Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.152

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej"

Departament Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) zarządza się, co następuje:

§  1. 
1. 
Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej uchwalony przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w dniu 26 maja 2017 r.
2. 
Statut stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 238 i 268).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI

PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, zwany dalej "Instytutem" działa na podstawie:
1.
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Dz.U. z 2016 r. poz. 371, 1079,1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz.202), zwanej dalej "ustawą";
2.
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859);
3.
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, 1280, 1933 i 1954);
4.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512);
5.
uchwały Rady Ministrów Nr 104/65 z dnia 28 kwietnia 1965 r. w sprawie utworzenia wojskowych instytutów naukowo-badawczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. Rozk. Tajnych MON Nr 6, poz. 27, § 1 pkt 2);
6.
niniejszego statutu.
§  2. 
Instytut posiada osobowość prawną.
§  3. 
Siedzibą Instytutu jest miejscowość Sulejówek, województwo mazowieckie.
§  4. 
1. 
Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest "WITPiS".
2. 
Instytut używa następującego tłumaczenia nazwy w języku angielskim: "Military Institute of Armoured and Automotive Technology".
§  5. 
Instytut ma prawo do używania pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.
§  6. 
Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Minister Obrony Narodowej. Czynności nadzoru nad Instytutem wykonuje wyznaczona przez Ministra Obrony Narodowej komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rozdział  2

Działalność Instytutu

§  7. 
Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:
1.
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2.
przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3.
wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).

§  8. 
Zakres działalności podstawowej Instytutu obejmuje w szczególności:
1.
Badania i rozwój pojazdów a także ich wyposażenia, w tym:

1) studia analityczne i badanie tendencji rozwojowych sprzętu wojskowego (SpW) innych armii dla potrzeb rozwoju pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prace studyjne, analizy i badania techniczno-ekonomiczne w zakresie rozwoju nowych pojazdów lub modernizacji już eksploatowanych;

3) doskonalenie oraz wdrażanie metodyk badawczych pojazdów z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnego wyposażenia badawczego i przyrządów pomiarowych;

4) prace rozwojowe dotyczące konstrukcji, badań i eksploatacji pojazdów oraz ich wyposażenia;

5) badania, testy oraz oceny oferowanych wojsku wozów bojowych i innych pojazdów, w zakresie bezpieczeństwa, właściwości funkcjonalnych i niezawodnościowych.

2.
Badania i rozwój systemów i sprzętu zabezpieczenia technicznego eksploatacji pojazdów oraz procesu szkolenia załóg i personelu technicznego, w tym:

1) prace rozwojowe dotyczące metodyk oraz sprzętu potrzebnego do diagnozowania, obsługiwania oraz napraw pojazdów w warunkach stacjonarnych i polowych;

2) doskonalenie i wdrażanie nowoczesnych systemów sprzętu ratunkowego i ewakuacyjnego dla potrzeb pojazdów oraz SpW wojsk własnych;

3) badania i doskonalenie metodyk i sprzętu do przechowywania i ochrony czasowej pojazdów oraz SpW.

3.
Badania na rzecz bezpieczeństwa i ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji na ludzi i środowisko: pojazdów oraz sprzętu zabezpieczającego ich eksploatację, w tym:

1) doskonalenie i wdrażanie metodyk badawczych z zakresu ergonomii w pojazdach, a więc nadmiernego natężenia dźwięku, drgań, pól elektromagnetycznych, emisji zanieczyszczeń oraz innych czynników;

2) doskonalenie i wdrażanie metodyk badawczych do oceny oddziaływania czynników eksploatacyjnych na środowisko naturalne;

3) prace i badania studyjne dotyczące konstrukcji pojazdów, stosowania nowoczesnych technologii i materiałów w zakresie wypracowania danych do kierunków ich modernizacji;

4) badania i rozwój nowych technologii oraz materiałów;

5) badania, testy, ekspertyzy i oceny bezpieczeństwa użytkowników pojazdów i ich otoczenia.

4.
Badanie i rozwój wybranych problemów inżynierii materiałowej dla potrzeb konstrukcji i technologii pojazdów, w tym:

1) prace rozwojowe nowych konstrukcji i materiałów niezbędnych do podniesienia poziomu ochrony załóg pojazdów i transportowanych osób i ładunków;

2) doskonalenie metod badań, właściwości nowych konstrukcji i materiałów do ochrony załóg pojazdów i transportowanych osób i ładunków;

3) badania, testy i ekspertyzy w tym ocena pojazdów w czasie ich eksploatacji dla potrzeb banku informacji o niezawodności i funkcjonowaniu pojazdów, i na nim zamontowanego SpW.

5.
W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:

1) upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z);

2) wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B; PKD 72.19.Z; PKD 74.90.Z);

3) opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD 72.19.Z; PKD 71.20.B; PKD 74.90.Z);

4) prowadzi działalność normalizacyjną certyfikacyjną i aprobacyjną (PKD 71.20.B; PKD 72.19.Z);

5) prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu (PKD 72.19.Z; PKD 91.01.A);

6) prowadzi działalność w zakresie informacji naukowo-technicznej, w tym działalność biblioteczną w przedmiocie działania Instytutu (PKD 91.01.A;)

7) wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury (PKD 72.19.Z);

8) prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 58.19.Z);

9) prowadzi kształcenie w formie seminariów, szkoleń, kursów dokształcających i innych (PKD 85.59.B);

10) organizuje i uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych (PKD 82.30.Z);

11) prowadzi prace projektowe i inżynierskie w celu opracowania nowych technologii (PKD 74.10.Z);

12) prowadzi doradztwo naukowo-techniczne (PKD 71.12.Z);

13) realizuje pozostałą działalność w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych (PKD 74.90.Z);

14) prowadzi podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników (PKD 85.59.B).

§  9. 
1. 
Instytut prowadzi inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, w zakresie:
1)
prowadzenie badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B);
2)
opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B; PKD 74.90.Z);
3)
wydawanie opinii oraz ocenę warunków organizacyjno-technicznych (PKD 71.20.B; PKD 74.90.Z);
4)
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne nie związane z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki (PKD 71.12.Z.);
5)
prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów (PKD 74.90.Z; PKD 71.20.B);
6)
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (PKD 29.10.E, PKD 29.20.Z);
7)
konserwacja i naprawa pojazdów (PKD 45.20.Z);
8)
sprzedaż samochodów (PKD 45.11.Z, PKD 45.19.Z);
9)
demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z);
10)
wynajem samochodów do przewozu osób i towarów (PKD 49.32.Z, PKD 49.41.Z, PKD 77.11.Z, PKD 77.12.Z);
11)
działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21 .Z);
12)
wynajem maszyn i urządzeń (PKD 77.33.Z, PKD 77.39.Z);
13)
kupno i sprzedaż nieruchomości (PKD 68.10.Z);
14)
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
15)
sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
16)
organizacja pokazów sprzętu, spotkań i imprez tematycznych (PKD 82.30.Z).
2. 
Instytut uprawniony jest do przeprowadzania badań pojazdów mechanicznych i sprzętu technicznego oraz technologii na zgodność z stosownymi dokumentami.
3. 
Instytut może podejmować działalność: badawczą rozwojową i wdrożeniową związaną z certyfikacją homologacją zabezpieczeniem eksploatacji oraz szkoleniową na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb resortu obrony narodowej.
4. 
Instytut może współdziałać z innymi instytutami badawczymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi w prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych, a także w zakresie innej działalności, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie własności intelektualnej, w tym przemysłowej.
5. 
Instytut, z zachowaniem przepisów wymienionych w ust.4, może przystępować do organizacji i stowarzyszeń naukowych lub inicjować ich powstanie.
6. 
Instytut, z zachowaniem przepisów wymienionych w ust. 4, może upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych.
7. 
Instytut, z zachowaniem przepisów wymienionych w ust. 4, może prowadzić działalność produkcyjną bądź usługową wydzieloną pod względem finansowym i rachunkowym, zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie objętym statutowym przedmiotem działania.

Rozdział  3

Organy Instytutu

§  10. 
Organami instytutu są:
1)
dyrektor;
2)
rada naukowa.
§  11. 
Dyrektor:
1)
kieruje instytutem i reprezentuje go na zewnątrz;
2)
ustala plany działalności instytutu;
3)
kreuje politykę kadrową
4)
zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy;
5)
odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
6)
odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
7)
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej;
8)
organizuje i kieruje działalnością Instytutu w zakresie planowania badań naukowych i prac rozwojowych na czas wojny, przy pomocy wyznaczonych i upoważnionych do tych prac pracowników Instytutu;
9)
dokonuje mianowania pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora, z którym ma nawiązać stosunek pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
10)
kształtuje dyscyplinę żołnierzy pełniących służbę w Instytucie.
§  12. 
1. 
Minister Obrony Narodowej powołuje i odwołuje dyrektora.
2. 
Minister Obrony Narodowej w akcie o powołaniu dyrektora określa także wysokość jego wynagrodzenia.
3. 
Dyrektorem może być osoba, która:
1)
posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2)
korzysta z pełni praw publicznych;
3)
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
§  13. 
1. 
W przypadku odwołania dyrektora instytutu minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo inną osobę spełniającą warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5 ustawy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy..
2. 
Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje minister nadzorujący.
3. 
Minister nadzorujący w akcie o powołaniu zastępcy dyrektora określa także wysokość jego wynagrodzenia.
4. 
Dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgowego w okresie trwania stosunku pracy obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej określony w odrębnej umowie.
5. 
Umowę, o której mowa w ust. 5, z dyrektorem oraz zastępcami dyrektora zawiera Minister Obrony Narodowej.
6. 
Zastępcy dyrektora, główny księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podległych bezpośrednio dyrektorowi ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem za wyniki działalności pionów i komórek Instytutu, którymi kierują oraz za użycie właściwych środków dla uzyskania tych wyników.
§  14. 
1. 
Rada naukowa liczy 12 członków. W skład rady naukowej wchodzą:

a) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 6;

b) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 6.

2. 
Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców.
3. 
Przewodniczącego rady naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.
4. 
Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
5. 
Funkcja zastępcy przewodniczącego rady naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.
§  15. 
Liczba osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzących w skład rady, nie powinna być większa niż 3.
§  16. 
Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w § 14 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, wynosi 4.
§  17. 
Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w § 14 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, wynosi 2.
§  18. 
Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady naukowej, jeżeli ich liczba jest mniejsza niż liczba należnych im miejsc w radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w radzie, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
§  19. 
Pozostali członkowie rady naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej. W skład rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
§  20. 
Do rady naukowej wchodzą osoby spoza instytutu posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu, które wskazuje Minister Obrony Narodowej, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora.
§  21. 
1. 
Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. 
Do zadań rady naukowej należy:
1)
uchwalanie statutu;
2)
opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
3)
opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
4)
zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
5)
opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
6)
opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
7)
opiniowanie rocznego planu finansowego;
8)
opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
9)
opiniowanie podziału zysku instytutu;
10)
opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
11)
opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
12)
przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
13)
wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
14)
opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
15)
opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań i prac naukowych i prac rozwojowych.
16)
przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, 1010 oraz z 2017 r. poz. 60);
17)
podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
18)
występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.
3. 
Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
4. 
Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
5. 
W przypadku uzyskania przez WITPiS uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego lub występowania o nadanie tytułu, skład Rady Naukowej WITPiS zostaje, w trakcie przeprowadzania przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu, rozszerzony o:
1)
pracowników WITPiS nie będących członkami Rady Naukowej a posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;
2)
osoby spoza WITPiS, które w przewodzie doktorskim, habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu pełnią rolę recenzentów.
6. 
Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu. Stanowiska Rady są podejmowane w formie uchwał.
7. 
Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 7-11, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
8. 
Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§  22. 
Dyrektor instytutu może:
1)
powołać sekretarza naukowego instytutu;
2)
powołać 1 kolegium;
3)
powołać 2 zespoły opiniodawczo-doradcze;
4)
ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań ustalając zakres i czas ich umocowania.
§  23. 
1. 
Sekretarza naukowego powołuje i odwołuje dyrektor, w uzgodnieniu z radą naukową.
2. 
Sekretarzem naukowym może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. 
Szczegółowy zakres działania, obowiązki i uprawnienia sekretarza naukowego określa regulamin organizacyjny.
4. 
Regulamin pracy powołanego kolegium i zespołu doradczo-opiniodawczego ustala dyrektor.

Rozdział  4

Struktura organizacyjna

§  24. 
1. 
Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
§  25. 
1. 
Instytut zatrudnia pracowników:
1)
naukowych;
2)
badawczo-technicznych;
3)
inżynieryjno-technicznych;
4)
administracyjno-ekonomicznych;
5)
bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
6)
na stanowiskach robotniczych;
7)
obsługi i innych.
2. 
Pracownikiem naukowym instytutu może być osoba posiadająca wymagane kwalifikacje naukowe, określone w art. 43 ustawy.
3. 
Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem:
1)
konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia jednocześnie powołując komisje konkursową składającą się z 5 osób, spośród pracowników naukowych Instytutu;
2)
w skład komisji konkursowej wchodzi dyrektor Instytutu;
3)
komisja konkursowa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego komisji;
4)
funkcja przewodniczącego komisji konkursowej nie może by łączona ze stanowiskiem dyrektora Instytutu;
5)
w ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów;
6)
ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu;
7)
kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna;
8)
komisja konkursowa na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje oceny i wyłania zwycięzcę konkursu, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a)
dorobku naukowego i badawczego oraz osiągnięć kandydata,
b)
przydatność specjalizacji kandydata dla rozwoju podstawowej działalności Instytutu,
c)
predyspozycje kandydata do pracy w określonym zespole;
9)
konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.
4. 
Na stanowisku badawczo-technicznym może być zatrudniona osoba posiadająca wykształcenie wyższe. Dodatkowe kwalifikacje na stanowiska badawczo-techniczne ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.
§  26. 
1. 
Żołnierzy zawodowych w Instytucie wyznacza na stanowiska służbowe, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz zwalnia z tych stanowisk, Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego organ, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2. 
Wykaz stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych określony jest w wykazie stanowisk służbowych Instytutu, opracowanym przez Sztab Generalny Wojska Polskiego.
§  27. 
1. 
W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzekają:
1)
w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna w instytucie w składzie trzech członków;
2)
w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw nauki.
2. 
Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.
§  28. 
Komisja dyscyplinarna, składająca się z 3 członków, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:
1)
dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 3 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;
2)
czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;
3)
bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;
4)
kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 7 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;
5)
komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;
6)
głosowanie jest tajne. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;
7)
komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;
8)
dyrektor ogłasza wyniki wyborów.
§  29. 
1. 
Strukturę organizacyjną odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi działania Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora.
2. 
Struktura organizacyjna jest uaktualniana według potrzeb, w oparciu o wyniki badania jej przydatności pod względem efektywności realizowanych zadań, sprawnego zarządzania Instytutem oraz uzyskiwania optymalnych efektów ekonomicznych.
§  30. 
1. 
Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Instytucie określa regulamin organizacyjny.
2. 
W Instytucie nie może istnieć stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. 
Dyrektora Instytutu, jego zastępców oraz głównego księgowego obowiązują regulacje, opisane w art. 28 ustawy.
4. 
Regulamin organizacyjny Instytutu ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Rozdział  5

Mienie Instytutu

§  31. 
1. 
Instytut gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. 
Instytut gospodarując przydzielonym i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę.
3. 
Instytut może zadysponować składnikami majątku trwałego, stosując przepisy dotyczące państwowych osób prawnych.
§  32. 
W przypadku likwidacji Instytutu, jego majątek, po zaspokojeniu wierzycieli, staje się własnością Skarbu Państwa, a o jego przeznaczeniu decyduje Minister Obrony Narodowej sprawujący nadzór w zgodzie z przepisami ustawy.

Rozdział  6

Gospodarka Instytutu

§  33. 
1. 
Podstawą gospodarki Instytutu jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.
2. 
Plan, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zadania określone przez Ministra Obrony Narodowej.
§  34. 
1. 
Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
2. 
Instytut odpowiada za swe zobowiązania.
3. 
Instytut prowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, księgowość i na jej podstawie sporządza roczne sprawozdanie finansowe.
4. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, po zaopiniowaniu przez radę naukową podlega zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.
§  35. 
1. 
Źródłami finansowania działalności Instytutu są:
1)
przychody z realizowanych prac;
2)
przychody z wdrażania i upowszechniania wyników działalności;
3)
dotacje budżetowe i pozabudżetowe, uzyskiwane zgodnie z odrębnymi przepisami;
4)
przychody z działalności produkcyjnej lub usługowej;
5)
przychody z patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych;
6)
inne przychody pozyskiwane na działalność statutową Instytutu.
2. 
Instytut pokrywa koszty działalności z uzyskiwanych przychodów.
§  36. 
Instytut tworzy i dysponuje funduszami na zasadach określonych w art. 19 ustawy o instytutach badawczych oraz w odrębnych przepisach.

Rozdział  7

Nadzór nad działalnością Instytutu

§  37. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§  38. 
1. 
Minister Obrony Narodowej ma prawo nałożyć na Instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu zadania lub wyznaczyć zadania poza planem, zgodnie z zakresem działania określonym w statucie Instytutu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji szczególnie ważnych celów gospodarczych lub społecznych, ze względu na potrzeby obrony kraju, w przypadku klęski żywiołowej, bądź w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej zapewnia Instytutowi środki do wykonania nałożonego zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy zawartej między Instytutem a jednostką organizacyjną wskazaną przy nakładaniu zadania.

Rozdział  8

Przedstawicielstwo Instytutu

§  39. 
Do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytutu upoważniony jest dyrektor. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy dyrektora działają w granicach ich umocowania.
§  40. 
1. 
Pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor.
2. 
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. 
Dyrektor w pełnomocnictwie określa zakres i sposób realizacji umocowania pełnomocników.
4. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictw do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

Rozdział  9

Postanowienia końcowe

§  41. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowania przepisy ustawy o instytutach badawczych, aktów wykonawczych do ustawy, kodeksu cywilnego.