Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1995.3.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1995 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 25 lutego 1995 r.
w sprawie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa przysługujących od 1 marca 1995 r.

1. W dniu 1 marca wchodzi w życie ustawa z 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 16, poz. 77).
2. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 92 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 35 dni w ciągu roku kalendarzowego. W 1995 r. okres 35 dni powinien być liczony od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 marca 1995 r.

Za okres niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 35 dni w roku kalendarzowym, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru. Zasiłek odpowiadający 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru przysługuje jedynie w przypadku, gdy niezdolność do pracy:

1) powstała wskutek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo wskutek choroby zawodowej,
2) przypada w czasie ciąży,
3) trwa nieprzerwanie ponad dziewięćdziesiąt dni - począwszy od dziewięćdziesiątego pierwszego dnia niezdolności.
3. W okresie od 1 marca 1995 r. do 31 grudnia 1995 r. w zakładach pracy zatrudniających nie więcej niż 5 pracowników, przepis art. 92 Kodeksu pracy nie ma zastosowania. Pracownikom tych zakładów w razie niezdolności do pracy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Liczbę pracowników ustala się w miesiącu kalendarzowym, w którym powstała niezdolność do pracy.
4. Zasiłki, do których prawo powstało przed dniem 1 marca 1995 r. i przysługuje nadal bez przerwy po tej dacie, wypłaca się według dotychczasowych zasad za cały okres niezdolności do pracy. Dotyczy to zasad ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i zasad finansowania. Nie ulegają zmianie również zasady waloryzacji tych zasiłków. Jeśli zgodnie z dotychczasowymi przepisami - przyjęta została waloryzacja świadczeń procentem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach, zasiłki od 1 marca 1995 r. należy zwaloryzować o 13,8%, tj. o procent wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale w stosunku do III kwartału 1994 r.
5. Jeżeli prawo do zasiłku powstało przed upływem 6 lub 12 miesięcy zatrudnienia, z których wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, podstawa ta nie może być wyższa niż 250% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych. W okresie od 1 marca do 31 maja 1995 r. jest to kwota 1560 zł 25 gr.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. zasiłek porodowy przysługuje w wysokości równej 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych. Wynagrodzenie to w IV kwartale 1994 r. wyniosło 624 zł 10 gr, w związku z tym od 1 marca 1995 r. wysokość zasiłku porodowego wynosi 93 zł 60 gr.
7. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, zarówno w razie śmierci pracownika jak i w razie śmierci członka rodziny pracownika. Od 1 marca 1995 r. wysokość zasiłku wynosi 1.248 zł 20 gr.