Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.187

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 195/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za 2012 r.

Departament Infrastruktury

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), ustalam co następuje:

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za 2012 r. zamykające się:
1) sumami bilansowymi po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.058.901.491,02 zł;
2) rachunkiem zysków i strat, wykazującym zysk netto w kwocie 1.382.570,41 zł;
3) zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującym zwiększenie funduszu własnego o kwotę 107.959.085,50 zł;
4) rachunkiem przepływów pieniężnych, wykazującym zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.860.347,54 zł.
2. Sprawozdanie finansowe instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za 2012 r., o którym mowa w § 1, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 28A za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik stanowi sprawozdanie finansowe instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za 2011 r., na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 2.058.901.491,02 zł, z dnia 30.04.2013 r.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.382.570,41 zł, z dnia 30.04.2013 r.
3. Zestawienie zmian w funduszu własnym, wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 107.959.085,50 zł, z dnia 30.04.2013 r.
4. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.860.347,54 zł, z dnia 30.04.2013 r.
5. Informacja dodatkowa instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za 2012 r., z dnia 30.04.2013 r.
6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta - pani Grażyny Bamber (nr rej 11028), występującej w imieniu firmy POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wandy 11a lok. 3. - dla Ministra Obrony Narodowej, z dnia 12.05.2013 r.
7. Raport biegłego rewidenta - pani Grażyny Bamber (nr rej 11028), występującej w imieniu firmy POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wandy 11a lok. 3 - z badania sprawozdania finansowego instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą: 02-010 Warszawa ul. Nowowiejska 28A za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., z dnia 12.05.2013 r.