Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2007 r.

Zarządzenie Nr 10
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ustalony Decyzją Nr 2/2007 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
§  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wchodzi w życie regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ustalony Decyzją Nr 2/2007 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.