Zatwierdzenie operacyjnego planu zakładów o zasięgu krajowym.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2004.2.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

DECYZJA Nr 6
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia operacyjnego planu zakładów o zasięgu krajowym.

FP-1-0337/5/2004

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1.
Zatwierdzam operacyjny plan finansowo-gospodarczy na rok 2004 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

- Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,

- Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu,

- Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie

- Zakładu Informatyki Lasów Państwowych

obejmujący, odrębnie dla każdego zakładu:

1. Plan przychodów, kosztów i wyniku (zał. nr 1),

2. Plan finansowania rzeczowych aktywów trwałych (zał. nr 2),

3. Plan zatrudnienia i wynagrodzeń (zał. nr 3). (Załączników nie drukujemy - przyp. red).

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1.01.2004 r.