Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2006.12.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2006 r.

DECYZJA Nr 74
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

FP-1-0337/25/06

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. ustalam, co następuje.

§  1.
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2007, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji (bez publikacji - przyp. red.).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.