Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.162

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 170/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za 2012 r.

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.1)), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ustala się, co następuje:

§  1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za 2012 r., zamykające się:
1) sumami bilansowymi po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.572.949.644,24 zł;
2) rachunkiem zysków i strat, wykazującym zysk netto w kwocie 250.117.736,16 zł;
3) zestawieniem zmian w funduszu własnym, wykazującym zwiększenie funduszu własnego o kwotę 18.188.918,11 zł;
4) rachunkiem przepływów pieniężnych, wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537.287,73 zł.
§  2. Sprawozdanie finansowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za 2012 r., o którym mowa w § 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908.