Zaświadczenia uprawniające funkcjonariuszy Straży Granicznej do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2011.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 2011 r.

DECYZJA Nr 18
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zaświadczeń uprawniających funkcjonariuszy Straży Granicznej do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a i ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1400, z późn. zm.1)) i w związku z § 2 pkt 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 56, poz. 340) ustala się, co następuje:
§  1.
Funkcjonariusze Straży Granicznej, zwani dalej "funkcjonaruszami", korzystający z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w przepisach o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu poświadczenia uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w czasie wykonywania zadań służbowych, oprócz legitymacji służbowej posiadają przy sobie zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi.
§  2.
1.
Zaświadczenia, o których mowa w § 1, uprawniające funkcjonariuszy do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w trakcie wykonywania zadań służbowych, zwane dalej "zaświadczeniami", wydawane są dla funkcjonariuszy:
1)
wykonujących zadania służbowe związane z ochroną szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej;
2)
wykonujących zadania służbowe związane z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz kontrolą ruchu granicznego.
2.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 określa załącznik nr 1 do decyzji;
2)
pkt 2 określa załącznik nr 2 do decyzji.
3.
Opis wzorów zaświadczeń, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do decyzji.
§  3.
1.
Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej wystawiający zaświadczenia, prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń uprawniających do ulgowych przejazdów, zwaną dalej "ewidencją". Wzór ewidencji określa załącznik nr 4 do decyzji.
2.
Wydanie zaświadczenia odnotowuje się w ewidencji podając numer zaświadczenia, imię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza pobierającego zaświadczenie oraz datę i godzinę jego pobrania. Funkcjonariusz pobierający zaświadczenie potwierdza własnoręcznym podpisem jego pobranie oraz zgodność dotyczących go informacji wpisanych do ewidencji.
3.
Każdorazowe pobranie oraz zwrot wydanego zaświadczenia odnotowywane jest w ewidencji.
4.
W rubryce ewidencji "Uwagi dotyczące realizacji przejazdu (w tym trasy i przewoźnika)" określa się trasę przejazdu zrealizowanego na podstawie zaświadczenia oraz nazwę przewoźnika, który ten przewóz realizował.
5.
W rubryce ewidencji "Inne uwagi i adnotacje (w tym dotyczące biletów)" określa się czy przejazd, o którym mowa w ust. 4, wykonywany był na podstawie biletu jednorazowego wydanego przez przewoźnika. W przypadku niewydania funkcjonaruszowi przez przewoźnika biletu jednorazowego, w rubryce umieszcza się informację na ten temat.
§  4.
1.
Funkcjonariusz, po wykonaniu zadń służbowych, zwraca wydane zaświadczenie oraz wydany przez przewoźnika bilet jednorazowy. W przypadku niewydania przez przewoźnika jednorazowego biletu stosuje się odpowiednio § 3 ust. 5.
2.
Zwrócone wraz z zaświadczeniem bilety jednorazowe przechowuje się do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały one wydane, a następnie brakuje zgodnie z przepisami dotyczącymi obiegu informacji jawnych w Straży Granicznej.
3.
Zwrot zaświadczenia zostaje potwierdzony w ewidencji przez przyjmującego własnoręcznym podpisem oraz wpisaniem daty i godziny zwrotu.
§  5.
1.
W przypadku utraty wydanego zaświadczenia, w jego miejsce nie wystawia się nowego zaświadczenia oznaczonego takim samym numerem lub jego duplikatu, a organ Straży Granicznej unieważnia je przez wydanie decyzji.
2.
W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania utraconego zaświadczenia przez osobę nieuprawnioną, organ Straży Granicznej wystawiający zaświadczenie może podać do publicznej wiadomości decyzję o unieważnieniu zaświadczenia.
3.
Podanie do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 2, może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w lokalnej prasie lub na stronie internetowej organu Straży Granicznej, lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, a także poprzez niezwłoczne zawiadomienie przewoźników wykonujących przewozy w zasięgu działania tego organu.
§  6.
1.
Zaświadczenia tracą moc:
1)
po upływie okresu na jaki zostały wystawione;
2)
w przypadku unieważnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1;
3)
z dniem zniesienia organu Straży Granicznej, który wystawił zaświadczenie.
2.
Ewidencję i zaświadczenia archiwizuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej.
§  7.
1.
Komendanci placówek Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania oddziału Straży Granicznej, przedstawiają właściwemu komendantowi oddziału Straży Granicznej propozycje dotyczące liczby i rodzaju zaświadczeń dla danej placówki Straży Granicznej.
2.
Komendant oddziału Straży Granicznej, biorąc pod uwagę propozycje, o których mowa w ust. 1, określi w drodze decyzji:
1)
liczbę wystawianych zaświadczeń z podziałem na ich rodzaje określone w § 2 ust. 1;
2)
osoby nadzorujące obieg zaświadczeń i wydanych przez przewoźników biletów jednorazowych w oddziale Straży Granicznej;
3)
sposób prowadzenia ewidencji w zakresie nieuregulowanym niniejszą decyzją.
3.
Komendant Główny Straży Granicznej upoważni właściwego kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej do przeprowadzenia ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, oraz wykonania odpowiednio zadań określonych w ust. 2 w stosunku do podległych mu funkcjonariuszy w przypadku wystawiania zaświadczeń przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  8.
1.
Decyzję, o której mowa w § 7 ust. 2, komendant oddziału Straży Granicznej wyda niezwłocznie po wejściu w życie przedmiotowej decyzji, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej wejścia w życie.
2.
Komendant oddziału Straży Granicznej oraz komendanci placówek Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania danego oddziału Straży Granicznej wystawią zaświadczenia niezwłocznie po wejściu w życie decyzji, o której mowa w § 7 ust. 2.
§  9.
Dotychczas wystawione zaświadczenia tracą moc obowiązującą z dniem wystawienia nowych zaświadczeń.
§  10.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 222, poz. 1456 i Nr 238, poz. 1578.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Miejscowość i data ........................................

KOMENDANT .....................................................*)

ZAŚWIADCZENIE NR............../..../OSK

Funkcjonariusz Straży Granicznej okazujący niniejsze zaświadczenie wykonuje czynności służbowe związane z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej - art. 2 ust. 1 pkt 2a i ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

Niniejsze zaświadczenie wraz z legitymacją służbową uprawnia jego okaziciela do korzystania z ulgi na podstawie biletu jednorazowego:

- 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego,

- 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 1 roku od dnia wystawienia.

.............................................................

(podpis i pieczęć)

______

*) nazwa organu Straży Granicznej wystawiającego zaświadczenie

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Miejscowość i data ........................................

KOMENDANT .....................................................*)

ZAŚWIADCZENIE NR............../..../OGP

Funkcjonariusz Straży Granicznej okazujący niniejsze zaświadczenie wykonuje czynności służbowe związane z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz z kontrolą ruchu granicznego - art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

Niniejsze zaświadczenie wraz z legitymacją służbową uprawnia jego okaziciela do korzystania z ulgi na podstawie biletu jednorazowego:

- 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego,

- 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 1 roku od dnia wystawienia.

.............................................................

(podpis i pieczęć)

______

*) nazwa organu Straży Granicznej wystawiającego zaświadczenie

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

OPIS WZORÓW ZAŚWIADCZEŃ

które poświadczają uprawnienie do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
1.
Awers zaświadczenia:
1)
zaświadczenie koloru białego,
2)
napisy w kolorze czarnym,
3)
miejscowość i data wystawienia zaświadczenia,
4)
orzeł z godła Rzeczpospolitej Polskiej,
5)
wskazanie organu wystawiającego zaświadczenie,
6)
numer zaświadczenia,
7)
podpis i pieczęć wystawiającego zaświadczenie.
2.
Wymiary zaświadczenia:
1)
Wysokość zaświadczenia - 110 mm,
2)
Szerokość zaświadczenia - 75 mm.
3.
Rodzaj papieru i zabezpieczeń:
1)
Papier matowy,
2)
Zafoliowane po wystawieniu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WZÓR

Ewidencja wydanych zaświadczeń uprawniających do ulgowych przejazdów w ............................................................................

(nazwa organu Straży Granicznej)

Lp.Numer zaświadczeniaImię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza SGCel wydania zaświadczeniaSposób wydania zaświadczeniaSposób zwrotu zaświadczeniaUwagi dotyczące realizacji przejazdu

(w tym trasy i przewoźnika)

Inne uwagi i adnotacje

(w tym dotyczące biletów)

Data i godzina pobraniaPodpis funkcjonariusza SG pobierającego zaświadczeniePodpis wydającego zaświadczenieData

i godzina zwrotu

Podpis funkcjonariusza SG zwracającego zaświadczeniePodpis przyjmującego zaświadczenie
1.
2.