Dz.Urz.KGPSP.2018.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313), w związku z § 7a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1037, z 2014 r. poz. 1028 oraz z 2018 r. poz. 341) zarządzam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ustalony decyzją nr 363/2018 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę Pomorskiego.
§  2.  Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ustalony decyzją nr 363/2018 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.