Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w bibliotekach jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1987.4.20

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 grudnia 1986 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w bibliotekach jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej.

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury (M. P. Nr 36, poz. 240 i z 1986 r. Nr 29, poz. 210) zarządza się, co następuje:
§  1.
Do bibliotekarzy i pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w bibliotekach dla pacjentów (kuracjuszy, pensjonariuszy) i w bibliotekach dla pracowników w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej mają zastosowanie, w zakresie wynagradzania i zatrudniania przepisy uchwały nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury (M. P. Nr 36, poz. 240 i z 1986 r. Nr 29, poz. 210) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 listopada 1985 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 56, poz. 291), z tym że wysokość dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacje wymagane do jego otrzymania określa załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 czerwca 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych pracowników zatrudnionych w bibliotekach zakładów resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 7, poz. 42).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Wysokość dodatków funkcyjnych oraz kwalifikacje wymagane do ich otrzymywania

Lp.FunkcjaWymagane kwalifikacjeStawka dodatku funkcyjnego wg zał. nr 1 do uchwały nr 144 Rady Ministrów z dnia 23 września 1986 r. zmieniającej uchwałę Nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r.
1234
1Kierownik biblioteki dla pacjentów (kuracjuszy, pensjonariuszy) i pracowników, kierownik biblioteki fachowej:
- zatrudniającej co najmniej 4 pracowników, łącznie z kierownikiemst. bibliotekarz3-7
- zatrudniającej co najmniej 3 pracowników, łącznie z kierownikiembibliotekarz2-6