Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2008.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 223
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się statut Instytutu Geodezji i Kartografii, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1. Instytut Geodezji i Kartografii, zwany dalej "Instytutem", jest jednostką badawczo-rozwojową działającą, w szczególności, na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą";
2) ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.2));
3) obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 54, poz. 618);
4) niniejszego statutu.
§  2.
1. Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa.
2. Instytut może tworzyć oddziały oraz zakłady terenowe.
§  3.
1. Instytut posiada osobowość prawną.
2. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.
§  4. Instytut ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii.

Rozdział  2

Przedmiot i cel działania Instytutu

§  5. Przedmiotem działania Instytutu jest:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie geodezji, geodynamiki, kartografii, systemów informacji przestrzennej, fotogrametrii, teledetekcji i katastru oraz przystosowywanie wyników badań do wykorzystania w praktyce;
2) prowadzenie systematycznej, rozległej i aktywnej współpracy zagranicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi na świecie, w szczególności dla zapewnienia dostępu do aktualnej wiedzy oraz do najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie geodezji i kartografii;
3) udział w pracach międzynarodowych i polskich organizacji naukowych i zawodowych, a także uczestniczenie w międzynarodowych programach badawczych;
4) utrzymywanie ścisłej współpracy z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w kraju, w szczególności dla udziału w skoordynowanym wykorzystywaniu naukowych i technologicznych osiągnięć polskiej myśli geodezyjnej i kartograficznej;
5) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w zakresie geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych;
6) prowadzenie spraw związanych z wynalazczością oraz ochroną własności intelektualnej i przemysłowej;
7) prowadzenie spraw związanych z certyfikowaniem jakości w geodezji i kartografii oraz prowadzenie akredytowanych laboratoriów badawczych i pomiarowych;
8) podejmowanie działalności gospodarczej bądź usługowej w zakresie działania Instytutu.
§  6. Celem działania Instytutu jest:
1) wspomaganie procesów decyzyjnych państwa poprzez:
a) monitorowanie - z wykorzystaniem geodezji, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji oraz systemów informacji przestrzennej - zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz budownictwa,
b) zapewnienie obsługi naukowo-badawczej programom rządowym dotyczącym strategii i rozwoju państwa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz dziedzinach pokrewnych,
c) inspirowanie oraz prowadzenie prac naukowych i rozwojowych w zakresie informacji przestrzennej służących powstawaniu i funkcjonowaniu społeczeństwa wiedzy;
2) usprawnianie prac z dziedziny geodezji i kartografii poprzez tworzenie i implementowanie nowoczesnych metod i technologii;
3) wspieranie działań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przy realizacji jej zadań, w szczególności, na zlecenie organów tej Służby:
a) wykonywanie prac wymagających użycia metod naukowych, nietypowych technologii lub unikalnego sprzętu i aparatury w tym zwłaszcza analizowanie, projektowanie i zakładanie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
b) opracowywanie analiz oraz ocen stanu i rozwoju geodezji i kartografii, a także propozycji wykorzystywania osiągnięć światowej nauki i techniki,
c) opracowywanie i opiniowanie standardów produktów, procesów i usług wymagających korzystania z informacji przestrzennej oraz geodezji i kartografii,
d) testowanie dostępnych technologii oraz ich ocena w aspekcie obowiązujących standardów, a także opiniowanie funkcjonujących i tworzonych systemów informacji przestrzennej.

Rozdział  3

Organy Instytutu

§  7. Organami Instytutu są: dyrektor i rada naukowa.
§  8.
1. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
2. Dyrektor jest powoływany na okres 5 lat spośród kandydatów wyłonionych w konkursie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 ustawy.
§  9.
1. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy zastępców dyrektora i sekretarza naukowego Instytutu, których powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
2. Dyrektor określi w regulaminie organizacyjnym Instytutu:
1) liczbę zastępców dyrektora;
2) wymagania stawiane kandydatom na stanowisko zastępcy dyrektora;
3) zakres obowiązków zastępców dyrektora;
4) zakres obowiązków sekretarza naukowego Instytutu.
§  10.
1. Dyrektor powołuje opiniodawcze i doradcze kolegium Instytutu.
2. Skład kolegium Instytutu określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym Instytutu.
§  11.
1. Rada naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie statutowej działalności Instytutu oraz stanowiącym w sprawach wynikających z prawa nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.
2. W skład rady naukowej wchodzą 23 osoby, w tym:
1) pracownicy Instytutu ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu" pracy, w liczbie 11;
2) pracownicy badawczo-techniczni lub naukowi bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 3;
3) osoby spoza Instytutu posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, w liczbie 9.
3. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata.

Rozdział  4

Zasady organizacji Instytutu

§  12.
1. Dyrektor ustanawia regulamin organizacyjny Instytutu, w którym określa:
1) strukturę organizacyjną Instytutu;
2) nazwy oraz zakres działania jednostek organizacyjnych Instytutu.
2. Regulamin organizacyjny Instytutu dyrektor ustanawia po zasięgnięciu opinii rady naukowej i działających w Instytucie zakładowych organizacji związkowych.
§  13. Dyrektor, działając w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala dla Instytutu regulaminy: pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego i zakładowego funduszu nagród.

Rozdział  5

Zasady gospodarki Instytutu

§  14. Źródłem przychodów Instytutu są dotacje podmiotowe oraz celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności Instytutu, a także sprzedaż:
1) wyników badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeń oraz usług badawczych prowadzonych w Instytucie;
2) osiągnięć naukowych i technicznych, patentów, praw ochronnych, licencji i projektów wynalazczych;
3) wyprodukowanych w Instytucie urządzeń i aparatury;
4) wyników działalności gospodarczej bądź usługowej Instytutu;
5) środków trwałych z zachowaniem przepisów dotyczących państwowych osób prawnych.
§  15.
1. Instytut tworzy: fundusz Instytutu, zakładowy fundusz nagród oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Tworzenie i gospodarowanie funduszami, o których mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 153, poz. 1764).

Rozdział  6

Nadzór nad Instytutem

§  16. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.
§  17.
1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może nałożyć na Instytut obowiązek wprowadzenia do planu prac Instytutu określonych zadań, lub wyznaczyć zadania poza tym planem.
2. Nakładając na Instytut obowiązek wprowadzenia do planu prac Instytutu zadania, lub wyznaczenia zadania poza tym planem, minister właściwy do spraw administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić Instytutowi środki na wykonanie zadania, o ile nie zawarto umowy na jego wykonanie z inwestorem.

Rozdział  7

Postanowienia końcowe

§  18. Wprowadzenie zmian w statucie, spowodowanych koniecznością dostosowania statutu do aktualnych przepisów prawnych lub warunków i potrzeb Instytutu, wymaga uchwały rady naukowej, opinii zakładowej organizacji związkowej oraz zatwierdzenia tej uchwały przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
§  19. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

2) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.