naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego (95.12.Z);
17) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
18) produkcja sprzętu telekomunikacyjnego (26.30.Z);
19) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z);
20) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);
21) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
22) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
23) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
24) wydawanie książek (58.11.Z);
25) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
26) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
27) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
3. NASK prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu działalności usługowej, wytwórczej, handlowej i budowlanej.
4. NASK działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§  3. Organami NASK są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.
§  4.
1. Dyrektor kieruje NASK, a w szczególności:
1) ustala plany działalności NASK;
2) realizuje politykę kadrową;
3) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności NASK;
4) reprezentuje NASK;
5) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NASK, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.
2. Dyrektora NASK powołuje na okres 5 lat minister właściwy do spraw nauki spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3. Dyrektora NASK odwołuje minister właściwy do spraw nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
4. Stwierdzenie przez ministra właściwego do spraw nauki nielegalności lub niegospodarności w działalności dyrektora może być podstawą do odwołania dyrektora, bez konieczności zasięgania opinii Rady Naukowej.
5. Dyrektor kieruje NASK przy pomocy zastępców i głównego księgowego odpowiedzialnych przed nim za realizację zadań wynikających z przydzielonego im zakresu obowiązków.
6. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor NASK po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
7. Głównego księgowego zatrudnia Dyrektor NASK.
8. Zastępcą Dyrektora do spraw naukowych może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy.
9. Dyrektor NASK może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań i ustalać zakres i czas ich umocowania we wszystkich sprawach. Dyrektor może ustanowić prokurę.
10. W uzasadnionych wypadkach, Dyrektor NASK może powoływać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze Dyrektora; członków tych organów powołuje i odwołuje Dyrektor NASK.
11. Dyrektor - po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej - może utworzyć stanowisko sekretarza naukowego.
12. Sekretarza naukowego powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
§  5.
1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NASK, w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Kompetencje Rady Naukowej określają przepisy ustawy.
3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów Rady Naukowej oraz uzupełnienia składu Rady Naukowej w trakcie kadencji określa ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy.
4. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.
5. 1 Rada Naukowa NASK liczy 18 członków.
§  6. Strukturę organizacyjną NASK określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Naukową i zakładowe organizacje związkowe.
§  7. Regulamin pracy ustalany jest przez Dyrektora w trybie określonym przepisami prawa pracy.
§  8.
1. Podstawą gospodarki NASK jest plan rzeczowo-finansowy ustalony przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
2. NASK występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
§  9.
1. Wszelkie zmiany statutu NASK wymagają uchwalenia przez Radę Naukową, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, obowiązują postanowienia ustawy.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
1 Załącznik § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 44 z dnia 27 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.4.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2008 r.