Zatwierdzenie prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016-2019.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2014.11.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2014 r.

DECYZJA Nr 63
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016-2019

E-0337-37-1/14

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1.
Zatwierdzam prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016-2019, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.