Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.153

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 158/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Departament Wychowania i promocji Obronności

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), oraz w związku z § 11 ust. 4 Statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. MON poz. 16) ustalam, co następuje:

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za 2012 r., na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.768.041,76 zł;
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 107.029,44 zł;
4) dodatkowe informacje i objaśnienia, stanowiące wraz z opinią i raportem uzupełniającym niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r., załącznik do niniejszej decyzji.
2. Strata netto za rok obrotowy 2011 wynosząca 5.239,89 zł i strata netto za rok obrotowy 2012 wynosząca 107.029,44 zł, w łącznej wysokości 112.269,33 zł, zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury - Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie finansowe Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za 2012 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.768.041,76 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 107.029,44 zł.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.