Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2008.3.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet"

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się statut Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Traci moc statut Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet", zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w dniu 4 kwietnia 2001 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

PRZEMYSŁU BETONÓW "CEBET"

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.), Rada Naukowa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "CEBET" na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2008 r. uchwaliła tekst niniejszego statutu.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET" zwany dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1));
2) zarządzenia Nr 59/Org. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "CEBET", zmienionego zarządzeniem Nr 14/Org. Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r.;
3) niniejszego statutu.
§  2.
1. Siedzibą Ośrodka jest m.st. Warszawa.
2. Ośrodek może tworzyć podporządkowane sobie terenowe jednostki organizacyjne.
§  3.
1. Ośrodek jest państwową jednostką organizacyjną.
2. Ośrodek posiada osobowość prawną.
3. Ośrodek ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem zawierającym nazwę Ośrodka w otoku.
§  4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Rozdział  II

Zadania, przedmiot i zakres działania Ośrodka

§  5. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac;
2) realizacja zadań związanych z prowadzonymi przez Ośrodek badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.
§  6. Przedmiotem działania Ośrodka są:
1) badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz postępu i rozwoju budownictwa w obszarze technologii betonów w następującym zakresie:
a) technologii oraz zastosowań betonów kruszywowych (zwykłych, lekkich i specjalnych), także technologii robót betonowych,
b) technologii betonów komórkowych, wyrobów z tego tworzywa oraz ich zastosowań,
c) badań surowców i półfabrykatów (spoiw, kruszyw, zapraw, domieszek chemicznych i dodatków oraz innych materiałów i wyrobów) dla oceny ich przydatności w zastosowaniu do wytwarzania betonów,
d) opracowywania i badań nowych rozwiązań procesów technologicznych, maszyn i urządzeń oraz instalacji technologicznych do produkcji betonów,
e) badań wyrobów i konstrukcji z betonu pod względem jakości i technologii wykonania oraz zachowania się w czasie użytkowania obiektów budowlanych,
f) badań nad wykorzystaniem odpadów przemysłowych lub innych surowców odpadowych w technologii produkcji wyrobów z betonu lub innych zastosowań,
g) badań wyprzedzających dla potrzeb normalizacji wyrobów betonowych oraz stosowanych w technologii ich produkcji surowców i materiałów;
2) działania związane z wykorzystywaniem wyników prowadzonych w Ośrodku prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac poprzez:
a) prowadzenie wdrożeń nowych technologii i urządzeń,
b) doradztwo techniczne,
c) opracowywanie nowych metod badawczych,
d) działalność normalizacyjną,
e) prowadzenie prac służących działalności certyfikacyjnej,
f) informację naukowo-techniczną,
g) podnoszenie kwalifikacji pracowników własnych i obcych,
h) udział w pracach organizacji międzynarodowych.
§  7. Ośrodek realizuje wymieniony w § 6 zakres działania poprzez:
1) prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych;
2) doskonalenie i optymalizację już stosowanych rozwiązań;
3) wdrażanie nowych metod badawczych;
4) udział w pracach związanych z opracowywaniem, wdrażaniem i nowelizacją norm krajowych i europejskich;
5) udział w międzynarodowych programach badań naukowych i pracach rozwojowych;
6) działalność certyfikacyjną;
7) publikację wyników prac badawczych;
8) prowadzenie informacji naukowo-technicznej;
9) organizację konferencji naukowo-technicznych, seminariów i szkoleń;
10) współpracę z organami administracji publicznej oraz prowadzenie doradztwa technicznego i wydawanie opinii na potrzeby urzędów państwowych, oraz osób prawnych i fizycznych;
11) współpracę z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi prace badawcze, rozwojowe oraz normalizacyjne.
§  8. Ośrodek może prowadzić inną niż określona w § 6 działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.2)) - działalność ta jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym od określonej w § 6 i obejmuje:
1) produkcję doświadczalną wyrobów z betonu i materiałów związanych z ich produkcją i stosowaniem;
2) małoseryjną produkcję aparatury badawczej;
3) sprawdzanie i skalowanie specjalistycznych przyrządów pomiarowych;
4) naprawy specjalistycznych przyrządów pomiarowych;
5) gospodarkę posiadanymi nieruchomościami.

Rozdział  III

Organy Ośrodka i ich uprawnienia

§  9. Organami Ośrodka są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.
§  10.
1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem, a w szczególności:
1) ustala plany działalności Ośrodka;
2) realizuje politykę kadrową;
3) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Ośrodka;
4) reprezentuje Ośrodek;
5) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje (w drodze konkursu na okres 5 lat) i odwołuje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców i sekretarza naukowego, których powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
4. Zastępcy dyrektora Ośrodka i sekretarz naukowy Ośrodka działają w ramach ustalonych przez Dyrektora zakresów obowiązków i kierują działalnością podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych.
5. Dyrektor Ośrodka może powoływać ciała kolegialne lub inne organy opiniodawczo-doradcze.
6. Dyrektor Ośrodka może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań i ustalać zakres i czas ich umocowania.
§  11.
1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Ośrodka w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Zadania Rady Naukowej i zasady jej działania są określone w ustawie, o której mowa w § 1 pkt 1 oraz uchwalonym przez nią regulaminie Rady Naukowej.
3. W skład Rady Naukowej Ośrodka wchodzi 13 członków.
4. Zasady, tryb wyboru i powołania członków Rady Naukowej określa ustawa, o której mowa w § 1 pkt 1.

Rozdział  IV

Organizacja Ośrodka

§  12. Strukturę organizacyjną Ośrodka odpowiadającą jego przedmiotowi i zakresowi działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Rozdział  V

Zasady gospodarki

§  13. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych w ustawie, o której mowa w § 1 pkt 1.

Rozdział  VI

Pracownicy Ośrodka

§  14. Ośrodek zatrudnia pracowników:
1) naukowych;
2) badawczo-technicznych;
3) inżynieryjno-technicznych;
4) administracyjno-ekonomicznych;
5) bibliotecznych;
6) dokumentacji naukowej;
7) na stanowiskach robotniczych;
8) obsługi i innych.
§  15. Prawa i obowiązki, oraz zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy ustawy wymienionej w § 1 pkt 1 oraz regulamin pracy, zakładowy układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania, ustalone na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

Rozdział  VII

Postanowienia końcowe

§  16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy wymienionej w § 1 pkt 1 statutu oraz przepisy wydane na jej podstawie.
§  17. Zmiany w statucie, wynikające ze zmiany przepisów prawnych, bądź spowodowane koniecznością dostosowania do aktualnych warunków i potrzeb, przyjmowane są w drodze uchwały Rady Naukowej po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
§  18. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280.