Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.2.7

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 stycznia 1988 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz w szkolnych schroniskach młodzieżowych

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół (Monitor Polski z 1985 r. Nr 46, poz. 309) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie stosuje się do:
1)
zatrudnionych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
a)
wychowawców, instruktorów wychowania fizycznego oraz wychowawców ratowników, zwanych "wychowawcami",
b)
kierowników i ich zastępców,
c)
lekarzy, felczerów i higienistek,
d)
pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi,
2)
pracowników szkolnych schronisk młodzieżowych zatrudnionych na stanowiskach:
b)
pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
2.
Ilekroć w zarządzeniu mówi się o pracownikach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć pracowników wymienionych w ust. 1.

Rozdział  1

Placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży

§  2.
Dla pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, ustala się stawki wynagrodzenia zasadniczego według niżej podanej tabeli:
Lp.StanowiskoStawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
na obozach wędrownychw pozostałych placówkach
1Wychowawcy będący nauczycielami (wychowawcami) zatrudnionymi w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych10.000-16.0009.000-15.000
2Inne osoby zatrudnione w charakterze wychowawców9.000-14.0009.000-13.000
§  3.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, felczerów i higienistek ustala się według niżej podanej tabeli:
Lp.StanowiskoStawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
na koloniach zdrowotnychw pozostałych placówkach
1Lekarz10.000-16.0009.000-15.000
2Felczer9.000-15.0009.000-14.000
3Higienistka, 9.000-13.0009.000-12.000
§  4.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi ustala się według niżej podanej tabeli:
Lp.StanowiskoStawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
1Kierownik zaopatrzenia9.500-14.000
2Magazynier9.000-13.000
3Kucharka9.000-13.000
4Pomoc kuchenna9.000-12.000
5Sprzątaczka9.000-11.000
6Dozorca9.000-11.000
7Palacz, praczka9.000-10.000
§  5.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: kierownika placówki, z-cy kierownika placówki, wychowawcy, kierownika zaopatrzenia oraz magazyniera przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
Lp.StanowiskoWysokość dodatku

w złotych

1Kierownik:
a) kolonii, ośrodka wycieczkowego dla dzieci wsi oraz obozu z wyjątkiem obozu wędrownego
- liczących do 120 dzieci (młodzieży)2.000-4.000
- liczących powyżej 120 dzieci (młodzieży)2.500-5.000
b) obozu wędrownego2.500-4.500
c) półkolonii i małej formy wczasów1.000-2.500
2Z-ca kierownika kolonii, ośrodka wycieczkowego dla dzieci wsi i obozu, liczących powyżej 120 dzieci (młodzieży) oraz obozu wędrownego1.500-3.500
3Wychowawca1.500-3.000
4Kierownik zaopatrzenia, magazynier1.000-1.500
2.
Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w ust. 1 ustala się biorąc pod uwagę stopień odpowiedzialności i zakres przydzielonych pracownikowi obowiązków.
3.
Kierownikom placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży Polonii Zagranicznej, obozów językowych UNESCO oraz ich zastępcom przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla kierownika kolonii liczącej powyżej 120 dzieci.
§  6.
Kierownikom placówek i ich zastępcom, wychowawcom, lekarzom i higienistkom, zatrudnionym na koloniach i obozach zdrowotnych wszystkich profilów, w placówkach wypoczynku organizowanych dla dzieci i młodzieży Polonii Zagranicznej oraz na obozach językowych UNESCO przysługuje dodatek specjalny w wysokości 3.500 zł.
§  7.
Zaszeregowania pracownika do odpowiedniej stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w granicach określonych w § 2-5 dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej będącej bezpośrednim organizatorem placówki.
§  8.
1.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatków określone w § 2-6 stanowią wynagrodzenie za turnus kolonijny (obóz) trwający nieprzerwanie 26 dni kalendarzowych.
2.
Za pracę w czasie turnusów (obozów) trwających krócej lub dłużej niż 26 dni kalendarzowych - wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu proporcjonalnie do liczby kalendarzowych dni trwania turnusu.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje również wynagrodzenie za czynności związane ze zorganizowaniem oraz zakończeniem turnusu.
§  9.
1.
Stanowiskami kierowniczymi i innymi samodzielnymi stanowiskami pracy w rozumieniu art. 135 Kodeksu pracy - są stanowiska: kierownika placówki, jego zastępcy, wychowawcy, kierownika zaopatrzenia, magazyniera.
2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego (Dz.U. Nr 37, poz. 215). Pracownikom na tych stanowiskach przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe tylko za pracę wykonaną na polecenie zwierzchnika w niedziele lub święto, jeżeli za pracę w tym dniu pracownik nie otrzymał innego dnia w tygodniu wolnego od pracy.

Wynagrodzenie to przysługuje za godziny faktycznie przepracowane, nie więcej jednak niż za 7 godzin w danym dniu.

3.
Pracownicy obsługi mogą być zatrudniani w razie potrzeby w godzinach nadliczbowych na zasadach powszechnie obowiązujących.
§  10.
Stawki godzinowe wynagrodzenia zasadniczego ustala się:
1)
dla wychowawców i lekarzy - dzieląc wynagrodzenie zasadnicze, określone w § 2 i § 3 poz. 1 tabeli, przez 152,
2)
dla felczerów i higienistek - dzieląc wynagrodzenie zasadnicze określone w § 3 poz. 2 i 3 tabeli, przez 173,
3)
dla kierowników zaopatrzenia i magazynierów - dzieląc wynagrodzenie zasadnicze określone w § 4, poz. 1 i 2 tabeli, przez 152,
4)
dla pracowników obsługi z wyjątkiem dozorców - dzieląc wynagrodzenie zasadnicze określone w § 4 poz. 3, 4, 5 i 7 tabeli przez 178,
5)
dla dozorców - dzieląc wynagrodzenie zasadnicze określone w § 4 poz. 6 tabeli przez 200.
§  11.
Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych dozorców reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (Dz.U. z 1986 roku, Nr 18, poz. 97), a wynagrodzenie tych pracowników za pracę w przedłużonym normalnym czasie pracy reguluje przepis § 8 ust. 2 uchwały Nr 14 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. (Monitor Polski z 1985 r. Nr 46, poz. 309).
§  12.
1.
Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Dodatek za pracę w porze nocnej nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, o których mowa w § 9, ust. 1 z wyjątkiem wychowawców, którzy na polecenie kierownika placówki wykonują pracę w porze nocnej na koloniach i obozach zdrowotnych (dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, kalekich, moczących się, chorych na cukrzycę, z wadami serca oraz chorych na padaczkę itp.).
§  13.
1.
Pracownikom zatrudnionym w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej przysługuje bezpłatne zakwaterowanie w placówce.
2.
Pracownikom zatrudnionym przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków przysługują bezpłatne posiłki.
3.
Pracownikom nie wymienionym w ust. 2 przysługują posiłki za częściową odpłatnością w wysokości 25% kosztów surowca.
§  14.
1.
Tworzy się fundusz nagród dla pracowników w wysokości 1,5% funduszu płac.
2.
Nagrody wypłaca się na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej, będącej bezpośrednim organizatorem placówki wypoczynku.
3.
Nagrody wypłaca się pracownikom po zakończeniu turnusu na wniosek kierownika placówki wypoczynku.
§  15.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie naruszają postanowień § 13 ust. 2 oraz § 15 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy i udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 49, poz. 299 z późniejszymi zmianami).

Rozdział  2

Szkolne schroniska młodzieżowe

§  16.
Kierownicy szkolnych schronisk młodzieżowych otrzymują wynagrodzenie według następujących zasad:
1)
kierownikom stałych schronisk młodzieżowych liczących do 30 miejsc noclegowych przysługuje:
a)
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości od 5.000 do 7.500 zł
b)
dodatek w wysokości 10 zł dziennie za każdy zrealizowany nocleg
2)
kierownikom stałych schronisk młodzieżowych liczących od 31 do 60 miejsc noclegowych przysługuje:
a)
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości od 7.500 do 9.000 zł
b)
dodatek w wysokości 10 zł dziennie za każdy zrealizowany nocleg.
§  17.
1.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach w schroniskach stałych, liczących co najmniej 60 miejsc noclegowych - za zgodą kuratorium oświaty i wychowania, można zatrudnić kierownika schroniska w pełnym wymiarze godzin, o ile zatrudnienie takie mieści się w ustalonym limicie zatrudnienia dla województwa.
2.
Kierownikowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje:
1)
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości i według zasad określonych w uchwale Nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski z 1985 r. Nr 36, poz. 242, z późniejszymi zmianami),
2)
dodatek funkcyjny za kierowanie placówką - według stawki określonej w uchwale, o której mowa w pkt 1, dla kierownika internatu z liczbą wychowanków do 120.
§  18.
W stałych schroniskach można zatrudniać - w granicach niezbędnych potrzeb, określonych przez bezpośrednio nadzorujący organ administracji oświatowej - pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w uchwale Nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół (Monitor Polski z 1985 r. Nr 46, poz. 309) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (Dz.U. z 1986 r. Nr 18, poz. 97).
§  19.
W szkolnych schroniskach młodzieżowych sezonowych (czynnych w pewnych okresach roku) może być zatrudniony kierownik schroniska oraz pracownicy administracyjni i obsługi.
2.
W schroniskach sezonowych liczących ponad 50 miejsc noclegowych można zatrudnić, w granicach niezbędnych potrzeb określonych przez bezpośrednio nadzorujący organ administracji oświatowej, również pracownika administracyjnego i sprzątaczy, opłacanych na zasadach określonych w § 18.
3.
Kierownikom sezonowych schronisk młodzieżowych, w zależności od liczby miejsc noclegowych, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek na zasadach określonych w § 16, pkt 1 i 2.
4.
Pracownik obsługi schroniska sezonowego otrzymuje w okresie działalności schroniska:
1)
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości od 4.500-6.500 zł,
2)
dodatek w wysokości 10 zł dziennie za każdy zrealizowany nocleg.
5.
Kierownikowi schroniska młodzieżowego sezonowego i pracownikowi obsługi tego schroniska przysługuje poza wynagrodzeniem wypłacanym w okresie działalności schroniska wynagrodzenie za prace związane z rozpoczęciem i zakończeniem działalności schroniska w wysokości 150 zł za każde przygotowane i zlikwidowane miejsce noclegowe.
6.
Za konserwację sprzętu i urządzeń schroniska sezonowego w okresie bezczynności (np. układanie, wietrzenie, trzepanie, czyszczenie, przesypywanie, drobne reperacje) pracownik schroniska sezonowego (bez względu na liczbę łóżek) otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości do 7.500 zł rocznie.
§  20.
Do pracowników szkolnych schronisk młodzieżowych stosuje się postanowienia § 14, ust. 1 zarządzenia z tym, że nagrody przyznaje i wypłaca organ administracji sprawujący w myśl przepisów organizacyjnych, bezpośredni nadzór nad schroniskiem.
§  21.
Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 stycznia 1987 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz w szkolnych schroniskach młodzieżowych (Dz. Urz. MOiW Nr 1, poz. 2).
§  23.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 1988 r.
1 Data ogłoszenia zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 kwietnia 1988 r. (Dz.Urz.MEN.88.3.21).