Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.5.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 49
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym

EP.0300.1.6.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 3 , ustalam, co następuje:

§  1.  Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2019 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,

Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu,

Leśnego Banku Genów Kostrzyca,

Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,

Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,

Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie Starym,

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,

obejmujący, odrębnie dla każdego zakładu następujące tabele:

1. Przychody, koszty, wynik (zał. nr 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych, prognoza dochodów budżetu Państwa i obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna (zał. nr 2).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4).
5. Działalność zakładu (zał. nr 8).
6. Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego PGL LP (zał. nr 12).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".