Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok Instytutu Techniki Budowlanej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.8.50

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2008 r.

DECYZJA Nr 23
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 8 maja 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Instytutu Techniki Budowlanej

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934) ustala się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2007 rok Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 1, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwoty 134.071.165,74 zł oraz zysk netto w wysokości 4.352.590,94 zł.
§  2.
Zysk bilansowy netto za 2007 rok, zgodnie z propozycją Dyrektora ITB, zostanie przeznaczony na:

- fundusz jednostki badawczo-rozwojowej 4.202.590,94 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150.000,00 zł.

§  3.
Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.