Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.6.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

EP-0337-9-4/13

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2013 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:

Białymstoku Szczecinie

Katowicach Szczecinku

Krakowie Toruniu

Krośnie Wrocławiu

Lublinie Zielonej Górze

Łodzi Gdańsku

Olsztynie Radomiu

Pile Warszawie

Poznaniu

obejmujący, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:

1. Przychody, koszty i wynik (zał. 1)
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa (zał. 2)
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. 3)
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. 4)
5. Wybrane zadania rzeczowe (zał. 5)
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe (zał. 6)
7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzymanie jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organizacyjną RDLP) (zał. 7). (Załączników nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2. Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowania planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 r.