Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 40/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa

Na podstawie § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. poz. 2038) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Normy Obronne i podręczniki normalizacji obronnej ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji.
§  2.  Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Traci moc decyzja Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 145).
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO)