Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1992.3.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1992 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 lutego 1992 r.
w sprawie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w związku z ogłoszeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w IV kwartale 1991 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 1991 r. wyniosło 2.045.000 zł.
W związku z tym w okresie od marca do maja 1992 r.:
1) zasiłki wychowawcze przysługują w wysokości 512.000 zł miesięcznie, a dla osób samotnie wychowujących dzieci - zasiłki wychowawcze przysługują w wysokości 818.000 zł (odpowiednio 25% i 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 1991 r.).

Granicą dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie pracownicy w roku ubiegłym, ustaloną dla celów przyznania prawa do zasiłku wychowawczego, jest kwota 442.500 zł.

Kwota ta stanowi 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1991 r., które wyniosło 1.770.000 zł.

2) zasiłki rodzinne należy wypłacać w wysokości 164.000 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę (8% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 1991 r.).
3) dodatkową kwotę zwiększającą zasiłek rodzinny na dziecko wymagające ze względu na stan zdrowia zwiększonej normy mięsa, należy wypłacać w kwocie 82.000 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko (50% zasiłku rodzinnego).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zasiłek porodowy przysługuje nadal w wysokości 272.000 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 1991 r. wzrosło w stosunku do III kwartału 1991 r. o 15%. O taki procent od 1 marca 1992 r. należy zwaloryzować świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w tych przypadkach, w których przyjęta została zasada waloryzacji świadczeń procentem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach.