Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

DECYZJA Nr 55
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Na podstawie art. 445 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się regulamin studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uchwalony uchwałą Nr 36/09/2019 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

§  2.  Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN STUDIÓW

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).