Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2007.18.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 13/2007
Rady Polityki Pieniężnej
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2008

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co następuje:
§  1. Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2008.
§  2. Utworzona w planie finansowym Narodowego Banku Polskiego na rok 2008 rezerwa celowa w kwocie 7,6 mln zł, przeznaczona na realizację zadań związanych ze stabilnością sektora bankowego (w tym na sfinansowanie wzrostu zatrudnienia o nie więcej niż 50 etatów), może być wykorzystana po uzyskaniu zgody Rady Polityki Pieniężnej.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.