Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. - OpenLEX

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677 i Nr 207, poz. 1230) zarządzam, co następuje:
§  1.
Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ustalony decyzją nr 238/2011 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, zaopiniowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
§  2.
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ustalony decyzją nr 238/2011 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.