Zatwierdzenie regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.207

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 255/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

1.
Zatwierdza się regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, przyjęty uchwałą Nr 26/WAT/2014 Senatu tej Uczelni z dnia 27 marca 2014 r. 1
2.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

Uchwała

Akademia

Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego

Senatu Wojskowej Akademii Technicznej

im. Jarosława Dąbrowskiego

nr 26/WAT/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje.

§  1.
Uchwala się "Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" obowiązujący dla naborów studiów doktoranckich od roku akademickiego 2014/2015, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.
Studia doktoranckie prowadzone w podstawowych jednostkach organizacyjnych WAT przed dniem 18 grudnia 2013 r. prowadzi się zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ich rozpoczęcia do czasu ich zakończenia według programu tych studiów.
§  3.
Z dniem 30 września 2014 r. traci moc uchwała Nr 222/III/2012 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego", z zastrzeżeniem § 2.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez Ministra Obrony Narodowej decyzji zatwierdzającej "Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2014 r.

Załącznik

Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Regulamin studiów doktoranckich, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i tok studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia), zwanych dalej "studiami", prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej "Akademią" oraz związane z nim prawa i obowiązki doktoranta na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą" oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o stopniach naukowych".
§  2.
1.
Studia stwarzają doktorantowi warunki do:
1)
realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;
2)
prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza Akademią;
3)
przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
4)
przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, lub recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
5)
uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;
6)
współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
7)
przygotowania do egzaminów doktorskich oraz rozprawy doktorskiej pod opieką promotora;
8)
uzyskania stopnia naukowego doktora.
2.
Szczegółowy tryb uzyskiwania stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy, w tym ustawa o stopniach naukowych.
3.
Uczestnikiem studiów może być z uwzględnieniem § 8:
1)
obywatel polski, w tym żołnierz zawodowy skierowany na studia w trybie służbowym, zwany dalej "żołnierzem zawodowym";
2)
osoba niebędąca obywatelem polskim na zasadach określonych w Ustawie.
4.
Zasady kierowania żołnierzy zawodowych na studia reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, zwanymi dalej "przepisami wojskowymi".
§  3.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)
doktorancie, bez bliższego określenia - rozumie się przez to każdego doktoranta, o którym mowa w § 2 ust. 3;
2)
wydziale - rozumie się przez to podstawową jednostkę organizacyjną Akademii;
3)
dziekanie - rozumie się przez to kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii.
§  4.
1.
Studia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
2.
Studia stacjonarne, z wyjątkiem usług edukacyjnych określonych w Ustawie, są bezpłatne.
3.
Studia niestacjonarne są płatne.
4.
Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określa senat Akademii, a ich wysokość - rektor.
5.
Na studiach stacjonarnych opłaty, zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie, pobierane są jedynie za niektóre usługi edukacyjne.
6.
Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa zawarta w formie pisemnej między Akademią a doktorantem. Wzór umowy określa rektor po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów. Nie zawiera się umów z doktorantem - żołnierzem zawodowym.
7.
Umowy, o których mowa w ust. 6, zawiera się w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
§  5.
1.
Doktoranci Akademii tworzą samorząd doktorantów. Samorząd doktorantów działa na podstawie Ustawy, Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanego dalej "Statutem" oraz regulaminu samorządu doktorantów.
2.
Organy akademickiego samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Akademii, a organy wydziałowego samorządu doktorantów - reprezentantami ogółu doktorantów wydziału.

Rozdział  2

Tworzenie studiów

§  6.
1.
Studia mogą być prowadzone przez wydziały posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
2.
Studia mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie dyscyplin naukowych odpowiadających uprawnieniom, o których mowa w ust. 1.
3.
Studia mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają umowy zawarte między tymi jednostkami.
§  7.
1.
Studia tworzy rektor na wniosek rady wydziału.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
nazwę wydziału, w którym prowadzone będą studia;
2)
określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej;
3)
określenie efektów kształcenia;
4)
program studiów;
5)
określenie formy studiów;
6)
określenie czasu trwania studiów;
7)
warunki i tryb rekrutacji na studia;
8)
wysokość opłat za studia niestacjonarne, jeżeli jest przewidywane utworzenie studiów odpłatnych;
9)
w przypadku studiów środowiskowych - projekt stosownej umowy, o której mowa w § 6 ust. 3.
3.
Studia likwiduje rektor na wniosek rady wydziału prowadzącego studia.
4.
Po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 1 i 3, rektor wydaje stosowny wewnętrzny akt prawny o utworzeniu lub likwidacji studiów.

Rozdział  3

Rekrutacja na studia

§  8.
Do studiowania może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny) lub inne kwalifikacje określone w Ustawie.
§  9.
1.
Rekrutacja na studia obywateli polskich oraz osób niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z praw obywateli polskich odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji na studia oraz ich formę określa senat Akademii w formie uchwały i podaje do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego ta uchwała dotyczy. Rekrutacja pozostałych osób niebędących obywatelami polskimi odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana.
3.
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii muszą spełniać wymagania określone przepisami, wydanymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
4.
Warunkiem przyjęcia na studia cudzoziemców, którzy pomyślnie przeszli postępowanie rekrutacyjne, jest uzyskanie przez nich zezwolenia organów wojskowych na wejście na teren Akademii jako jednostki wojskowej. Sposób uzyskiwania zezwolenia regulują przepisy wojskowe.
5.
Decyzję administracyjną w sprawie przyjęcia na studia podejmuje komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 2, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, o jakich mowa w ust. 1. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
§  10.
1.
Przyjęcie w poczet doktorantów Akademii następuje z chwilą immatrykulacji i potwierdzenia złożenia ślubowania doktoranckiego. Treść ślubowania określa Statut.
2.
Z dniem immatrykulacji kierownik studiów przydziela wszystkim doktorantom opiekunów naukowych.
3.
Po immatrykulacji doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.
4.
Dane osobowe doktoranta podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Rozdział  4

Organizacja i realizacja studiów

§  11.
1.
Studia w Akademii trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż cztery lata.
2.
Kierownik studiów przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach.
3.
Kierownik studiów, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć na wniosek doktoranta okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
1)
czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, w tym rekonwalescencją lub rehabilitacją;
2)
konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
3)
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;

- łącznie nie dłużej niż o rok.

4.
Kierownik studiów, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć na wniosek doktoranta okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.
5.
Doktorant, któremu przedłużono studia zgodnie z zapisami ust. 2 lub 3, jest rejestrowany po powrocie na studia jako doktorant roku studiów, na którym uzyskał przedłużenie okresu odbywania studiów. Terminy wykonania obowiązków przez doktoranta ulegają przedłużeniu odpowiednio o czas, o który przedłużono mu okres odbywania studiów.
6.
Doktorant, któremu przedłużono studia zgodnie z zapisami ust. 4, jest rejestrowany na czwarty rok studiów do czasu ukończenia studiów lub skreślenia z listy doktorantów.
7.
W przypadku przyznania przedłużenia na okres inny niż pełny rok lub dwa lata studiów kierownik studiów określa warunki kontynuowania studiów przez doktoranta po upływie okresu przedłużenia, a w szczególności terminy realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z Regulaminu. O warunkach kontynuowania studiów kierownik studiów informuje doktoranta na piśmie.
8.
Doktorant korzystający z przedłużenia studiów ponad czas określony w programie studiów zachowuje status doktoranta wraz z prawem do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej na zasadach określonych w przepisach o przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.
9.
Kierownik studiów, na pisemny wniosek doktoranta, może udzielić mu urlopu krótkoterminowego na okres nie dłuższy niż 14 dni.
§  12.
1.
Rok akademicki w Akademii rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2.
Rok akademicki obejmuje:
1)
dwa semestry: zimowy i letni;
2)
dwie zasadnicze sesje egzaminacyjne: zimową i letnią;
3)
dwie poprawkowe sesje egzaminacyjne: zimową i letnią;
4)
przerwy wypoczynkowe w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, do wykorzystania w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz odbywania praktyki zawodowej.
3.
Zajęcia na pierwszym semestrze rozpoczynają się od semestru zimowego lub letniego.
4.
Harmonogram roku akademickiego określany jest przez rektora najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
5.
Więcej niż połowa programu studiów stacjonarnych wymaga obecności doktorantów w wydziale i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych.
6.
Na studiach niestacjonarnych zajęcia i sesje egzaminacyjne odbywają się w ramach zjazdów, umożliwiających odbywanie studiów osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Terminy zjazdów ustala kierownik studiów i podaje do wiadomości na stronie internetowej wydziału najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru.
7.
Semestralne rozkłady zajęć, a także plany sesji egzaminacyjnych, zasadniczych i poprawkowych ustala kierownik studiów i podaje do wiadomości na stronie internetowej wydziału najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem - odpowiednio - semestru lub sesji egzaminacyjnej.
8.
Plany zasadniczych i poprawkowych sesji egzaminacyjnych obejmują terminy wszystkich egzaminów ujętych w planie studiów. Dla każdego egzaminu ujętego w planie studiów ustala się jeden termin w planie zasadniczej sesji egzaminacyjnej oraz jeden termin w planie poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
§  13.
1.
Studia realizowane są według planu i programu studiów, które uchwala rada wydziału prowadzącego te studia, zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez senat Akademii.
2.
Studia w Akademii realizowane są w czterech etapach:
1)
etap pierwszy - I semestr studiów:
a)
programowe zajęcia dydaktyczne,
b)
przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
c)
wybór tematu projektu badawczego;
2)
etap drugi - II semestr studiów:
a)
programowe zajęcia dydaktyczne,
b)
praktyki zawodowe,
c)
wstępny etap realizacji projektu badawczego (analiza stanu wiedzy);
3)
etap trzeci - III-VI semestr studiów:
a)
programowe zajęcia dydaktyczne,
b)
realizacja projektu badawczego,
c)
praktyki zawodowe;
4)
etap czwarty - VII-VIII semestr studiów:
a)
programowe zajęcia dydaktyczne,
b)
realizacja projektu badawczego,
c)
praktyki zawodowe,
d)
wszczęcie przewodu doktorskiego,
e)
redakcja rozprawy doktorskiej,
f)
złożenie rozprawy doktorskiej,
g)
zdanie egzaminów doktorskich,
h)
obrona rozprawy doktorskiej.
3.
Od drugiego etapu realizowane są w każdym semestrze obowiązkowe seminaria doktoranckie.
4.
Plany i programy studiów uchwalane są przez rady wydziałów, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem zajęć na pierwszym semestrze, a następnie zamieszczane na stronie internetowej wydziału.
5.
Na podstawie uchwalonego przez radę wydziału planu i programu studiów doktorant może ustalić, w porozumieniu z opiekunem naukowym, indywidualny plan studiów, określający zadania przewidziane do realizacji w kolejnych semestrach poczynając od semestru drugiego. Szczegóły indywidualnego planu studiów mogą być ustalane przed rozpoczęciem każdego semestru. Indywidualny plan studiów zatwierdza kierownik studiów.
6.
Indywidualny plan studiów może być częściowo realizowany w innych jednostkach i instytucjach kształcących doktorantów - w kraju i za granicą. Uznawanie osiągnięć doktoranta uzyskanych poza macierzystym wydziałem odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie ECTS (European Credit Transfer System) na podstawie decyzji kierownika studiów doktoranckich.
7.
Programowe zajęcia dydaktyczne, z wyjątkiem zajęć zapewniających przygotowanie do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego, powinny być zrealizowane do końca szóstego semestru studiów.
§  14.
1.
Plan i program studiów powinien umożliwiać uzyskanie przez doktoranta 45 punktów ECTS.
2.
Programowe zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 13 ust. 2, obejmują zajęcia obowiązkowe i fakultatywne.
3.
Plan i program studiów powinien określać formy praktyk zawodowych obowiązujących doktorantów, w tym w szczególności:
1)
prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych lub uczestniczenie w ich prowadzeniu,
2)
uczestniczenie w seminariach naukowych jednostki,
3)
uczestniczenie w opiece nad dyplomantem pod kierunkiem kierownika pracy,
4)
praktyki naukowe w instytutach badawczych lub zakładach produkcyjnych.
§  15.
1.
Wymiar praktyk, w formie prowadzenia przez doktoranta zajęć dydaktycznych lub uczestniczenie w ich prowadzeniu, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.
2.
Kierownik studiów w uzgodnieniu z dziekanem w trakcie pierwszego semestru studiów wyznacza jednostkę organizacyjną wydziału, odpowiedzialną za odbywanie przez doktoranta praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1.
3.
Przez uczestniczenie w prowadzeniu zajęć rozumie się między innymi: pomoc nauczycielowi akademickiemu w prowadzeniu zajęć, przygotowanie stanowiska laboratoryjnego lub opracowanie instrukcji do ćwiczeń. Decyzję w sprawie zaliczenia praktyki zawodowej prowadzonej w formie uczestnictwa w prowadzeniu zajęć podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2.
4.
Praktyki zawodowe w postaci uczestnictwa w prowadzeniu zajęć przydziela się doktorantowi w przypadku, gdy jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 2, nie może zapewnić doktorantowi prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zajęć przeprowadzonych w formie uczestnictwa w prowadzeniu zajęć doktorant nie wykazuje w semestralnym sprawozdaniu z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych składanym przez osoby uczestniczące w procesie dydaktycznym Akademii.
5.
Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni w wymiarze nie mniejszym niż określony w ust. 1, jest zwolniony z odbywania praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, na podstawie dostarczonego przez doktoranta zaświadczenia z uczelni o wymiarze prowadzonych zajęć dydaktycznych w charakterze nauczyciela akademickiego, podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki zawodowej.
6.
Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, dokonuje przydziału zadań dydaktycznych doktorantowi na każdy rok studiów, a na pierwszym roku studiów - na drugi semestr, po konsultacji z opiekunem naukowym lub promotorem. Informacja o przydzielonych zadaniach dydaktycznych przekazywana jest kierownikowi studiów przed rozpoczęciem drugiego semestru oraz przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku studiów.
7.
Za przygotowanie doktoranta do prowadzenia zajęć dydaktycznych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2.
8.
Nadzór nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych, uczestniczeniem w ich prowadzeniu oraz ich rozliczeniem sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2.
9.
Kierownik jednostki organizacyjnej, w której doktorant odbywa praktykę zawodową, po zakończeniu każdego roku studiów dokonuje oceny realizacji praktyk przydzielonych doktorantów.
10.
W uzasadnionych przypadkach, dotyczących okresu co najmniej trzech miesięcy, związanych z:
1)
przedłużeniem okresu odbywania studiów doktoranckich, o który mowa w § 11 ust. 2-4,
2)
przebywaniem doktoranta w innym ośrodku akademickim lub badawczym (krajowym lub zagranicznym),
3)
chorobą w tym rekonwalescencją lub rehabilitacją,

rektor na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów może doktorantowi obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, albo całkowicie zwolnić go z tych zajęć. Całkowite zwolnienie może dotyczyć tylko jednego roku studiów.

§  16.
1.
Procedura wyboru tematu projektu badawczego, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c, jest następująca:
1)
wydział prowadzący studia przygotowuje ofertę tematów projektów badawczych, na którą składają się propozycje tematów zgłoszonych przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej studiów lub pokrewnej, aktywnych naukowo, posiadających aktualny dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat;
2)
wśród propozycji tematów zgłoszonych przez nauczycieli, o których mowa w pkt 1, mogą być tematy zaproponowane przez doktorantów;
3)
doktorant wybiera temat projektu badawczego po przeprowadzeniu konsultacji z nauczycielami zgłaszającymi tematy oraz z przydzielonym opiekunem naukowym;
4)
decydując się na temat projektu badawczego, doktorant może ubiegać się o zmianę przydzielonego wcześniej opiekuna naukowego;
5)
ustalenie tematu projektu badawczego i kierującego nim opiekuna naukowego następuje najpóźniej w pierwszym semestrze studiów;
6)
decyzję w sprawie ustalenia doktorantowi tematu projektu badawczego i wyznaczenia opiekuna naukowego podejmuje kierownik studiów;
7)
niewybranie tematu projektu badawczego w pierwszym semestrze studiów z winy doktoranta może być podstawą do skreślenia go z listy doktorantów przez kierownika studiów;
8)
szczegółową procedurę zgłaszania i wyboru tematu projektu badawczego określa rada wydziału prowadzącego studia.
2.
Zasady opracowania harmonogramu realizacji projektu badawczego:
1)
wstępny harmonogram realizacji projektu badawczego zawiera oferta, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
szczegółowy harmonogram opracowuje doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym;
3)
propozycję harmonogramu doktorant prezentuje na seminarium doktoranckim w trakcie drugiego semestru;
4)
ostateczny harmonogram realizacji projektu badawczego zatwierdza opiekun naukowy, uwzględniając uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie seminarium - kopię zatwierdzonego harmonogramu doktorant przekazuje kierownikowi studiów.
§  17.
1.
Ogólny nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje rada wydziału prowadzącego te studia, która między innymi:
1)
określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
2)
zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach.
2.
Dziekan wydziału prowadzącego studia rozpatruje zastrzeżenia doktorantów:
1)
co do ocen dotyczących realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów dokonanych przez kierownika studiów;
2)
co do ocen dotyczących realizacji ich praktyki zawodowej dokonanych przez kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za jej odbywanie;
3)
w sprawie decyzji podejmowanych przez kierownika studiów dotyczących zaliczania doktorantom kolejnych semestrów i lat studiów.
3.
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, doktorant może złożyć w terminie 7 dni od uzyskania informacji o okolicznościach wskazanych w tym przepisie.
4.
Bezpośredni nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem studiów sprawuje kierownik studiów.
5.
Bezpośredni nadzór merytoryczny nad doktorantem sprawuje opiekun naukowy. Po wszczęciu przez doktoranta przewodu doktorskiego opiekun naukowy może stać się promotorem rozprawy doktorskiej, zachowując prawa i obowiązki opiekuna naukowego do czasu zakończenia studiów przez doktoranta.
6.
Bezpośredni nadzór merytoryczny nad odbywaniem praktyki zawodowej przez doktoranta sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za odbywanie przez doktoranta praktyki zawodowej.
§  18.
1.
Kierownika studiów powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii rady wydziału prowadzącego studia oraz opinii wydziałowego organu samorządu doktorantów.
2.
Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów na wydziale.
3.
Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony w przypadku niewyrażenia jej przez właściwy organ samorządu doktorantów w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia wniosku o jej wydanie.
4.
Kierownikiem studiów może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, zatrudniona na wydziale prowadzącym studia w pełnym wymiarze czasu pracy.
5.
Do obowiązków kierownika studiów należy w szczególności:
1)
organizowanie realizacji programu studiów;
2)
dokonywanie oceny realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę wydziału;
3)
przedkładanie raz w roku radzie wydziału stosownych sprawozdań;
4)
podejmowanie decyzji administracyjnych w sprawach skreślenia z listy doktorantów;
5)
podejmowanie decyzji w sprawach:
a)
zaliczania kolejnych semestrów i lat studiów,
b)
wyrażania zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów,
c)
innych, określonych w niniejszym regulaminie lub ustalonych przez radę wydziału prowadzącego studia;
6)
pełnienie funkcji przewodniczącego stypendialnej komisji doktoranckiej;
7)
nadzór nad dokumentacją studiów prowadzoną przez dziekanat;
8)
dokonywanie analiz oraz nadzór nad sporządzaniem wykazu grupy najlepszych doktorantów na wydziale do stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.
§  19.
1.
Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej studiów lub pokrewnej oraz posiadający dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem oraz podjęcie się funkcji promotora rozprawy doktorskiej, gdy realizowany przez doktoranta projekt badawczy osiągnie poziom uznany przez opiekuna naukowego za zadowalający do wszczęcia przewodu doktorskiego.
2.
W przypadku, gdy kandydatem na opiekuna naukowego jest osoba niebędąca pracownikiem wydziału, w tym także spoza Akademii, wymagana jest akceptacja rady wydziału prowadzącego studia.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 1, dotyczy całego okresu studiów.
4.
W przypadku uzasadnionej rezygnacji opiekuna naukowego lub doktoranta z opiekuna naukowego, kierownik studiów na wniosek doktoranta przydziela nowego opiekuna naukowego.
5.
Do obowiązków opiekuna naukowego należy w szczególności:
1)
udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w wyborze i realizacji projektu badawczego;
2)
udział w seminariach doktoranckich podczas prezentacji wykonywanej przez doktoranta, którego jest opiekunem;
3)
odbywanie konsultacji, semestralna ocena rozwoju naukowego doktoranta i stanu zaawansowania projektu badawczego oraz rozprawy doktorskiej;
4)
pomoc w organizacji warsztatu badawczego;
5)
opiniowanie wniosków doktoranta o wyjazdy na konferencje i staże naukowe;
6)
opiniowanie wniosków o przedłużenie studiów;
7)
opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego;
8)
opiniowanie wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej;
9)
wnioskowanie do kierownika studiów o skreślenie z listy doktorantów w przypadku niewywiązywania się doktoranta z obowiązków określonych w § 48;
10)
opiniowanie projektów decyzji administracyjnych kierownika studiów doktoranckich o skreśleniu z listy doktorantów;
11)
współpraca z kierownikiem studiów w zakresie wszystkich spraw dotyczących realizacji studiów przez doktoranta.
6.
W uzasadnionych przypadkach opiekun naukowy do pomocy w realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 5, może wyznaczyć, po akceptacji kierownika studiów, opiekuna dodatkowego. Opiekun dodatkowy może w przyszłości pełnić rolę promotora pomocniczego. Zadania i obowiązki opiekuna dodatkowego określa opiekun naukowy doktoranta.
§  20.
1.
Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą prowadzić nauczyciele akademiccy posiadający aktualny dorobek, opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat.
2.
Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone:
1)
w języku obcym, w zakresie i na warunkach określonych przez radę wydziału prowadzącego studia;
2)
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według zasad uregulowanych w odrębnych przepisach.
§  21.
1.
Doktorant w trakcie zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia w zakresie wykładanego modułu kształcenia.
2.
Prowadzący zajęcia ma obowiązek przedstawić doktorantom na pierwszych zajęciach informacje zawarte w sylabusie modułu/przedmiotu oraz inne ustalenia, w tym w szczególności:
1)
zasady odbywania zajęć dydaktycznych;
2)
sposób i terminy usuwania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach;
3)
warunki i tryb sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia;
4)
terminy konsultacji dostosowane do formy studiów.
3.
Doktorant może ubiegać się, nie wcześniej niż po zaliczeniu w terminie pierwszego roku studiów, o zmianę formy studiów (ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie). Zgodę na zmianę formy studiów, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej, wydaje rektor po zasięgnięciu opinii dziekana, kierownika studiów oraz opiekuna naukowego. Zmiana formy studiów może być obwarowana koniecznością wyrównania różnic programowych.
§  22.
1.
Przeniesienie doktoranta do Akademii z innej uczelni, w tym także zagranicznej, może nastąpić po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. O przeniesienie może ubiegać się doktorant, który posiada zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Zgodę na przyjęcie, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez doktoranta różnic programowych ustala kierownik studiów w uzgodnieniu z dziekanem.
2.
Przeniesienie się żołnierza zawodowego do Akademii z innej uczelni może nastąpić po otrzymaniu zgody przez organ kierujący go na studia.
3.
Przeniesienie się doktoranta Akademii do innej uczelni może nastąpić pod warunkiem wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w Akademii. Zgodę na przeniesienie wyraża kierownik studiów, a w przypadku doktoranta - żołnierza zawodowego - zgodę wydają stosowne organa wojskowe.
§  23.
1.
Doktorant, za zgodą kierownika studiów, może realizować część swojego planu studiów, a także dodatkowe moduły spoza tego planu, na innym wydziale w Akademii, w innej uczelni, w tym również zagranicznej.
2.
Kierownik studiów, na wniosek doktoranta, po zapoznaniu się z przedstawioną przez doktoranta dokumentacją przebiegu studiów odbytych na innym wydziale w Akademii lub w innej uczelni, w tym również zagranicznej, po stwierdzeniu zbieżności uzyskanych efektów kształcenia podejmuje decyzję o przeniesieniu zaliczonych modułów oraz praktyk zawodowych w miejsce modułów lub praktyk zawodowych ujętych w planie studiów dyscypliny, którą doktorant studiuje.
§  24.
1.
Doktorant będący osobą niepełnosprawną może wystąpić z pisemnym wnioskiem do kierownika studiów o dostosowanie wybranych elementów procesu kształcenia do szczególnych potrzeb wynikających ze stopnia i charakteru niepełnosprawności.
2.
Kierownik studiów, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności a także możliwości wydziału, podejmuje działania umożliwiające doktorantowi będącemu osobą niepełnosprawną właściwą realizację planu i programu studiów.

Rozdział  5

Zasady i tryb zaliczania semestru

§  25.
1.
Zaliczeniowym okresem studiów w Akademii jest semestr.
2.
Warunkiem zaliczenia semestru jest:
1)
uzyskanie przez doktoranta pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z modłów realizowanych w semestrze - zgodnie z planem studiów;
2)
uzyskanie określonej w planie studiów wymaganej liczby punktów ECTS;
3)
uzyskanie przez doktoranta pozytywnej oceny za realizację projektu badawczego;
4)
wniesienie wymaganych opłat związanych z odbywaniem studiów.
3.
Dodatkowym warunkiem zaliczenia semestru letniego, z wyjątkiem przypadku, gdy jest to pierwszy semestr studiów, jest uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.
§  26.
1.
Każdy moduł ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Zaliczeniu podlegają również następujące formy realizacji modułu:
1)
ćwiczenia audytoryjne;
2)
ćwiczenia laboratoryjne;
3)
projekty;
4)
seminaria doktoranckie;
5)
realizacja projektu badawczego;
6)
praktyki zawodowe.
2.
Liczba egzaminów i zaliczeń w semestrze jest ustalona w planie studiów.
3.
Pierwsza ocena z zaliczenia modułu oraz poszczególnych form jego realizacji wystawiana jest przed rozpoczęciem zasadniczej sesji egzaminacyjnej.
4.
Po zdaniu egzaminu lub zaliczeniu przez doktoranta modułu, bez względu na uzyskaną ocenę, dla potwierdzenia uzyskania zakładanych efektów kształcenia, przypisuje się doktorantowi ustaloną w planie studiów dla tego modułu liczbę punktów ECTS.
§  27.
1.
Podczas egzaminów i zaliczeń stosuje się następującą skalę ocen i ich oznaczeń:
1)
bardzo dobry - 5 (bdb) (A);
2)
dobry plus - 4,5 (db+) (B);
3)
dobry - 4 (db) (C);
4)
dostateczny plus - 3,5 (dst+) (D);
5)
dostateczny - 3 (dst) (E);
6)
niedostateczny - 2 (ndst) (F).
2.
Dla zaliczeń praktyk zawodowych i seminariów doktoranckich stosuje się oceny uogólnione i ich oznaczenia:
1)
zaliczono - zal.;
2)
nie zaliczono - nzal.
3.
Wystawienie oceny "niedostateczny" lub "nie zaliczono" jest równoważne z niezaliczeniem modułu lub formy jego realizacji.
§  28.
1.
Warunki dopuszczenia doktoranta do egzaminu lub zaliczenia modułu określa karta informacyjna (sylabus) modułu/przedmiotu.
2.
Egzamin lub zaliczenie przeprowadza osoba prowadząca zajęcia. W wyjątkowych przypadkach egzamin lub zaliczenie może być przeprowadzane przez inną osobę albo w formie egzaminu komisyjnego. Decyzję w takim przypadku podejmuje kierownik studiów.
3.
Egzamin ze znajomości języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany w terminie i na zasadach określonych w § 41.
4.
Przebieg studiów dokumentowany jest w postaci wydruków danych elektronicznych generowanych z informatycznego systemu obsługi studiów w:
1)
protokołach zaliczenia modułu;
2)
kartach okresowych osiągnięć doktoranta.
5.
Oceny z egzaminów lub zaliczeń modułów oraz zaliczeń poszczególnych form ich realizacji osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie wpisuje do informatycznego systemu obsługi studiów.
6.
Wydział zapewnia doktorantowi dostęp do dokumentacji studiów prowadzonej w formie elektronicznej. Na prośbę doktoranta wydział wydaje mu potwierdzony wydruk z dokumentacji przebiegu studiów.
7.
Osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie może wymagać od doktoranta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego zdjęcie.
8.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwości ze strony doktoranta podczas egzaminu, zaliczenia lub innej formy sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie zobowiązana jest do wystawienia oceny niedostatecznej (lub "nie zaliczono" - jeśli dotyczy), a także może, a w przypadku gdy ta nieuczciwość polega na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, ma obowiązek zawiadomienia o tym rektora w celu polecenia rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
§  29.
1.
Dla każdego egzaminu lub zaliczenia modułu oraz zaliczenia poszczególnych form realizacji modułu, wymienionych w § 26 ust. 1 pkt 1-4, doktorantowi przysługuje jeden termin zasadniczy i jeden termin poprawkowy w sesji poprawkowej.
2.
Doktorant, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu lub zaliczenia modułu albo zaliczenia poszczególnych form realizacji modułu wymienionych w § 26 ust. 1 pkt 1-3 w przysługującym mu limicie terminów, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do kierownika studiów o wyznaczenie dodatkowego terminu poprawkowego po sesji poprawkowej. Wniosek ten należy złożyć razem z wnioskiem o warunkowy wpis na kolejny semestr studiów, o którym mowa w § 37 ust. 3.
3.
Wyznaczony dodatkowy termin poprawkowy nie może być dłuższy niż termin zaliczenia semestru studiów, ustalony przez kierownika zgodnie z § 37 ust. 3.
§  30.
1.
Nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia może być spowodowane:
1)
niedopuszczeniem doktoranta w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 28 ust. 1;
2)
nieobecnością doktoranta w ustalonym lub zaplanowanym terminie.
2.
Nieprzystąpienie może być usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione.
3.
Decyzja w sprawie usprawiedliwienia nieprzystąpienia doktoranta do egzaminu lub zaliczenia podejmowana jest na pisemny wniosek doktoranta, złożony do kierownika studiów, który stwierdza, czy przyczyny podane we wniosku są podstawą do usprawiedliwienia.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, doktorant powinien złożyć u kierownika studiów nie później niż siedem dni od ustania przyczyny nieobecności.
5.
Nieprzystąpienie doktoranta do egzaminu lub zaliczenia jest wpisywane do informatycznego systemu obsługi studiów przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie - jako nieobecność (nb).
§  31.
1.
Usprawiedliwione nieprzystąpienie doktoranta do egzaminu lub zaliczenia nie zmienia przysługującego doktorantowi limitu terminów tego egzaminu lub zaliczenia, o którym mowa w § 29 ust. 1. Kierownik studiów ustala w takim przypadku termin lub terminy dodatkowe.
2.
Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie doktoranta do egzaminu lub zaliczenia w określonym terminie albo uzyskanie oceny niedostatecznej oznacza wykorzystanie tego terminu z przysługującego doktorantowi limitu terminów tego egzaminu lub zaliczenia.
§  32.
1.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzania w czasie zasadniczej sesji egzaminacyjnej poprawkowych zaliczeń modułów oraz poszczególnych form ich realizacji za zgodą i w terminach ustalonych przez osoby prowadzące zajęcia. Poprawkowe zaliczenie dokonane w sesji zasadniczej traktowane jest na prawach zaliczenia w sesji poprawkowej.
2.
Doktorant może wystąpić do osoby przeprowadzającej egzamin z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu przed zasadniczą sesją egzaminacyjną (tzw. termin zerowy). Egzamin ten traktuje się jako egzamin w terminie zasadniczym.
§  33.
Pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń mogą podlegać poprawie wyłącznie po sesji poprawkowej i tylko w trakcie trwania semestru następującego po semestrze, w którym została wystawiona poprawiana ocena. Decyzję w sprawie dopuszczenia do poprawy oceny podejmuje osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie.
§  34.
1.
Doktorant, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia bądź oceniania egzaminu lub zaliczenia modułu albo zaliczenia poszczególnych form realizacji modułu, może w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzenia tego egzaminu lub zaliczenia złożyć pisemny wniosek do kierownika studiów o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
2.
Prawo wnioskowania o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego przysługuje również osobie przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie.
3.
Kierownik studiów może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
4.
Kierownik studiów, w terminie do dwóch tygodni od daty wpłynięcia wniosku, zarządza egzamin komisyjny i powołuje komisję do przeprowadzenia tego egzaminu. W skład komisji wchodzą: kierownik studiów lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji, osoba uprzednio oceniająca doktoranta oraz nauczyciel akademicki będący specjalistą z przedmiotu. Jeżeli osoba uprzednio oceniająca doktoranta nie może uczestniczyć w egzaminie komisyjnym, to na jej miejsce kierownik studiów wyznacza innego nauczyciela akademickiego. Jeżeli osobą uprzednio oceniającą doktoranta jest kierownik studiów, to przewodniczącego komisji wyznacza przewodniczący rady wydziału prowadzącego studia. Komisji nie może przewodniczyć osoba uprzednio oceniająca doktoranta.
5.
Na wniosek doktoranta egzamin komisyjny może być przeprowadzony w obecności wskazanego przez doktoranta nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela samorządu doktorantów.
6.
Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu komisyjnego ustala kierownik studiów.
7.
Ocena egzaminu komisyjnego jest ostateczna. Przewodniczący komisji wpisuje ją do dokumentów przebiegu studiów wymienionych w § 28 ust. 4.
8.
Doktorant, który z egzaminu komisyjnego otrzymał ocenę niedostateczną, może być skreślony z listy doktorantów. Decyzję administracyjną w tej sprawie podejmuje kierownik studiów.
§  35.
1.
System monitorowania realizacji projektu badawczego:
1)
począwszy od drugiego semestru doktorant przedstawia stan realizacji projektu badawczego w formie co najmniej jednej prezentacji w semestrze na seminarium doktoranckim;
2)
począwszy od drugiego semestru, doktorant przedstawia swemu opiekunowi naukowemu pisemny raport (sprawozdanie) z realizacji projektu badawczego;
3)
raport, o którym mowa w pkt 2, przedstawiany pod koniec drugiego semestru, dotyczy analizy stanu wiedzy w zakresie tematu projektu badawczego;
4)
po wszczęciu przewodu doktorskiego rolę raportu mogą spełniać opracowane fragmenty rozprawy doktorskiej;
5)
oceny prezentacji z realizacji projektu badawczego oraz sprawozdania, z uwzględnieniem opinii uczestników seminarium doktoranckiego, dokonuje opiekun naukowy, stosując skalę ocen wymienioną w § 27 ust. 1;
6)
w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej, kierownik studiów na wniosek doktoranta ustala dodatkowy termin oceny realizacji projektu badawczego, a w przypadku ponownego wystawienia oceny niedostatecznej kierownik studiów może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.
2.
Ocenę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, opiekun naukowy wpisuje do informatycznego systemu obsługi studiów.
§  36.
1.
Zaliczenia praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 15 ust. 2, stosując oceny uogólnione, o których mowa w § 27 ust. 2.
2.
W przypadku niezaliczenia praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu kierownik studiów może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.
3.
Zaliczenie, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej wpisuje do informatycznego systemu obsługi studiów.
§  37.
1.
Po każdym semestrze po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej przeprowadzana jest rejestracja na kolejny semestr studiów. Rejestracji tej dokonuje kierownik studiów, który ustala szczegółowy tryb i terminy rejestracji.
2.
W stosunku do doktoranta, który, zgodnie z § 25 ust. 2, nie uzyskał zaliczenia semestru studiów, kierownik studiów może:
1)
udzielić zgody na warunkowy wpis na kolejny semestr studiów;
2)
podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu z listy doktorantów.
3.
Zgodę, o której mowa w ust. 2, pkt 1, kierownik studiów podejmuje na pisemny wniosek doktoranta.
4.
Kierownik studiów, udzielając doktorantowi zgody na wpis warunkowy, ustala dla niego termin zaliczenia semestru studiów. W stosunku do doktoranta, który nie uzyska w tym terminie zaliczenia semestru, kierownik studiów może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu z listy doktorantów.
5.
Przy rejestracji na kolejny semestr doktorantowi, który za zgodą kierownika studiów odbył część studiów w innej uczelni, uznaje się oceny uzyskane z modułów realizowanych poza Akademią w przypadku potwierdzenia osiągnięcia efektów kształcenia, równoważnych efektom kształcenia w programie studiów.
6.
O rejestrację na kolejny semestr studiów może się ubiegać również osoba, która studia przerwała i została skreślona z listy doktorantów, w tym także z innej uczelni, o ile zaliczyła co najmniej pierwszy rok studiów. Decyzję w sprawie rejestracji (wznowienia studiów) podejmuje kierownik studiów na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej. Osobę zarejestrowaną w tym trybie obowiązuje aktualny plan studiów. Kierownik studiów może dodatkowo wyznaczyć moduły wynikające z różnic programowych. W przypadku niemożności realizacji modułów wynikających z różnic programowych kierownik studiów wyznacza moduły równoważne.
7.
Wznowienie studiów oraz przejście z innej uczelni przez żołnierza zawodowego odbywa się z uwzględnieniem regulacji zawartych w przepisach wojskowych.
8.
O wznowienie studiów można się ubiegać w okresie nie dłuższym niż trzy lata od daty skreślenia.

Rozdział  6

Realizacja rozprawy doktorskiej

§  38.
Realizacja studiów powiązana jest z przygotowaniem rozprawy doktorskiej i uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli zdobyciem w drodze przewodu doktorskiego stopnia naukowego doktora w zakresie dyscypliny naukowej studiów, potwierdzonego odpowiednim dyplomem.
§  39.
1.
Doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym zobowiązany jest do sformułowania tematu rozprawy doktorskiej nie później niż do końca piątego semestru studiów i poinformowania o tym kierownika studiów. W przypadku niemożności sformułowania przez doktoranta tematu rozprawy doktorskiej na podstawie realizacji projektu badawczego kierownik studiów może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów lub, na pisemny wniosek doktoranta, przedłużyć termin sformułowania tematu do końca szóstego semestru studiów. W przypadku niedotrzymania tego terminu kierownik studiów może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.
2.
Dopuszcza się sformułowanie tematu rozprawy doktorskiej na etapie wyboru tematu projektu badawczego.
3.
Temat rozprawy doktorskiej powinien pokrywać się z tematyką projektu badawczego realizowanego przez doktoranta.
§  40.
1.
Przed ukończeniem siódmego semestru studiów doktorant jest zobowiązany do przedstawienia radzie wydziału prowadzącego studia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego. Opiekun naukowy opiniuje ten wniosek przedstawiając informację o zaawansowaniu realizacji projektu badawczego oraz ocenie celowości wszczęcia przewodu.
2.
Przed złożeniem wniosku doktorant zobowiązany jest do przedstawienia stanu zaawansowania projektu badawczego w trakcie seminarium w jednostce organizacyjnej, w której realizuje projekt.
3.
W przypadku odmowy przez radę wydziału wszczęcia przewodu doktorskiego kierownik studiów, na pisemny wniosek doktoranta zaopiniowany przez opiekuna naukowego, może ustalić nowy termin złożenia wniosku, nie później niż do końca semestru ósmego. Po odmowie przez radę wydziału wszczęcia przewodu w tym terminie kierownik studiów może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.
§  41.
1.
Egzamin z języka obcego nowożytnego przeprowadzany jest w terminie ustalonym przez przewodniczącego rady wydziału, w porozumieniu z komisją powołaną do przeprowadzenia tego egzaminu.
2.
Komisję, o której mowa w ust. 1, w składzie minimum trzech osób, z których co najmniej jedna naucza wybranego języka obcego nowożytnego w Akademii, powołuje rada wydziału po wszczęciu przewodu doktorskiego.
3.
Egzamin ze znajomości języka obcego nowożytnego jest potwierdzeniem kompetencji językowych w zakresie dyscypliny naukowej studiów. Egzamin ten składa się z dwóch części:
1)
egzaminu testowego na poziomie B2;
2)
egzaminu ustnego dotyczącego tematu i treści rozprawy doktorskiej.
4.
Doktoranta, który przedstawił certyfikat, znajdujący się na wykazie będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, zwalnia się z egzaminu i wystawia się mu ocenę bardzo dobry.
§  42.
1.
Doktorant jest zobowiązany złożyć promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem lub opisem wskazującym problem naukowy w terminie ustalonym przez promotora i przekazanym kierownikowi studiów do wiadomości, w formie elektronicznej i w formie papierowej.
2.
Jeżeli doktorant nie spełnił warunku złożenia rozprawy doktorskiej w terminie, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić do kierownika studiów z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez promotora, o przesunięcie terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Jeżeli przesunięcie terminu złożenia rozprawy doktorskiej związane jest z przedłużeniem okresu odbywania studiów, to spełnione muszą być warunki określone w § 11 ust. 2-4. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie zostanie złożona w tym terminie kierownik studiów może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.

Rozdział  7

Ukończenie studiów

§  43.
1.
Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń wszystkich modułów występujących w planie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora w trakcie trwania studiów.
2.
Wręczenie dyplomów doktorskich powinno mieć charakter uroczysty.
3.
Datą ukończenia studiów jest data uchwały rady wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora.

Rozdział  8

Skreślenie z listy doktorantów

§  44.
1.
Doktorant może być skreślony z listy doktorantów Akademii w przypadku:
1)
niepodjęcia studiów;
2)
rezygnacji ze studiów;
3)
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Akademii;
4)
braku postępów w nauce;
5)
uzyskania niedostatecznej oceny za realizację projektu badawczego;
6)
nieuzyskania zaliczenia praktyki zawodowej;
7)
nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie;
8)
niewybrania z winy doktoranta tematu projektu badawczego w pierwszym semestrze studiów;
9)
niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w § 42;
10)
niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
11)
niemożności sformułowania tematu rozprawy doktorskiej w terminie określonym w § 39 ust. 1,
12)
odmowy przez radę wydziału wszczęcia przewodu doktorskiego,
13)
z dniem upływu terminu zakończenia studiów,
14)
otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu komisyjnego.
2.
Doktorant może zrezygnować ze studiów w dowolnym czasie, składając rezygnację w formie pisemnej.
3.
Przez niepodjęcie studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się:
1)
nieuczestniczenie doktoranta w zajęciach bez usprawiedliwienia w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć;
2)
brak kontaktu z opiekunem naukowym w okresie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć;
3)
brak potwierdzenia złożenia ślubowania w terminie miesiąca od daty rozpoczęcia studiów;
4)
niepodpisanie umowy z Akademią w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.
§  45.
1.
Decyzja administracyjna o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów Akademii może zostać podjęta przez kierownika studiów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 44 ust. 1.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna być podjęta po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego doktoranta i uwzględnieniu stanowiska dziekana w sprawie zastrzeżeń doktorantów o których mowa w § 17 ust. 2.
3.
Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów, wydział wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.
§  46.
1.
Doktorant skreślony z listy doktorantów jest zobowiązany uregulować wszystkie zobowiązania wobec Akademii.
2.
Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy doktorantów Akademii włączana jest do teczki akt osobowych doktoranta.

Rozdział  9

Prawa i obowiązki doktoranta

§  47.
1.
Doktorant ma prawo w szczególności do:
1)
zdobywania wiedzy w wybranej dyscyplinie naukowej danej dziedziny nauki;
2)
prowadzenia badań naukowych w ramach realizacji projektu badawczego oraz uczestniczenia w innych pracach badawczych prowadzonych przez Akademię;
3)
korzystania z zaplecza naukowo-badawczego, systemu biblioteczno-informacyjnego, pomieszczeń, urządzeń, środków Akademii, jak też pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Akademii;
4)
opieki merytorycznej przy realizacji projektu badawczego ze strony opiekuna naukowego/promotora (w przypadku wszczęcia przewodu doktorskiego);
5)
opieki merytorycznej w przygotowaniu, uczestniczeniu w prowadzeniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
6)
ubiegania się o zmianę formy studiów;
7)
ubiegania się o zmianę opiekuna naukowego;
8)
realizowania, za zgodą kierownika studiów, części studiów w innych uczelniach lub placówkach naukowych;
9)
uczestniczenia w krajowych i zagranicznych seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych, których tematyka dotyczy realizowanego projektu badawczego;
10)
występowania, za pośrednictwem właściwych organów samorządu doktorantów, z wnioskami do organów Akademii lub wydziału w zakresie wszystkich spraw doktorantów;
11)
zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie;
12)
otrzymywania pomocy materialnej według zasad określonych w Ustawie i odrębnych przepisach;
13)
otrzymywania stypendium doktoranckiego i zwiększenia tego stypendium według zasad określonych w Ustawie i odrębnych przepisach - dotyczy wyłącznie doktoranta studiów stacjonarnych;
14)
otrzymywania stypendium doktorskiego po wszczęciu przewodu doktorskiego;
15)
ubiegania się o przedłużenie okresu odbywania studiów;
16)
przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, do wykorzystania w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz odbywania praktyki zawodowej;
17)
ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
18)
rezygnacji ze studiów.
2.
Pomoc materialną, o której mowa w ust. 1 pkt 12, doktorant może otrzymać w formie:
1)
stypendium socjalnego;
2)
zapomogi;
3)
stypendium dla najlepszych doktorantów;
4)
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
5)
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
3.
Prowadzenie przez doktoranta niebędącego nauczycielem akademickim zajęć dydaktycznych w formie praktyki zawodowej w wymiarze powyżej 90 godzin zajęć rocznie powinno być realizowane w formie umowy zlecenia.
4.
Doktorant, który wyrazi zgodę na powierzenie mu obowiązków i zadań nieobjętych planem i programem studiów oraz niewynikających z prawa powszechnie obowiązującego, otrzymuje z tytułu wykonywania tych obowiązków i zadań stosowne wynagrodzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach.
§  48.
Doktorant jest zobowiązany w szczególności do:
1)
postępowania zgodnie z treścią ślubowania doktoranckiego;
2)
przestrzegania zapisów statutu, regulaminu studiów doktoranckich oraz innych przepisów obowiązujących w Akademii;
3)
przestrzegania dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej;
4)
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, prowadzenia badań w ramach realizacji projektu badawczego i składania sprawozdań z ich przebiegu, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych rygorów dydaktyczno-naukowych określonych w planie i programie studiów;
5)
niezwłocznego przekazania kierownikowi studiów kopii harmonogramu projektu badawczego zatwierdzonego przez opiekuna naukowego doktoranta;
6)
złożenia i obrony rozprawy doktorskiej;
7)
przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz tolerancji w stosunku do innych osób;
8)
dbania o dobro Akademii;
9)
godnego zachowania;
10)
zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, z którymi doktorant zapoznał się w trakcie odbywania studiów, jeżeli wiadomości te stanowią informację niejawną lub inną prawnie chronioną;
11)
poszanowania mienia Akademii;
12)
terminowego wnoszenia na rzecz Akademii opłat związanych z odbywaniem studiów;
13)
niezwłocznego powiadamiania właściwego organu Akademii o zaistniałych zmianach w swoich danych osobowych.
§  49.
1.
Doktorantowi, za naruszenie przepisów obowiązujących w Akademii oraz postępowanie uchybiające godności doktoranta, mogą być wymierzane następujące kary dyscyplinarne:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
nagana z ostrzeżeniem;
4)
zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres do jednego roku;
5)
wydalenie z Akademii.

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Ustawa.

2.
Doktorant - żołnierz zawodowy ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonym w przepisach wojskowych.
3.
Prawomocne orzeczenie o udzieleniu kary dyscyplinarnej włącza się do teczki akt osobowych doktoranta.
4.
Zażywanie lub rozprowadzanie przez doktoranta na terenie Akademii środków odurzających lub substancji psychotropowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124), stanowi podstawę do wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z Akademii.
§  50.
1.
Doktorant ma prawo do posiadania legitymacji doktoranta do dnia:
1)
ukończenia studiów;
2)
zawieszenia w prawach doktoranta;
3)
skreślenia z listy doktorantów.
2.
W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym kierownika studiów. Powiadomienie to powinno mieć formę pisemną, zawierać informację o okolicznościach utraty oraz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji doktoranta.
§  51.
Kwestie dotyczące prawa autorskiego do rozprawy doktorskiej normują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Rozdział  10

Przepisy końcowe

§  52.
Nieznajomość przez doktoranta, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, przepisów zawartych w regulaminie lub treści innych przepisów obowiązujących w Akademii, nie może stanowić usprawiedliwienia dla postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami.
§  53.
1.
Do decyzji administracyjnych wydanych przez kierownika studiów, dziekana wydziału oraz rektora na podstawie niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Decyzja rektora jest ostateczna. Doktorantowi przysługuje prawo wniesienia na nią skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem rektora.
2.
Od pozostałych decyzji podjętych przez kierownika studiów na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje doktorantowi prawo wniesienia odwołania do dziekana wydziału prowadzącego studia.
§  54.
Prawa i obowiązki doktoranta, wynikające z niniejszego Regulaminu, wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy doktorantów.
1 Niniejszy regulamin był poprzedzony regulaminem studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjętym uchwałą Nr 222/III/2012 Senatu tej Uczelni z dnia 26 kwietnia 2012 r. stanowiącą załącznik do decyzji Nr 246/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 327).