Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.8.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2008 r.

DECYZJA Nr 65
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2007 r.

EK-0101-3/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z postanowieniem ministra środowiska z 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: DL.lp-663-21/08/tk), postanawiam, co następuje.

§  1. Zatwierdzić podział zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2007 r.
§  2. Zysk netto w wysokości 464.972.935,85 zł przeznacza się na:

1. Zwiększenie kapitału zasobów Lasów Państwowych - w kwocie 360.659.134,22 zł.

2. Zwiększenie funduszu leśnego - w kwocie 58.090.000,00 zł.

3. Nagrody dodatkowe dla pracowników - w kwocie 30.122.453,42 zł.

4. Zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - w kwocie 9.706.937,45 zł.

5. Cele społecznie użyteczne - w kwocie 6.394.410,76 zł.

§  3. Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do wykonania decyzji o podziale zysku netto za 2007 r. w jednostkach nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji - bez publikacji (przyp. red.).
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.