Dziennik resortowy

B.I.LP.2018.11.168

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2018 r.

DECYZJA Nr 183
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego zakładów o zasięgu krajowym

EP.0300.2.14.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2017 r. Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 3 , ustalam, co następuje:

§  1.  Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2019 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,

Leśnego Banku Genów Kostrzyca,

Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,

Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu,

Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,

Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie Starym,

obejmujące, odrębnie dla każdego zakładu, następujące tabele:

1. Przychody, koszty, wynik (zał. nr 1)
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa wraz z obowiązkowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży drewna (zał. nr 2)
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3)
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4)
5. Działalność zakładu (zał. nr 8)
6. Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego PGL LP (zał. nr 12). (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".