Zasady używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2015.14

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego *

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704), art. 11 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się "Zasady używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasady wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego", stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1. 
Traci moc zarządzenie nr 18 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmienione zarządzeniem nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 2014 r.
2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

Zasady używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasady wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Kierując się zasadą oszczędności i racjonalizacji kosztów transportu, ustala się:
1)
zasady używania samochodów służbowych;
2)
zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej "Kasą", którym powierzono samochód służbowy oraz pracowników Kasy kierujących samochodem służbowym;
3)
zasady używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych;
4)
zasady wymiany samochodów w Centrali, Oddziałach Regionalnych Kasy wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy.
§  2. 
Zasady, o których mowa w § 1, dotyczą samochodów używanych przez pracowników Centrali Kasy, Oddziałów Regionalnych Kasy wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy.
§  3. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
jednostka organizacyjna Kasy - Centralę Kasy, Oddział Regionalny Kasy wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy;
2)
komórka organizacyjna - biuro/zespół Centrali Kasy, wydział/referat/stanowisko pracy w Oddziale Regionalnym Kasy lub w podległych Placówkach Terenowych Kasy;
3)
osoba uprawniona - Prezesa Kasy i Zastępców Prezesa Kasy;
4)
osoba upoważniona - dyrektora biura/kierującego zespołem w Centrali Kasy oraz dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy;
5)
kierowca etatowy - pracownika Centrali Kasy i Oddziału Regionalnego Kasy zatrudnionego na stanowisku kierowcy;
6)
kierujący samochodem służbowym - pracownika Centrali Kasy, Oddziału Regionalnego Kasy lub podległej Placówki Terenowej Kasy posiadającego prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
7)
pracownik, któremu powierzono samochód służbowy - kierowcę etatowego oraz pracownika Centrali Kasy, Oddziału Regionalnego Kasy lub podległej Placówki Terenowej Kasy, który protokołem zdawczo-odbiorczym przyjął samochód służbowy;
8)
pracownik prowadzący sprawy transportu - pracownika Centrali Kasy i Oddziału Regionalnego Kasy prowadzącego dokumentację transportową, odpowiedzialnego za przestrzeganie terminów badań technicznych samochodów służbowych wystawiający karty drogowe i odpowiedzialnego za sprawdzenie prawidłowości rozliczenia samochodów służbowych;
9)
osoba nadzorująca sprawy transportu - Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji, kierownika wydziału/referatu w Oddziale Regionalnym Kasy sprawującego nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszego zarządzenia przez pracowników kierujących pojazdami;
10)
karta drogowa - druk ścisłego zarachowania odzwierciedlający pracę pojazdu i kierującego pojazdem;
11)
miesięczna karta eksploatacyjna - karta obrazująca miesięczne rozliczenie z zakupionego i zużytego paliwa;
12)
protokół zdawczo-odbiorczy - protokół przekazania/przyjęcia samochodu służbowego.

Rozdział  2

Zasady używania samochodów służbowych

§  4. 
Samochodami służbowymi Kasy mogą kierować kierowcy etatowi oraz pracownicy posiadający odpowiednią kategorię prawa jazdy, posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania samochodami służbowymi, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
§  5. 
1. 
W Kasie eksploatowane są samochody służbowe przeznaczone do realizacji obowiązków służbowych pracowników Kasy.
2. 
Za przejazdy w celach służbowych uznaje się także przejazdy osoby uprawnionej/ pracownika samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy oraz z powrotem - o ile nie służą osobistym celom osoby uprawnionej/pracownika lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych.
3. 
Decyzję w sprawie korzystania z samochodu służbowego w Centrali Kasy podejmuje Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji, zwanego dalej "BAI", po przedłożeniu przez delegującego uzasadnionego zapotrzebowania, którego wzór określa załącznik nr 1 do Zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali Kasy, Oddziałach Regionalnych Kasy wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy, zwanych dalej "Zasadami", z wyłączeniem sytuacji, gdy samochód służbowy pozostaje w bezpośredniej dyspozycji Prezesa Kasy lub Zastępców Prezesa Kasy. W Oddziale Regionalnym Kasy i podległych Placówkach Terenowych Kasy decyzję podejmują odpowiednio dyrektor/kierownik danej jednostki organizacyjnej. Zapotrzebowania nie składają osoby uprawnione.
§  6. 
1. 
Pracownicy Kasy mogą odbywać podróże służbowe przy wykorzystaniu samochodów służbowych, jeżeli:
1)
jest to uzasadnione ekonomicznie, w szczególności ze względu na ilość osób w delegacji;
2)
użycie samochodu służbowego skróci czas podróży;
3)
w podróż służbową zabierane są materiały promocyjne lub inne przedmioty utrudniające przejazdy komunikacją publiczną;
4)
podróż jest odbywana do miejsca, do którego nie można dotrzeć w sposób dogodny środkami komunikacji publicznej.
2. 
Dokumentem potwierdzającym sposób wykorzystania samochodu służbowego w Oddziale Regionalnym Kasy i podległych Placówkach Terenowych Kasy jest karta drogowa wystawiona przez pracownika prowadzącego sprawy transportu, której wzór określa załącznik nr 2 do Zasad.
3. 
Osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie kart drogowych jest pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5, zajmującej się zaopatrzeniem w druki kart drogowych.
4. 
Druki kart drogowych powinny być zakupione z nadrukowanymi już seriami i numerami.
5. 
Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za gospodarkę drukami kart drogowych należy właściwe zabezpieczenie druków przed samowolnym pobieraniem, bieżące wpisywanie przychodu, rozchodu i zapisu druków w księdze druków ścisłego zarachowania. Osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami wskazuje w Centrali Kasy Dyrektor BAI, w Oddziale Regionalnym dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy.
6. 
Wydanie bloczka kart drogowych następuje na podstawie pisemnego zapotrzebowania zaakceptowanego przez kierownika komórki organizacyjnej, w której dane druki będą używane po rozliczeniu poprzednio pobranych kart drogowych.
7. 
Karty drogowe powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w roku.
8. 
Odbiór karty drogowej kierujący samochodem służbowym potwierdza podpisem w książce ewidencji wydanych kart drogowych.
9. 
W każdej jednostce organizacyjnej Kasy może być aktualnie w użyciu tylko jeden bloczek kart drogowych. Kolejny bloczek wprowadza się po wykorzystaniu wszystkich kart drogowych z poprzedniego bloczka.
10. 
Kierowcy etatowi w karcie drogowej wpisują nazwisko i symbol komórki organizacyjnej dysponenta oraz dokładną trasę przejazdu. W przypadku, gdy pojazd znajduje się w dyspozycji osoby uprawnionej kierujący nie wpisuje godzin w karcie drogowej, a w kolumnie "skąd dokąd" wpisuje "Jazda w dyspozycji Prezesa Kasy" lub "Jazda w dyspozycji Zastępcy Prezesa Kasy" podając ogólną liczbę przejechanych kilometrów.
11. 
Jeżeli osoba uprawniona korzysta z samochodu służbowego nieprzerwanie przez kilka dni, może potwierdzić wszystkie przejazdy zbiorczo - jednym podpisem.
12. 
Kierujący samochodem służbowym może wykorzystywać jedną kartę drogową przez kilka kolejnych dni, nie dłużej niż do czasu zapisania drugiej strony.
13. 
Jedna karta drogowa nie może przechodzić z jednego miesiąca na drugi, z wyjątkiem odbywania w tym czasie podróży służbowej.
14. 
Karty drogowe należy czytelnie wypełniać długopisem z niebieskim tuszem.
15. 
W razie konieczności dokonania poprawki, błędny zapis należy przekreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, obok umieścić poprawną treść, datę i podpis osoby dokonującej poprawki.
16. 
Karta drogowa musi zawierać wypełnione następujące dane:
1)
pieczęć jednostki organizacyjnej Kasy;
2)
numer karty drogowej i datę jej wystawienia;
3)
dane samochodu;
4)
podpis pracownika prowadzącego sprawy transportu (dotyczy wystawienia karty drogowej);
5)
podpis osoby zlecającej wyjazd;
6)
podpis kierującego samochodem służbowym;
7)
stan paliwa przed wyjazdem i po zakończeniu pracy samochodu służbowego;
8)
ilość paliwa zakupionego (z dokładnością do dziesiątych części litra);
9)
liczbę przejechanych kilometrów;
10)
rubrykę 16 "wynik obliczył" podpisaną przez kierującego samochodem służbowym;
11)
rubrykę 17 "kontrolujący wynik" podpisaną przez pracownika prowadzącego sprawy transportu;
12)
rozliczenie zużycia paliwa wg norm;
13)
na drugiej stronie karty kolumny 1-9, przy czym w kolumnie trzeciej należy szczegółowo opisać trasę przejazdu.
17. 
Po zakończeniu pracy, kartę drogową wraz z dowodem rejestracyjnym i kluczykami należy pozostawić w miejscu wskazanym przez osobę nadzorującą sprawy transportu, jednocześnie informując ją o stanie technicznym pojazdu, a w przypadku ukończenia pracy pojazdu po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy - w miejscu pracy.
18. 
Pracownik prowadzący sprawy transportu w danej jednostce organizacyjnej Kasy ma obowiązek, na koniec dnia pracy, sprawdzić zgodność rozliczenia wykazanego w wydanych kartach drogowych dla samochodów, które zakończyły pracę w tym dniu ze stanem faktycznym.
19. 
W celu prawidłowego rozliczenia stanu paliwa kierujący samochodem służbowym w czasie zakupu paliwa obowiązany jest do tankowania zbiornika do pełna.
20. 
Zakup paliwa odbywa się przy użyciu karty flotowej, przypisanej do danego samochodu służbowego.
21.  1
 W odniesieniu do samochodów z napędem elektrycznym nie stosuje się postanowień zawartych w ust. 16 w pkt 7, 8 i 12.
§  7. 
1.  2
 Pracownik Kasy posiadający prawo jazdy odpowiedniej kategorii może wystąpić do Prezesa Kasy z wnioskiem o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych w danym roku kalendarzowym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 do Zasad.
2.  3
 Po wyrażeniu przez Prezesa Kasy zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, samochód służbowy zostaje przekazany użytkownikowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór określa załącznik nr 3 do Zasad. Podstawą do korzystania z samochodu służbowego jest umowa użytkowania samochodu służbowego, której wzór określa załącznik nr 4 do Zasad, zawarta z Kasą, którą podpisuje:
1)
w Centrali Kasy oraz z dyrektorami Oddziałów Regionalnych Kasy - Dyrektor BAI;
2)
w Oddziałach Regionalnych Kasy - dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy;
3)
z Dyrektorem BAI oraz osobami uprawnionymi - odpowiednio Prezes lub Zastępca Prezesa Kasy.
3. 
Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych odbywa się według następujących zasad:
1)
przejechane kilometry pracownik zobowiązany jest wyszczególnić w karcie drogowej;
2) 4
 wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, określoną limitem kilometrów w § 7 ust. 4 załącznika nr 4 do Zasad, ustala się w wysokości:
a)
250 zł miesięcznie - dla samochodów:
o mocy silnika do 60 kW,
stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,
b)
400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w lit. a.
3)
w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w pkt 2;
4)
jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychód pracownika stanowi różnica pomiędzy wartością określoną w pkt 2 lit. a lub w pkt 2 lit. b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika;
5) 5
 BAI, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, celem rozliczenia, przekaże do Biura Finansowego Centrali Kasy:
a)
Zestawienie pracowników, którzy wykorzystali samochód służbowy do celów prywatnych w miesiącu poprzednim, którego wzór określa załącznik nr 8 do Zasad,
b)
noty obciążeniowe wystawione w przypadku przekroczenia ustalonego limitu kilometrów;
6) 6
 Oddział Regionalny Kasy, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, dokona rozliczenia pracowników Oddziału Regionalnego Kasy i podległych Placówek Terenowych Kasy, którzy wykorzystali samochód służbowy do celów prywatnych w miesiącu poprzednim. Wzór zestawienia pracowników Oddziału Regionalnego/Placówki Terenowej Kasy, którzy wykorzystali samochód służbowy do celów prywatnych w danym miesiącu określa załącznik nr 9 do Zasad;
7) 7
 wszelkie koszty pozaeksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu służbowego (opłata za przejazd autostradą, opłata za parking) ponosi pracownik;
8) 8
 w umowie o której mowa w ust. 2 ustala się miesięczny limit kilometrów w wysokości 500 km dla pracownika korzystającego z samochodu służbowego do celów prywatnych;
9) 9
 w uzasadnionych przypadkach, miesięczny limit kilometrów, określony w pkt 8, może zostać zwiększony, po wcześniejszej akceptacji Prezesa Kasy;
10) 10
 w przypadku przekroczenia ustalonego miesięcznego limitu kilometrów, osobie korzystającej z samochodu służbowego do celów prywatnych zostanie naliczona odpłatność;
11) 11
 wyliczenia kwoty odpłatności, o której mowa w pkt 10, dokonuje się na podstawie iloczynu kilometrów przejechanych ponad ustalony miesięczny limit przez stawkę:
a)
0,5214 zł dla samochodów:
o mocy silnika do 60 kW,
stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy.",
b)
0,8358 zł dla samochodów innych niż wymienione w lit. a.
4.  12
 Wniosek o którym mowa w ust. 1 musi zawierać:
1)
oszacowanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika;
2)
potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych przez Głównego Księgowego w Centrali Kasy lub Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych - Głównego Księgowego w Oddziale Regionalnym Kasy, czy wydatek ma pokrycie w planie finansowym/projekcie planu finansowego.
§  8. 
1. 
Podstawową dokumentacją służącą do ewidencjonowania eksploatowanych w Kasie samochodów służbowych jest teczka samochodu służbowego, w której gromadzone są następujące dokumenty:
1)
określające pochodzenie samochodu;
2)
protokół zdawczo-odbiorczy przekazania samochodu służbowego;
3)
pokwitowanie przejęcia obowiązującej polisy ubezpieczeniowej OC;
4)
polisy ubezpieczeniowe samochodu AC, NNW;
5)
związane z naprawami powypadkowymi itp.
2. 
W segregatorach, oddzielnie dla każdego samochodu, są przechowywane karty drogowe wraz z miesięcznymi kartami eksploatacyjnymi, których wzór określa załącznik nr 5 do Zasad.
3. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2 prowadzą:
1)
BAI - dla samochodów Centrali Kasy;
2)
Oddziały Regionalne Kasy dla samochodów użytkowanych przez Oddział Regionalny Kasy wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy.
4. 
Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest:
1)
w Centrali Kasy - Dyrektor BAI lub upoważniony Wicedyrektor BAI;
2)
w Oddziałach Regionalnych Kasy - dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy lub upoważniony zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy.

Rozdział  3

Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników Kasy, którym powierzono samochód służbowy oraz kierujących samochodem służbowym

§  9. 
1. 
Kierowca etatowy oraz pracownik, któremu powierzono samochód służbowy, podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy przyjęcia pojazdu i jest odpowiedzialny za:
1)
gotowość techniczną samochodu służbowego przez wykonanie codziennego przeglądu samochodu, a w razie stwierdzenia usterki zgłoszenie jej do Dyrektora BAI - w Centrali Kasy lub dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy - w Oddziale Regionalnym Kasy, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym;
2)
stosowanie do samochodu służbowego materiałów eksploatacyjnych wyłącznie zalecanych przez producenta;
3)
przyjęcie wyposażenia samochodu służbowego zgodnie w protokołem zdawczo-odbiorczym. Wyposażenie nie może być przechowywane poza samochodem;
4)
zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą, zgodnie z warunkami ubezpieczenia AC.
2. 
Kierujący samochodem służbowym zobowiązany jest do:
1)
utrzymywania pojazdu w czystości oraz stanie technicznym warunkującym bezpieczną jazdę;
2)
eksploatowania pojazdu w sposób nieprzekraczający zużycie paliwa ponad normę zakładową;
3)
usterki zauważone podczas eksploatacji pojazdu należy zgłosić pracownikowi prowadzącemu sprawy transportu. Na podstawie zgłoszenia Dyrektor BAI - w Centrali Kasy lub dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy - w Oddziale Regionalnym Kasy podejmuje decyzję zlecenia naprawy. W nagłych przypadkach przepisu tego nie stosuje się.
3. 
Nieuzasadnione przekroczenie normy zużycia paliwa obciąża finansowo kierującego samochodem służbowym.
4. 
Normy zużycia paliw dla poszczególnych rodzajów pojazdów podawane są w formie pisma Dyrektora BAI i ogłaszane w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.
5. 
Wszelkie opłaty, w tym mandaty karne, wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa kierujący samochodem służbowym.
6. 
Kierującemu samochodem służbowym zabrania się udostępniania go osobom trzecim, jeżeli nie uzasadnia tego interes Kasy lub gdy nie zmuszają go do tego okoliczności.

Rozdział  4

Zasady używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

§  10. 
1. 
Do celów służbowych może być wykorzystany prywatny samochód osobowy stanowiący własność (współwłasność) pracownika lub też będący w stałej dyspozycji pracownika (np. na podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu itp.) na zasadzie odpłatności.
2.  13
 Prezes Kasy może wyrazić zgodę na używanie przez pracownika, posiadającego prawo jazdy odpowiedniej kategorii, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.
3.  14
 Na szczegółowo uzasadniony wniosek dyrektora biura/kierującego zespołem w Centrali Kasy lub dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy, Prezes Kasy może przyznać imienne limity pracownikom w Centrali Kasy, imienne limity dla dyrektorów Oddziałów Regionalnych Kasy/dyrektorów Centrali Kasy/kierujących zespołami w Centrali Kasy oraz ogólny limit kilometrów dla Oddziału Regionalnego

Kasy.

4. 
W Oddziałach Regionalnych Kasy limity kilometrów dla pracowników przyznaje dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy w ramach otrzymanego ogólnego limitu kilometrów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).
5. 
Podstawą do korzystania z miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne jest zawarta z pracownikiem umowa wykorzystania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych, której wzór określa załącznik nr 6 do Zasad.
6. 
Umowę, o której mowa w ust. 5, podpisuje:
1)
w Centrali Kasy oraz z dyrektorami Oddziałów Regionalnych Kasy - Dyrektor BAI;
2)
w Oddziałach Regionalnych Kasy - dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy;
3) 15
 z Dyrektorem BAI - Prezes Kasy.
7. 
Rozliczenie kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych dokonuje się w formie miesięcznego ryczałtu po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia, którego wzór określa załącznik nr 7 do Zasad.
8. 
Stawkę przeliczeniową (cenę jednego kilometra) za 1 km przebiegu pojazdu ustala pracodawca. Cena jednego kilometra przebiegu nie może dla danego pojazdu być wyższa niż określona w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
9. 
Przyznane miesięczne limity kilometrów są ważne do końca roku kalendarzowego, na który zostały przydzielone z tym, że mogą być przydzielone na krótszy okres czasu i mogą być wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym.
§  11. 
1. 
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, na pisemny wniosek pracownika akceptowany przez bezpośredniego przełożonego, mogą być realizowane przy wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego i odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji).
2. 
Polecenie wyjazdu służbowego przy użyciu samochodu prywatnego zatwierdza Prezes Kasy oraz upoważnieni przez Prezesa Kasy: Zastępca Prezesa Kasy, Główny Księgowy Kasy, Naczelny Lekarz Kasy, Dyrektor Biura Centrali Kasy, Pełnomocnik Prezesa Kasy, osoba kierująca zespołem oraz dyrektorzy Oddziałów Regionalnych Kasy dla pracowników Oddziału Regionalnego Kasy i podległych Placówek Terenowych Kasy.
3. 
Pracownicy Kasy mogą odbywać podróże służbowe przy wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego, jeżeli:
1)
jest to uzasadnione ekonomicznie, w szczególności ze względu na ilość osób w delegacji;
2)
użycie samochodu skróci czas podróży;
3)
w podróż służbową zabierane są materiały promocyjne lub inne przedmioty utrudniające przejazdy komunikacją publiczną;
4)
podróż jest odbywana do miejsca, do którego nie można dotrzeć w sposób dogodny środkami komunikacji publicznej;
5)
nie ma możliwości użycia samochodu służbowego.
4. 
Koszty użycia prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych pokrywa pracodawca na zasadach określonych w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Dodatkowo pracodawca pokrywa koszt płatnych autostrad i parkingów. Inne koszty użycia samochodu nie będą refundowane pracownikowi przez pracodawcę.

Rozdział  5

Zasady wymiany samochodów w jednostkach organizacyjnych Kasy

§  12. 
1.  16
 Dyrektor BAI lub dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Kasy o wymianę samochodu na nowy w następujących przypadkach:
1)
po 10-letnim okresie użytkowania niezależnie od przebiegu i stopnia zużycia samochodu;
2)
gdy koszt naprawy pojazdu przewyższy 50% wartości rynkowej samochodu przed naprawą;
3)
po 7-letnim okresie użytkowania i przebiegu nie mniejszym niż 130 000 kilometrów dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 1200 cm3;
4)
po 8-letnim okresie użytkowania i przebiegu nie mniejszym niż 200 000 kilometrów dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 1200 cm3;
5)
po stwierdzeniu przez licencjonowanego rzeczoznawcę samochodowego, że stopień zużycia pojazdu wynosi ponad 70% dla samochodów dostawczych i ciężarowych.
2. 
Każdy wniosek o wymianę samochodu opiniuje Dyrektor BAI potwierdzając okres użytkowania samochodu i przebieg kilometrów na podstawie posiadanej dokumentacji.
3. 
Do wniosku o wymianę samochodu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, należy dołączyć ekspertyzę licencjonowanego rzeczoznawcy samochodowego, określającą procentowy stopień zużycia samochodu oraz aktualną wartość rynkową.
4. 
Ekspertyzy z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego mogą być zlecane wyłącznie licencjonowanym rzeczoznawcom samochodowym posiadającym certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, umieszczonym na liście rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw transportu zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
5. 
Sprawdzenie ważności uprawnień licencjonowanych rzeczoznawców samochodowych leży w gestii Dyrektora BAI lub dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy, zlecających wykonanie ekspertyzy.
6. 
Zasady odsprzedaży i likwidacji samochodów regulują odrębne przepisy.

Załącznik Nr  1

ZAPOTRZEBOWANIE NA SAMOCHÓD SŁUŻBOWY

 ........................................................................................................................

 ....................................................................

 (osoba nadzorująca sprawy transportu)

Niniejszym zgłaszam zapotrzebowanie na samochód służbowy marki .................................. z kierowcą etatowym/bez kierowcy* celem odbycia podróży służbowej do miejscowości: .......................................................................................................................................................

W w/w podróż służbową udaje/ą się: ............................................................ osób/osoba/osoby.

Nazwiska osób udających się w podróż:

1. ......................................................5. ......................................................

2. ......................................................6. ......................................................

3. ......................................................7. ......................................................

4. ......................................................8. ......................................................

Nazwisko i imię kierującego (w przypadku wyjazdu bez kierowcy etatowego):

.......................................................................................................................................................

Cel wyjazdu: .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Numer delegacji* .........................................................................................................................

Podstawienie samochodu w dniu: ............................................... godz: ......................................

Miejsce podstawienia: ..................................................................................................................

Planowany powrót w dniu: ......................................................... godz: .......................................

* - niepotrzebne skreślić..............................................................

 (data, podpis, pieczęć dyrektora/

 kierownika komórki organizacyjnej)

Załącznik Nr  2

Karta drogowa

Załącznik Nr  3

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY PRZEKAZANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Samochód marki: ....................................... typ: ................... rok produkcji: ..............................

Nr rejestracyjny: ........................................................ nr nadwozia: ............................................

Stan drogomierza: ............................................ km

Stan paliwa: ............................................................

Jednostka organizacyjna Kasy przekazująca: ..............................................................................

Przekazany do jednostki organizacyjnej Kasy: ............................................................................

Na podstawie decyzji: ..................................................................................................................

Przy przekazaniu samochodu stwierdzono, że:

1)
stan samochodu: ...................................................................................................
2)
stan ogumienia: ....................................................................................................
3)
braki w ukompletowaniu pojazdu: .......................................................................
4)
wyposażenie pojazdu: ..........................................................................................

................................................................................................................................................

5)
wraz z samochodem przekazano następujące dokumenty: ..................................

................................................................................................................................................

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pojazd przekazał:Pojazd przyjął:

...................................................................................................

(podpis - pieczątka)(podpis - pieczątka)

Miejscowość, dnia ................................... r.

Załącznik Nr  4  17  

UMOWA UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

zawarta w............................................dnia............................................pomiędzy:

MiejscowośćData

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa

reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego działa .................................................................. zwaną dalej "Pracodawcą",

 Imię, Nazwisko

a

............................................................., zam. ........................................................ zwanym dalej

Imię, Nazwisko PracownikaAdres zameldowania

"Pracownikiem".

§  1. 
Pracodawca powierza Pracownikowi z obowiązkiem zwrotu samochód marki ...... (marka i model pojazdu) z napędem ....... o następujących danych charakterystycznych:
1)
nr rejestracyjny: ...............................................................
2)
nr identyfikacyjny pojazdu (VIN): .................................
3)
moc silnika: .............................................................. kW
4)
rok produkcji: ...................................... zwany dalej samochodem.",
§  2. 
1. 
Pracownik zobowiązuje się do zachowania najwyższej dbałości o samochód oraz przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne jego uszkodzenia, nie wynikające z normalnego użytkowania, a także za jego kradzież, będącą wynikiem nie zachowania warunków niniejszej umowy.
2. 
W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia samochodu Pracownik zobowiązuje się w szczególności do:
1)
przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.)
2)
właściwego zabezpieczenia samochodu oraz jego parkowania po godzinach pracy w miejscu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego uszkodzenie albo kradzież,
3)
natychmiastowego poinformowania Pracodawcy o fakcie kradzieży lub uszkodzenia samochodu oraz jego zgłoszenia Policji i ubezpieczycielowi.
§  3. 
1. 
Pracownik może korzystać z samochodu po godzinach pracy bez ograniczeń jedynie w celach związanych z działalnością ustawową Pracodawcy.
2. 
Po godzinach pracy oraz w czasie urlopu Pracownik może korzystać z samochodu po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Pracodawcy.
§  4. 
1. 
Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu samochodu, wraz z wyposażeniem oraz kompletem kluczyków, po ustaniu umowy o pracę oraz na każde wezwanie Pracodawcy.
2. 
Zwrot samochodu jest dokonany z chwilą podpisania przez Pracodawcę protokołu zdawczo -odbiorczego.
§  5. 
Pracownik oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym przejmowanego samochodu i nie zgłasza żadnych uwag / zgłasza (niepotrzebne skreślić) ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§  6. 
1. 
Pracownik oświadcza, iż zapoznał się z warunkami niniejszej umowy oraz rozumie jej treść.
2. 
Pracownik oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie przez Pracodawcę ze swojego wynagrodzenia kwoty stanowiącej równowartość szkody, która nie jest objęta ubezpieczeniem, powstałej w związku z użytkowaniem samochodu do celów prywatnych.
§  7. 
1. 
Nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych wpływa na wysokość osiągniętego przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przychód taki zostanie doliczony do pozostałych przychodów pracownika i od ich łącznej wysokości Pracodawca naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę społeczną i zdrowotną.
2. 
Przychód ten nie wystąpi w sytuacji odpłatnego korzystania z samochodu służbowego.
3. 
Zasady w zakresie ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń określa art. 11 ust. 2 i 2a w związku z art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).
4. 
Miesięczny limit kilometrów na użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości .............km.
5. 
W przypadku przekroczenia ustalonego limitu kilometrów, osobie korzystającej z samochodu służbowego do celów prywatnych zostanie naliczona odpłatność na podstawie iloczynu kilometrów przejechanych ponad ustalony limit przez stawkę określoną w § 7 ust. 3 lit. b zarządzenia.
6. 
Pracownik wyraża zgodę na potrącanie z należnego mu wynagrodzenia, kwoty odpłatności za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Podstawą do potrącenia jest nota obciążeniowa, wystawiona odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 8 lub załącznikiem nr 9 do Zasad.
§  8. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego.
§  9. 
1. 
Umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia ................ r.
2. 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§  10. 
Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z przyjęciem przez Pracownika samochodu.

PracownikPracodawca

................................................................................................

Załącznik Nr  5

MIESIĘCZNA KARTA EKSPLOATACYJNA

Załącznik Nr  6  18  

UMOWA nr .......

Dotycząca wykorzystania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Załącznik Nr  7  19

OŚWIADCZENIE

o wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Załącznik Nr  8  20  

Zestawienie pracowników Centrali KRUS, którzy wykorzystywali samochód służbow y do celów prywatnych w miesiącu

Lp.Imię i nazwisko pracownikaNumer rej. samochodu służbowegoMoc silnika wkW/ rodzaj napędu*Nr karty drogowejWartość nieodpłatnego świadczenia/ miesięcznie /zł/Liczba dni użytkowania pojazdu w miesiącu**Faktyczna wartość nieodpłatnego świadczenia {6}/30x{7} /zł/**Liczba km przejechanych ponad ustalony limitNota obciążeniowa dla pracownika; koszt użytkowania pojazdu ponad ustalony limit km liczba km x stawka za km /zł/brutto***
12345678910
* dla pojazdu spalinowego należy wpisać moc silnika, dla pojazdu z napędem elektrycznym/wodorowym należy wpisać rodzaj napędu

** wypełnia się w przypadku korzystania z pojazdu przez nie cały miesiąc

*** stawka 0,5214 zł dla samochodów:

- o mocy silnika do 60 kW,

- stanowiących pojazd elektryczny lub napędzany wodorem stawka 0,8358 zł dla pozostałych pojazdów.

................................................................................................

(sporządził, data)(zatwierdził - Dyrektor Biura

 Administracji i Inwestycji)

Załącznik Nr  9  21  

Zestawienie pracowników Oddziału Regionałnego/Placówki Terenowej KRUS, którzy wykorzystywali samochód służbowy do celów prywatnych w miesiącu

Lp.Imię i nazwisko pracownikaNumer rej. samochodu służbowegoMoc silnika wkW/ rodzaj napędu*Nr karty drogowejWartość nieodpłatnego świadczenia/ miesięcznie /zł/Liczba dni użytkowania pojazdu w miesiącu**Faktyczna wartość nieodpłatnego świadczenia {6}/30x{7} /zł/**Liczba km przejechanych ponad ustalony limitNota obciążeniowa dla pracownika; koszt użytkowania pojazdu ponad ustalony limit km liczba km x stawka za km/zł/brutto***
12345678910
* dla pojazdu spalinowego należy wpisać moc silnika, dla pojazdu elektrycznego należy wpisać rodzaj napędu

** wypełnia się w przypadku korzystania z pojazdu przez nie cały miesiąc

*** stawka 0,5214 zł dla samochodów:

- o mocy silnika do 60 kW,

- stanowiących pojazd elektryczny lub napędzany wodorem stawka 0,8358 zł dla pozostałych pojazdów.

................................................................................................

(sporządził, data)(zatwierdził - Dyrektor)

Załącznik Nr  10  22  

WNIOSEK

.................................... Prezes Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego

Dane Wnioskodawcy:

........................................................

(imię i nazwisko)

........................................................

(stanowisko służbowe)

........................................................

(jednostka organizacyjna KRUS)

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych

Na podstawie § 7 ust. 1 zarządzenia Nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z późn. zm. zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych.

1.
Wnioskuję o wyrażenie zgody na:
a)
użytkowanie samochodu służbowego w terminie od ............ do ............
b)
miesięczny limit kilometrów w wysokości 500 *
2.
Dane samochodu służbowego:
a)
marka i model pojazdu ................................................
b)
nr rejestracyjny - .........................................................
c)
nr identyfikacyjny poj.(VTN) ......................................
d)
moc silnika ............................................................. kW
e)
rok produkcji ...............................................................
3.
Oszacowanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych (oszacowanie ma zawierać wszelkie koszty eksploatacyjne uwzględniające wnioskowany limit km)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.
Źródło finansowania:

...............................................................................................................................................

(wpisać odpowiedni fundusz, §, określić koszt pośredni)

5.
Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Główny Księgowy w Centrali lub Zastępca Dyrektora ds. Finansowych- Główny Księgowy w Oddziale Regionalnym

 ......................................................

 (data, podpis, pieczątka)

6.
Uzasadnienie wniosku:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 ....................................................................

 (data, podpis, pieczątka Wnioskodawcy)

* Z dniem 1 stycznia 2019 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509) przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy·z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2193).
1 Załącznik § 6 ust. 21 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.
2 Załącznik § 7 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.

3 Załącznik § 7 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.

4 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 25 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

5 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.
6 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.
7 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.
8 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.
9 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.
10 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.
11 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 11:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 25 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

12 Załącznik § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.
13 Załącznik § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2018 r.
14 Załącznik § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2018 r.
15 Załącznik § 10 ust. 6 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2018 r.
16 § 12 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2018 r.
17 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 25 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

18 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2018 r.
19 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 25 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

20 Załącznik nr 8:

- dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 25 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

21 Załącznik nr 9:

- dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 25 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

22 Załącznik nr 10:

- dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 5 z dnia 11 maja 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 25 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.PKRUS.2021.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

* w przypadku wnioskowania o wyższy limit km należy szczegółowo uzasadnić przedmiotowy wniosek.