Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 lutego 2012 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa zasady zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok, zwanego dalej "refundacją", pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego, obsługującym stanowiska wyposażone w monitory ekranowe w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z. dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), zwanym dalej "pracownikami".
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "okularach korygujących wzrok", rozumie się przez to również szkła kontaktowe korygujące wzrok.
§  2. Refundacja przysługuje pracownikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Wyższym Urzędzie Górniczym okresie rozliczeniowym;
2) w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymali zalecenie lekarza, dotyczące stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
3) dokonali zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, o którym mowa w pkt 2.
§  3. Maksymalna kwota refundacji wynosi 16 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
§  4.
1. Refundacji dokonuje się na wniosek pracownika, nie częściej niż co 2 lata.
2. Do wniosku załącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 2:
1) zalecenie lekarza wykonującego badanie okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracownika, dotyczące stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, a jeżeli w wyniku badań profilaktycznych pracownik uzyskał zdolność do pracy na okres dłuższy niż 2 lata - kopię tego zalecenia;
2) imienną fakturę VAT potwierdzającą zakup okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem, o którym mowa w pkt 1.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.
§  5.
1. Wniosek oraz załączniki składa się do Biura Budżetowo-Finansowego w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanego dalej "BBF".
2. BBF przekazuje wniosek oraz załączniki służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych.
3. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych sprawdza zgodność wniosku z przepisami zarządzenia, w szczególności aktualność badań profilaktycznych.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności wniosku z przepisami zarządzenia służba bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych informuje o tym wnioskodawcę i zwraca mu wniosek oraz załączniki.
5. W przypadku stwierdzenia zgodności wniosku z przepisami zarządzenia służba bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych wprowadza wniosek do ewidencji refundacji i przekazuje go do BBF.
6. BBF dokonuje wypłaty refundacji w sposób wskazany we wniosku.
§  6. Wnioski o przyznanie refundacji, złożone przed dniem wejścia w życie zarządzenia i nierozpatrzone przed tym terminem, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów zarządzenia.
§  7. Traci moc zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 97 i Nr 22, poz. 124).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

ZAŁĄCZNIK

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztu zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok

................................................

(data sporządzenia wniosku)

.....................................................

(imię i nazwisko pracownika)

.....................................................

(miejsce pracy) Biuro Budżetowo-Finansowe

Wyższy Urząd Górniczy

Proszę o przyznanie zwrotu kosztu zakupu okularów / szkieł kontaktowych**) korygujących wzrok. Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1) zalecenie / kopię zalecenia**) lekarza wykonującego badanie okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, dotyczące stosowania okularów / szkieł kontaktowych**) korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;

2) fakturę VAT potwierdzającą zakup okularów / szkieł kontaktowych**) korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem, o którym mowa w pkt 1.

Proszę o dokonanie zwrotu wraz z wynagrodzeniem za pracę / na wskazany numer rachunku bankowego:**)

..................................................................................................................................................... .

...............................................

(podpis wnioskodawcy)

Potwierdzam zgodność wniosku, w szczególności aktualność badań profilaktycznych*)

..........................................................................

(podpis służby bezpieczeństwa i higieny pracy

w urzędach górniczych)

______

*) wypełnić w przypadku stwierdzenia zgodności wniosku z przepisami zarządzenia nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok (Dz. Urz. WUG poz. 57)

**) niepotrzebne skreślić