Zasady używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasady odsprzedaży używanych samochodów... - OpenLEX

Zasady używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasady odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasady wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.167

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 50, poz. 291), art. 11 ust 2 i 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§  1.
Kierując się zasadą oszczędności i racjonalizacji kosztów transportu, ustala się:

1. zasady używania samochodów służbowych,

2. zasady używania samochodów prywatnych do celów służbowych,

3. zasady odsprzedaży używanych samochodów służbowych,

4. zasady wymiany samochodów osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2.
Zasady, o których mowa w § 1, dotyczą samochodów używanych przez pracowników Centrali, oddziałów regionalnych, placówek terenowych i innych jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  3.
Traci moc Zarządzenie nr 26 Prezesa KRUS z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zmieniające je zarządzenia: nr 42 z dnia 13 czerwca 2007 r. oraz nr 60 z dnia 15 maja 2008 r. Prezesa KRUS.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

A.

ZASADY UŻYWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

1. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego eksploatowane są samochody służbowe:

a) przydzielone do wyłącznego dysponowania dla realizacji potrzeb komunikacyjnych, Prezesa KRUS, Zastępcy Prezesa KRUS, a także innym osobom w drodze decyzji Prezesa, zwanych dalej "osobami uprawnionymi".

b) przeznaczone do realizacji obowiązków służbowych innych osób zatrudnionych w KRUS, tworzące kolumnę transportową, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

1.1. Samochody służbowe przysługują osobom uprawnionym do korzystania z nich wyłącznie w czasie pełnienia powierzonego stanowiska i podlegają zwrotowi z chwilą odwołania lub rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

1.2. Za przejazdy w celach służbowych osób uprawnionych uznaje się także codzienny dojazd do pracy i powrót do miejsca, w którym osoba uprawniona stale przebywa, a w przypadku stałego zamieszkania w innej miejscowości - również dojazd do miejsca stałego zamieszkania oraz powrót do miejsca stałego pobytu w okresie zajmowania stanowiska jeden raz w tygodniu oraz na okres świąt.

1.3. Samochodami osobowymi KRUS mogą kierować:

- kierowcy etatowi,

- osoby uprawnione i inni pracownicy, posiadający zezwolenie Prezesa KRUS, według wzoru - Załącznik Nr 13 do "Zasad ..."

1.4. Dokumentem potwierdzającym sposób wykorzystania samochodu do celów służbowych jest karta drogowa wystawiona przez pracownika prowadzącego w jednostce organizacyjnej zagadnienia transportowe.

Pracownicy KRUS korzystający z samochodów służbowych zobowiązani są do potwierdzania własnoręcznym podpisem dokonanych zapisów na wypełnionej przez kierującego pojazdem karcie drogowej.

2. Pracownicy KRUS, którym Prezes KRUS wydał upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego bez kierowcy, mogą wystąpić z wnioskiem o korzystanie z tych samochodów na dojazdy do pracy i z pracy oraz do celów prywatnych.

1) kilometry przejechane samochodem służbowym do pracy i z pracy traktowane są jako nieodpłatne świadczenie rzeczowe KRUS na rzecz pracowników, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

2) cenę jednego km ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.),

3) przejechane km, w celach służbowych, do pracy i z pracy oraz w celach prywatnych, pracownicy zobowiązani są wyszczególnić w karcie drogowej,

4) Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji na podstawie karty drogowej, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca przekaże Głównej Księgowej Centrali KRUS indywidualne wyliczenie wartości nieodpłatnego świadczenia rzeczowego oraz wartość użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych, celem obliczenia właściwych obciążeń poszczególnych pracowników.

3. Wszystkich pracowników KRUS, którym zostanie przekazany do bezpośredniej dyspozycji samochód służbowy obowiązują postanowienia "Instrukcji w sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności kierowcy ...", stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.

4. Służbowe samochody osobowe eksploatowane w pozostałych jednostkach organizacyjnych KRUS służą wyłącznie do realizacji zadań merytorycznych tych jednostek organizacyjnych. Na pisemny wniosek pracowników tych jednostek Prezes KRUS może wyrazić zgodę na używanie samochodu służbowego na dojazdy do pracy i z pracy do miejsca garażowania według zasad określonych w ust. 2. Rozliczenia tych jazd dokonuje Dyrektor (Kierownik) jednostki organizacyjnej. Zgoda wydana na dojazdy do pracy samochodem służbowym traci ważność z dniem 31 grudnia roku, na który została wydana.

5. Podstawową dokumentacją służącą do realizacji i rozliczenia kosztów finansowych używanych samochodów służbowych eksploatowanych w KRUS jest teczka samochodu osobowego, w której gromadzone są następujące dokumenty:

1) dokumenty określające pochodzenie samochodu,

2) protokoły przejęcia samochodu służbowego wraz z wyposażeniem dodatkowym, wzór - Załącznik Nr 3 "Zasad..."

3) pokwitowanie przejęcia obowiązującej polisy ubezpieczeniowej OC,

4) polisy ubezpieczeniowe samochodu AC, NW,

5) dokumenty związane z naprawami powypadkowymi, itp.

6. W segregatorach, oddzielnie dla każdego samochodu, są przechowywane karty drogowe (druk SM-101) wraz z miesięcznymi kartami eksploatacyjnymi (druk SM-113).

7. W każdej jednostce organizacyjnej KRUS może być aktualnie w użyciu tylko jeden bloczek kart drogowych. Kolejny bloczek wprowadza się po wykorzystaniu wszystkich kart drogowych z poprzedniego bloczka.

8. Kierowcom etatowym, karty drogowe są wydawane i rozliczane codziennie. Natomiast pracownikom KRUS, którym przydzielono do stałej, bezpośredniej dyspozycji samochód służbowy, wydana karta drogowa może być wykorzystywana przez kilka dni do czasu zapisania drugiej strony.

9. Jedna karta drogowa nie może przechodzić z jednego miesiąca na drugi, z wyjątkiem odbywania w tym czasie podróży służbowej.

10. Dokumentację, o której mowa w pkt. 6 i 7 prowadzą:

1) Biuro Administracji i Inwestycji KRUS dla samochodów Centrali KRUS,

2) Wydział Ogólny w Oddziale Regionalnym KRUS,

3) Komórka administracyjna w innych jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

11. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest:

1) w Centrali KRUS - Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji,

2) w Oddziałach regionalnych i Placówkach Terenowych - Dyrektor Oddziału,

3) w innych jednostkach organizacyjnych - Dyrektor (Kierownik) jednostki.

12. Zakładowe normy i zasady zużycia paliw płynnych, olejów i smarów dla samochodów KRUS, zawiera załącznik Nr 4 do niniejszych Zasad.

13. Zobowiązuje się dysponentów i użytkowników samochodów służbowych KRUS do utrzymywania samochodów w należytym stanie technicznym oraz przejawiania szczególnej troski o właściwe zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą i zniszczeniem, a w szczególności:

1) wyposażenia samochodu w instalację alarmową lub immobilizer.

2) przestrzeganie terminów badań technicznych samochodów w Stacji Kontroli Pojazdów,

3) stosowanie do samochodów służbowych olejów i innych materiałów eksploatacyjnych wyłącznie zalecanych przez producenta,

4) sprawdzenie terminowości ubezpieczenia pojazdów w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)

5) właściwe zabezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, zgodnie z warunkami ubezpieczenia autocasco.

14. Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS lub innej jednostki organizacyjnej nadzorowanej bezpośrednio przez Prezesa KRUS, w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału, przesyła do Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS Informację według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszych Zasad (nadsyłane informacje obejmują także nadzorowane placówki terenowe).

15. Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji w terminie do 20 dnia po zakończeniu każdego kwartału przedstawia Prezesowi KRUS Informację, według wzoru stanowiącego załączniki Nr 6 i 6a do niniejszych Zasad.

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes KRUS może wyrazić zgodę na wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych za zwrotem kosztów określonych jak w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

B.

ZASADY UŻYWANIA SAMOCHODÓW PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

1. Do celów służbowych może być wykorzystany samochód osobowy stanowiący własność (współwłasność) pracownika lub też będący w stałej dyspozycji pracownika (np. na podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu itp.), na zasadzie odpłatności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.)

2.1. Prezes KRUS podejmuje decyzję o wykorzystaniu samochodu prywatnego do celów służbowych i przyznaniu miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne. Przyznany limit może być rozliczany w formie "ryczałtu" lub w formie "kilometrówki". Rozliczenie w formie miesięcznego ryczałtu oblicza się jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu. Natomiast rozliczenie w formie "kilometrówki" polega na obliczeniu iloczynu stawki za 1 kilometr przebiegu i faktycznie przejechanych kilometrów w celach służbowych.

a) w Centrali KRUS Prezes przyznaje limity imienne pracownikom na szczegółowo uzasadniony wniosek dyrektorów Biur Centrali,

b) w Oddziałach Regionalnych i innych jednostkach organizacyjnych Kasy limity kilometrów przyznaje Dyrektor (Kierownik) w ramach ogólnego limitu kilometrów na jazdy lokalne, przyznanego dla danej jednostki przez Prezesa KRUS. Limit ogólny jest przyznawany na szczegółowo uzasadniony wniosek Dyrektora (Kierownika) tej jednostki.

c) Dyrektorowi (Kierownikowi) jednostki organizacyjnej KRUS, na jego szczegółowo uzasadniony wniosek, limit kilometrów przyznaje Prezes KRUS.

d) Przyznane limity kilometrów są ważne do końca roku kalendarzowego, na który zostały przydzielone, z tym że mogą być przydzielone na krótsze okresy czasu i mogą być wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym".

2.2. Limit kilometrów przyznany dla pracownika ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w którym pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

a) 300 kilometrów - do 100 tys. mieszkańców,

b) 500 kilometrów - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

c) 700 kilometrów - ponad 500 tys. mieszkańców.

Podane wyżej maksymalne wielkości limitów kilometrów obowiązują zarówno dla limitów rozliczanych w formie ryczałtu jak i kilometrówki.

2.3. Podstawą do korzystania z miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne jest umowa cywilno-prawna o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych zawarta z pracownikiem. Wzór umowy dla limitów rozliczanych w formie "ryczałtu" stanowi załącznik Nr 7 do "Zasad..." Wzór umowy dla limitów rozliczanych formie "kilometrówki" stanowi załącznik Nr 7a do "Zasad..." Umowy te w Centrali KRUS podpisuje Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji, w jednostkach organizacyjnych KRUS - Dyrektor (Kierownik) tej jednostki.

3.1. Zwrot kosztów dla limitów kilometrów na jazdy lokalne rozliczanych w formie "ryczałtów" dokonuje się w formie miesięcznego ryczałtu po złożeniu przez pracownika pisemnego comiesięcznego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych według wzoru stanowiącego:

d) Załącznik nr 9 - dla pracowników Centrali KRUS,

e) Załącznik Nr 9a - dla pracowników OR KRUS.

Dla limitów kilometrów rozliczanych w formie "kilometrówki" wymagane jest sporządzenie przez pracownika (w ujęciu miesięcznym) i złożenie bezpośrednio po zakończeniu miesiąca "Ewidencji przebiegu pojazdu - rachunku", wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 11 do "Zasad...".

Wypłatę należności zatwierdza w Centrali KRUS Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji, a w innych jednostkach organizacyjnych KRUS - Dyrektor (Kierownik) tej jednostki.

4. Stawki przeliczeniowe za 1 kilometr przebiegu samochodu są ustalane przez pracodawcę i nie mogą być wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 z późn. zm.).

5.1. Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne, przy użyciu prywatnego samochodu osobowego pracownika, odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) i umowy przedstawionej w załączniku Nr 8 do "Zasad...".

5.2. Polecenie wyjazdu służbowego przy użyciu samochodu prywatnego jako środka transportu w Centrali KRUS wystawiają Prezes, Zastępcy Prezesa Kasy lub Dyrektorzy Biur dla swoich pracowników, natomiast w jednostkach organizacyjnych KRUS - Dyrektor (Kierownik) tej jednostki.

5.3. Umowę na jednorazowe użycie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych (załącznik Nr 8) w Centrali KRUS podpisuje Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji lub osoba przez niego upoważniona, zaś w jednostkach organizacyjnych - Dyrektor (Kierownik) tej jednostki.

5.4. Dla tych podróży prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu według wzoru określonego w załączniku Nr 10.

5.5. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa pracodawca. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży służbowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

5.6. Rozliczenie przejazdu samochodem prywatnym pracownika w podróży służbowej będzie obejmowało, oprócz iloczynu stawki kilometrowej określonej w ust. 4 i przebiegu samochodu w kilometrach, także zwrot udokumentowanych wydatków za opłaty autostrad i parkowanie samochodu. Pracodawca nie zwraca więc wydatków za: naprawę samochodu, mandaty karne i inne wydatki związane z eksploatacją pojazdu.

C.

ZASADY ODSPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WYCOFANYCH Z UŻYTKOWANIA W KRUS

1. Samochody służbowe wycofane z użytkowania w KRUS podlegają procedurze likwidacji, o której mowa w Zarządzeniu Nr 13 Prezesa KRUS z dnia 23 stycznia 1997 r. wprowadzającym instrukcję w sprawie likwidacji środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z późniejszymi zmianami.

2. Zbędne lub zużyte samochody służbowe mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny, z zastrzeżeniem ust. 2.1.

2.1. Zbędne lub zużyte samochody o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 6.000 euro, przeliczoną na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu jej określenia, mogą być przedmiotem darowizny, o ile ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.

3. W przypadku, gdy zakupem samochodu zainteresowani są pracownicy, a jego wartość nie przekracza kwoty określonej w ust. 2.1, należy przeprowadzić wśród pracowników przetarg ograniczony. Wzór Regulaminu przetargu na zbycie sprzętu transportowego stanowi Załącznik Nr 12 do "Zasad...".,

4. W uzasadnionych przypadkach likwidacja samochodu może być przeprowadzona w trybie złomowania.

D.

ZASADY WYMIANY SAMOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH KRUS

I. Z wnioskiem o wymianę samochodu na nowy może wystąpić do Prezesa KRUS:

1) Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji,

2) Dyrektor jednostki organizacyjnej KRUS,

3) Inny użytkownik

w następujących przypadkach:

1. Samochody osobowe Fiat 126 p - po okresie użytkowania 4 lata i przebiegu nie mniejszym niż 80 000 km, z tym że, gdy okres eksploatacji przekroczył 6 (sześć) lat po przebiegu nie mniejszym niż 60 000 km.

2. Samochody marki Polonez - po okresie użytkowania 5 lat i przebiegu nie mniejszym niż 125 000 kilometrów z tym że gdy okres eksploatacji przekroczył 7 (siedem) lat po przebiegu nie mniejszym niż 100 000 km.

3. Samochody osobowe o pojemności skokowej silnika 900-1200 cm3 po okresie użytkowania 7 lat i przebiegu nie mniejszym niż 130 000 kilometrów, z tym że, gdy okres eksploatacji przekroczył 9 lat po przebiegu nie mniejszym niż 100 000 km.

4. Pozostałe samochody osobowe po okresie użytkowania 8 lat i przebiegu nie mniejszym niż 200 000 kilometrów, z tym że, gdy okres eksploatacji przekroczył 10 lat po przebiegu nie mniejszym niż 130 000 kilometrów.

5. Samochody dostawcze, ciężarowe oraz typu "bus" - po określeniu przez licencjonowanego rzeczoznawcę samochodowego, że stopień ich zużycia wynosi ponad 70%.

II. Każdy wniosek o wymianę samochodu opiniuje Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji na podstawie oceny technicznej oraz potwierdza okres użytkowania samochodu i przebieg kilometrów na podstawie posiadanej dokumentacji.

III. Do wniosku o wymianę samochodu winna być dołączona ekspertyza licencjonowanego rzeczoznawcy samochodowego, określająca procentowy stopień zużycia samochodu oraz aktualną wartość rynkową.

IV. W drodze wyjątku Prezes KRUS, w przypadkach indywidualnych, uzasadnionych przez Biuro Administracji i Inwestycji na podstawie pisemnej oceny technicznej pojazdu wydanej przez licencjonowanego rzeczoznawcę samochodowego, może odstąpić od jednego z wyszczególnionych w ust. 1 pkt. 1-4 kryteriów.

V. Ekspertyzy z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego mogą być zlecane wyłącznie licencjonowanym rzeczoznawcom samochodowym posiadającym certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, umieszczonym na liście rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw transportu zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

VI. Sprawdzenie ważności uprawnień rzeczoznawców samochodowych leży w gestii Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS lub Dyrektora (Kierownika) innej jednostki organizacyjnej - zlecających wykonanie przedmiotowej ekspertyzy.

Imię i Nazwisko Pracownika

.........................................................................

Samochód Nr rejestracyjny ..............................

Pojemność skokowa silnika ..............................

Zestawienie przychodu pracownika uzyskanego w miesiącu ............................... roku ........... związanego ze świadczeniem nieodpłatnego dojazdu do pracy przy użyciu samochodu służbowego.

Odległość od siedziby jednostki organizacyjnej do miejsca zamieszkania pracownika oraz od miejsca zamieszkania do siedziby jednostki w kmIlość przejazdów wykonanych w miesiącuMiesięczny przebieg samochodu związany z dojazdami do pracy samochodem służbowymStawka złotych za jeden kilometr przebieguWartość świadczenia w złotych

Sporządził: Sporządził:

.............................. ................................

Miejscowość, data ....................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

INSTRUKCJA

W sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności etatowego kierowcy oraz pracownika KRUS, któremu do bezpośredniej dyspozycji powierzono samochód służbowy bez kierowcy

Celem niniejszej instrukcji jest jednoznaczne i ujednolicone określenie podstawowych obowiązków i odpowiedzialności kierowcy oraz ustalenie trybu postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych.

1. Prawa i obowiązki etatowego kierowcy jako pracownika KRUS wynikają z zawartej umowy o pracę.

2. Pracownikowi może być przekazany w bezpośrednie użytkowanie osobowy samochód służbowy, jeżeli posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie pojazdów odpowiedniej kategorii.

2. Etatowy kierowca winien rozpocząć pracę o określonej przez przełożonego godzinie w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.

3. Przed podjęciem pracy, a także w czasie jej trwania kierujący może być poddany próbie trzeźwości.

4. Maksymalny czas pracy kierowcy (także nie etatowego) nie może przekraczać 12 godzin na dobę.

5. Każdy etatowy kierowca podlega okresowym, obowiązkowym badaniom lekarskim, a mianowicie:

1) kierowca autobusu

a) w wieku do 55 lat co 3 lata

b) w wieku powyżej 55 lat corocznie,

2) kierowca innego pojazdu:

a) w wieku do 55 lat co 5 lat,

b) w wieku od 55 lat do 65 lat co 3 lata,

c) w wieku powyżej 65 lat corocznie.

6. Każdy kierowca, który obsługuje przydzielony samochód, ponosi pełną odpowiedzialność za jego eksploatację i wyposażenie. Fakt podjęcia tej odpowiedzialności kierowca potwierdza podpisem w książce pojazdu.

7. Etatowego kierowcę czyni się odpowiedzialnym za gotowość techniczną pojazdu i wygląd estetyczny tego pojazdu.

8. Kierowca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i norm eksploatowanych pojazdów.

9. Eksploatowanie pojazdu przekraczającego zużycie paliwa i olejów ponad normę zakładową jest niedopuszczalne.

10. Nieuzasadnione przekroczenie normy zakładowej zużycia paliwa i oleju obciąża finansowo kierowcę obsługującego pojazd.

11. Za oszczędną gospodarkę paliwem etatowy kierowca otrzymuje premię w wysokości i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

12. Zauważone usterki podczas eksploatacji kierujący winien usunąć we własnym zakresie, a w razie niemożności zgłosić fakt w komórce transportowej.

13. Zgłoszenie pojazdu do naprawy odbywa się na podstawie złożonego przez kierującego "zlecenia naprawy".

14. Wyposażenie pojazdu winno być zgodne z wykazem w książce pojazdu i nie może być przechowywane poza samochodem.

15. Za wynikłe braki w wyposażeniu pojazdu, kierujący ponosi odpowiedzialność materialną.

16. Podstawowym dokumentem eksploatacyjnym samochodu jest karta drogowa (wzór SM-101 dla samochodów osobowych i autobusów oraz SM-102 dla samochodów ciężarowych).

17. Karta drogowa jest dokumentem ścisłego zarachowania i jej odbiór kierowca potwierdza podpisem w książce ewidencji wydanych kart drogowych.

18. Karty drogowe należy wypełniać długopisem, czytelnie i bez poprawek. Zapis powinien wiernie odzwierciedlać pracę pojazdu i kierowcy.

19. Kierowca etatowy jest odpowiedzialny za potwierdzenie wykonanych jazd w karcie drogowej zgodnie z otrzymaną od przełożonego dyspozycją.

20. Kierowcy etatowi samochodów osobowych wpisują nazwisko i symbol biura dysponenta oraz dokładną trasę przejazdu.

21. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego przebiegu samochodu będzie to traktowane jako samowolne użycie samochodu służbowego do celów prywatnych. Kierowca otrzymuje karę dyscyplinarną, a za przejechane dodatkowe nieuzasadnione kilometry będzie obciążony według obowiązującej taryfy.

22. Po zakończeniu pracy, kartę drogową wraz z dowodem rejestracyjnym i kluczykami należy pozostawić w miejscu wskazanym przez przełożonego, jednocześnie informując go o stanie technicznym pojazdu.

23. Wszelkie koszty (mandaty karne) wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa kierowca lub inna osoba, której powierzono w użytkowanie samochód służbowy.

24. Kierowcom oraz innym osobom, którym powierzono w użytkowanie samochód służbowy zabrania się jego udostępniania osobom trzecim, jeżeli nie uzasadnia tego interes KRUS lub nie będąc do tego zmuszonym okolicznościami.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Na samochód marki: .............................................., typ ............................ rok produkcji ...........

Nr rejestracyjny: .................................. Nr nadwozia: .........................

Nr silnika: ...........................................................................................

Stan drogomierza: ........................... km, stan paliwa ...........................

Jednostka przekazująca: ......................................................................

Przekazany do jednostki: .....................................................................

Na podstawie decyzji: .........................................................................

Przy przekazaniu samochodu stwierdzono, że:

a) Stan samochodu: ..........................................................................

Przebieg od początku eksploatacji: ................................................. kilometrów.

b) Stan ogumienia: ..............................................................................

c) Braki w ukompletowaniu pojazdu: ..................................................

d) Wyposażenie pojazdu: ....................................................................

e) Wraz z samochodem przekazano następujące dokumenty: ..................................................

...........................................................................................................................................

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pojazd przyjął: Pojazd przekazał:

..................................................... ...............................................

(podpis - pieczątka) (podpis - pieczątka)

Miejscowość, data ...................... r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

CENTRALA

Do użytku wewnętrznego

NORMY ZAKŁADOWE

zużycia paliw płynnych, olejów i smarów w eksploatacji pojazdów KRUS

Zatwierdzam:

PREZES KRUS

PROTOKÓŁ

weryfikacji zakładowych norm zużycia paliw płynnych, olejów i smarów

1. Opracowania dokonano na podstawie:

1) dotychczas stosowanych zakładowych norm zużycia paliw płynnych, olejów i smarów,

2) analizy i weryfikacji dokumentów eksploatacyjnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy,

3) przeprowadzonych badań drogowych zużycia paliwa przez niektóre pojazdy.

2. W opracowaniu uwzględniono udział jazd miejskich i poza miejskich w ogólnym przebiegu pojazdu.

3. W związku z powyższym wnioskuję przyjąć:

1) normę zakładową zużycia paliw płynnych uwzględniającą przeciętną eksploatację pojazdów w warunkach ruchu miejskiego i poza miejskiego,

2) zakładową normę zużycia olejów i smarów,

3) zasady stosowania norm, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do Norm Zakładowych.

Załącznik  Nr 1

TABELA NORM ZAKŁADOWYCH ZUŻYCIA PALIWA DLA POJAZDÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (W LITRACH NA 100 KM)

LpTYP pojazdu/

marka pojazdu

Pojemność skokowa silnika cm3Norma w ruchu miejskimNorma w ruchu poza miejskim
latozimalatozima
I.Samochody osobowe:
1.Fiat 126 p6506,67,26,67,2
2.Daewoo Matiz8008,59,35,76,3
3.Fiat Uno9008,08,86,67,3
4.Fiat Uno1 0008,08,58,08,5
5.Fiat Panda1 1008,39,16,87,5
6.Fiat Seicento1 1006,36,96,36,9
7.Fiat Seicento GAZ1 1009,2 LPG0,1 LPG9,2 LPG10,1 LPG
+ 0,2 Pb+ 0,2 Pb+ 0,2 Pb+ 0,2 Pb
8.Fiat Punto1 2509,410,37,07,7
9.Polonez1 60012,013,29,510,4
10.Polonez GAZ1 60013,1 LPG13,1 LPG13,1 LPG13,1 LPG
+ 0,2 Pb+ 0,2 Pb+ 0,2 Pb+ 0,2 Pb
11.Opel Astra1 60010,611,77,88,6
12.Opel Astra Klima.1 60011,711,78,68,6
13.Peugeot 306 Klima.1 60011,011,07,77,7
14.Fiat Stilo1 60011,212,39,510,4
15.Citroen C41 60010,611,78,49,2
16.Skoda Superb1 80017,619,413,214,5
17.Fiat Doblo1 90012,013,28,59,3
18.Lancia Kappa2 00015,016,415,016,4
19.Leganza2 00013,514,89,510,5
20.Skoda Octavia2 00015,016,510,011,0
II.Samochody dostawcze ciężarowe i pochodne:
1.Skoda Felicja1 30012,914,29,210,1
2.Ford Transit 280 S2 00012,513,7512,513,75
3.Lublin izoterma2 40013,614,913,614,9
4.Lublin furgon2 40012,513,712,513,7
5.Ford Transit2 50010,511,610,511,6
6.Iveco Daily2 50019,020,917,018,7
7.Fiat Ducato2 80014,015,412,814,0
8.Fiat Ducato3 00015,917,514,115,0

Załącznik  Nr 2

TABELA NORM ZUŻYCIA OLEJÓW I SMARÓW

L.p.Rodzaj oleju i smaruRodzaj silnikaOdniesienieNorma zużycia

w %

1.2.3.4.5.
1.Olej silnikowy do uzupełnienia ubytku i okresowej o wymianyniskoprężnyzużycie paliwa1,5
wysokoprężnyw litrach2,5
2.Olej przekładniowyniskoprężnyzużycie paliwa0,4
wysokoprężnyw litrach0,8

Załącznik  Nr 3

ZASADY STOSOWANIA OKRESOWYCH I SPECJALNYCH DODATKÓW ORAZ ZWIĘKSZENIA ZAKŁADOWYCH NORM ZUŻYCIA PALIWA

1. Okres zimowy trwa (od 1 listopada do 31 marca następnego roku) i w tym czasie stosuje się normy zimowe.

2. Dla całego przebiegu samochodu "w trasie - w ruchu poza miejskim" jeżeli co najmniej 75 % zrealizowanego przebiegu przypadało w obszarze zabudowanym stosuje się normę wg wskaźnika dla ruchu miejskiego.

3. Norma zakładowa zużycia paliwa może być podwyższona:

1) jeżeli pojazd ciągnie przyczepę lub inny pojazd, w takim przypadku za każdą tonę dopuszczalnego ciężaru całkowitego ciągnionej przyczepy lub pojazdu holowanego norma zakładowa jest wyższa o:

a) 4,5% jeżeli pojazd ciągnący posiada silnik niskoprężny,

b) 2,5% jeżeli pojazd ciągnący posiada silnik wysokoprężny w zależności od stopnia wykorzystania ładowności przyczepy.

2) jeżeli silnik pojazdu jest w okresie docierania - norma zużycia paliwa jest wyższa o 5%.

4. Jeżeli kierowca prowadzący pojazd stwierdzi, że występuje nadmierne zużycie paliwa lub oleju, winien niezwłocznie zgłosić ten fakt do komórki transportowej i odnotować w karcie drogowej.

5. Nadmierne zużycie paliwa spowodowane awarią lub usterką techniczną, może być uznane przez kierownika jednostki organizacyjnej KRUS na podstawie pisemnego oświadczenia kierowcy potwierdzonego przez pracownika prowadzącego sprawy transportu w tej jednostce.

6. Rozliczenie kierowcy z pobranego paliwa na dany pojazd przeprowadza się raz w miesiącu na podstawie dokonanych na bieżąco wpisów w karcie drogowej:

3) za nadmierne, nieuzasadnione zużycie paliwa należy obciążyć kierowcę według aktualnie obowiązującej ceny paliwa,

4) za udokumentowaną oszczędność paliwa należy wypłacić etatowym kierowcom premię w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

7. Zabrania się zakupu i stosowania paliwa (etyliny) o wyższej lub niższej liczbie oktanowej (LO) niż wymagana jest w instrukcji fabrycznej dla pojazdu danej marki.

8. Zabrania się eksploatowania pojazdów z niesprawnym szybkościomierzem-drogomierzem.

9. Zabrania się eksploatacji pojazdów wykazujących nadmierne zużycie paliwa i oleju.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

CENTRALA KRUS

Biuro Administracji i Inwestycji

Al. Niepodległości 190

00-608 Warszawa

....................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

WZÓR

INFORMACJA

Informuję, że w ......... kwartale ........... 200.... r. wykorzystano samochody do celów służbowych w sposób następujący:

I. SAMOCHODY SŁUŻBOWE

L.p.Marka samochoduNr rejestr.Miejsce użytkowaniaData zakupu samochoduPrzebieg w km od pocz. ekspl.Przebieg w km w kwartale sprawozd.Koszt obsł. tech. od pocz. ekspl. [zł]Koszt obsł. tech. w kwartale sprawozd. [zł]

II. SAMOCHODY PRYWATNE UŻYWANE DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

L.p.Marka samochoduNr rejestracyjnyLimit km na jazdy lokalnePodróże służb. na wniosek jednorazowyImię i nazwisko Stanowisko służbowe OR/PT

III. INNE UWAGI: (itp. wypadki komunikacyjne itp.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. LICZBA UBEZPIECZONYCH OR WYNOSI AKTUALNIE ............................................

Sporządził Dyrektor

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

INFORMACJA

o wykorzystaniu samochodów do celów służbowych w Centrali KRUS

w ........ kwartale ....... 20.....r.

I. SAMOCHODY SŁUŻBOWE

L.p.Marka samochoduNr rejestr.Data zakupu samochoduPrzebieg w km narast. od pocz. ekspl.Przebieg w km w kwartale sprawozd.Koszt ekspl. od pocz. użyt. samochoduKoszt ekspl. w kwartale sprawozd.

II. SAMOCHODY PRYWATNE UŻYWANE DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

L.p.Marka samochoduNr rejestracyjnyLimit km na jazdy lokalnePodróże służb. na wniosek jednorazowyImię i nazwisko Stanowisko służbowe

ZAŁĄCZNIK  Nr 6a

INFORMACJA

o wykorzystaniu samochodów służbowych w jednostkach organizacyjnych

KRUS w .............. kwartale ........... roku.

L.p.Oddział Regionalny /Placówka TerenowaMarka samochoduNr rejestr.Miejsce użytkowaniaData zakupu samochoduPrzebieg w km od pocz. ekspl.Przebieg w km w kwartale sprawozd.Koszt obsł. tech. od pocz. ekspl. (zł)Koszt obsł. techn. w kwartale sprawozd. (zł)Koszt obsł. techn na 1 km przebiegu całkowitego

Warszawa, dnia ...................... r.

Sporządził Zatwierdził

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

WZÓR

UMOWA

na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

zawarta pomiędzy następującymi stronami:

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, reprezentowaną przez:

........................................................................................................ zwaną dalej Zakładem Pracy

a Panią/Panem ..............................................................................................................................

Zam.: ............................................................................................................................................

Zatrudnionym ...............................................................................................................................

(jednostka organizacyjna KRUS)

na stanowisku ...............................................................................................................................

właścicielem/ką, współwłaścicielem/ką, użytkownikiem samochodu osobowego marki ...........

.......................................................................................................................................................

Nr rej. ...................................................................... , o pojemności silnika ........................ cm3

Zwanym dalej pracownikiem.

Umowę zawarto w dniu ............. 20......r.

o następującej treści:

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do używania prywatnego samochodu osobowego w służbowych przejazdach lokalnych w ramach przyznanego limitu w wysokości .......... km na miesiąc.

Zastrzega się możliwość zmiany limitu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2

Zakład pracy zobowiązuje się do wypłacania należności w formie zryczałtowanej na użycie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km przebiegu pojazdu na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika.

§ 3

Miesięczny ryczałt pieniężny nie przysługuje za okres urlopu oraz innej nieobecności w pracy. Kwotę ryczałtu pomniejsza się o 1/22 za każdy dzień nieobecności.

§ 4

Pracownikowi przysługuje prawo do korzystania w przejazdach lokalnych z samochodu służbowego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 5

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia ................ 20 ....r.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

................................................... .....................................................

(pracownik) (Dyrektor Biura

Administracji i Inwestycji)

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria ..................., nr ..................

wydanym przez ..................................... - jako współwłaściciel/właściciel - wyrażam zgodę na powyższe warunki umowy.

.........................................

(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 7a

WZÓR

UMOWA

na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych

zawarta pomiędzy następującymi stronami:

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

reprezentowaną przez ...................................................................................................................

a Panią/Panem ..............................................................................................................................

zamieszkałym ...............................................................................................................................

zatrudnionym ................................................................................................................................

na stanowisku ...............................................................................................................................

właścicielem/ką, współwłaścicielem/ką, użytkownikiem samochodu osobowego marki: ..........

Nr rej. ......................................................................., o pojemności silnika ........................ cm3

Zwanym dalej pracownikiem.

Umowę zawarto w dniu ......................

o następującej treści:

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do używania prywatnego samochodu osobowego w służbowych przejazdach lokalnych w ramach przyznanego limitu w wysokości ................. km na miesiąc.

Zastrzega się możliwość zmiany limitu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2

Zakład pracy zobowiązuje się do comiesięcznego wypłacania należności za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych według iloczynu wykazanego (w km) zrealizowanego przebiegu samochodu w celach służbowych i aktualnie obowiązujących w KRUS stawek za 1 km przebiegu pojazdu na podstawie złożonego przez pracownika "Ewidencji przebiegu pojazdu - rachunku".

§ 3

Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia ................. r. do dnia ................. r.

§ 4

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.......................................... ..................................................

(pracownik) (Dyrektor Biura

Administracji i Inwestycji)

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria..................., nr ...................

wydanym przez ..................................... - jako współwłaściciel/właściciel - wyrażam zgodę na powyższe warunki umowy.

...........................................

(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

UMOWA

na jednorazowe użycie prywatnego samochodu do celów służbowych

zawarta pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej Zakładem Pracy, a:

Panem (Panią): ....................................................................... zam: ............................................

zatrudnionym/ą w Biurze ......................................................... na stanowisku ...........................

właścicielem samochodu osobowego marki: ............................... nr rej. ....................................

o pojemności silnika: ............... cm3, zwanym/ą dalej pracownikiem, w dniu ............................

została zawarta umowa o treści następująceji:

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do użycia prywatnego samochodu osobowego w celu odbycia podróży służbowej do miejscowości ................................. w dniach: .........................................

§ 2

Zakład pracy zobowiązuje się do wypłacenia należności za użycie samochodu prywatnego w celach służbowych w wysokości:

Km.................... x ............ zł za km = .................. zł.

(słownie: .....................................................................................................................................),

niezależnie od rozliczenia kosztów delegacji (diety, noclegi).

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony w § 1.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Potwierdzenie zgodności wyliczenia w § 2.

Pracownik:

.................................................. ..............................................

(Komórka transportowa) (podpis - pieczątka)

Za Zakład Pracy:

...................................................

(podpis - pieczątka)

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria ......., nr ....................................

wydanym przez ...................................... - jako współwłaściciel/właściciel - wyrażam zgodę na powyższe warunki umowy.

...........................................

(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

.................................................. .......................................................

(Imię i Nazwisko) (Stanowisko służbowe)

................................................ .......................................................

(Nr i data umowy) (Nr rej. i poj. siln.)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w miesiącu .............. 20... r. używałem/am do celów służbowych prywatny samochód osobowy i przedkładam niniejsze rozliczenie:

1. Przyznany limit km na przejazdy lokalne

....................... km x ..................... = ....................... zł (1/22 ryczałtu = .......................... zł)

(stawka za 1 km)

2. Potrącenia kwoty ryczałtu z tytułu:

a)
choroby: ............. dni
b)
urlopu: ............. dni
c)
podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin: ............. dni
d)
innej nieobecności w pracy, niż wymienione w pkt a), b), c): ............. dni
e)
niedysponowania pojazdem przez pracownika

do celów służbowych: ............. dni

Razem potrącenia: .................. dni x 1/22 ..................... zł = .............................................zł

3. Należność z tytułu ryczałtu (poz. 1-2) = ......................... zł.

(słownie: ........................................................................................................................... zł)

...................................., dnia ..................... 20.... r. .....................................

(miejscowość) (podpis pracownika)

4. Sprawdzono pod względem merytorycznym, oraz potwierdzam dysponowanie przez pracownika samochodem do celów służbowych w rozliczanym okresie z uwzględnieniem pkt 2e.

.................................................

(podpis Dyrektora Biura)

5. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

poz. 1 .........................................

poz. 2 a-d .........................................

poz. 2, 3 .........................................

Zatwierdzono do wypłaty: dnia .................................... 20.....r.

...................................................... ...............................................

(Główny Księgowy) (Dyrektor BAiI)

Pokwitowanie wypłaty:

Kwituję odbiór ............................... zł (słownie: .......................................................................)

...................................................

(podpis pracownika)

poz. 1 - potwierdza komórka prowadząca ewidencję pracy pojazdów służbowych

poz. 2 a-d - potwierdza komórka kadrowa

poz. 2, 3 - potwierdza komórka finansowo-księgowa

ZAŁĄCZNIK  Nr 9a

........................................... ..............................................

(Imię i Nazwisko) (Stanowisko służbowe)

.......................................... ...............................................

(Nr i data umowy) (Nr rej. i poj. siln.)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w miesiącu .............. 20... r. używałem/am do celów służbowych prywatny samochód osobowy i przedkładam niniejsze rozliczenie:

1. Przyznany limit km na przejazdy lokalne

...................... km x ..................... zł = .................. zł (1/22 ryczałtu = .................. zł)

(stawka za 1 km)

2. Potrącenia kwoty ryczałtu z tytułu:

a)
choroby: ............. dni
b)
urlopu: ............. dni
c)
podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin: ............. dni
d)
innej nieobecności w pracy, niż wymienione w pkt a), b), c): ............. dni
e)
niedysponowania pojazdem przez pracownika

do celów służbowych: ............. dni

Razem potrącenia: .................. dni x 1/22 ..................... zł = ............................................ zł

3. Należność z tytułu ryczałtu (poz. 1-2) = ......................... zł.

(słownie: ........................................................................................................................... zł)

..........................., dnia ..................... 20....r. ........................................

(miejscowość) (podpis pracownika)

4. Sprawdzono pod względem merytorycznym, oraz potwierdzam dysponowanie przez pracownika samochodem do celów służbowych w rozliczanym okresie z uwzględnieniem pkt 2e.

......................................................

(podpis Kierownika Wydziału)

5. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

poz. 1 .........................................

poz. 2a-d .........................................

poz. 2, 3 .........................................

Zatwierdzono do wypłaty: dnia ....................... 20.....r.

................................................ ..............................................

(Główny Księgowy) (Dyrektor jednostki org.)

Pokwitowanie wypłaty:

Kwituję odbiór .............................................. zł (słownie: .........................................................)

............................................

(podpis pracownika)

poz. 1 - potwierdza komórka prowadząca ewidencję pracy pojazdów służbowych

poz. 2 a-d - potwierdza komórka kadrowa

poz. 2, 3 - potwierdza komórka finansowo-księgowa

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

WZÓR

Nazwisko i imię pracownika (właściciela)* .......................... Numer rejestracyjny pojazdu ......

Adres zamieszkania pracownika (właściciela)* .......................... Pojemność silnika .................

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

Nr kolejny wpisuData wyjazduOpis trasy wyjazdu (skąd - dokąd)Cel wyjazduLiczba faktycznie przejechanych kilometrówStawka za 1 km przebiegu (zł)Wartość 5 x 6

(zł)

Podpis pracodawcyUwagi
123456789
Podsumowanie miesiąca

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

WZÓR

Nazwisko i imię pracownika (właściciela)* ................... Numer rejestracyjny pojazdu .............

Adres zamieszkania pracownika (właściciela)* ...................... Pojemność silnika .....................

Nr i data Umowy .....................................................................

Niniejszym oświadczam, że w miesiącu .........................20 ..... roku używałem do celów służbowych w jazdach lokalnych prywatny samochód osobowy i przedkładam niniejsze rozliczenie.

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

Nr kolejny wpisuData wyjazduOpis trasy wyjazdu (skąd - dokąd)Cel wyjazduLiczba faktycznie przejechanych kilometrówStawka za 1 km przebiegu (zł)Wartość 5 x 6 (zł)Podpis pracodawcyUwagi
123456789
Podsumowanie miesiąca

* niepotrzebne skreślić

Sprawdzono pod względem

merytorycznym

Sprawdzono pod względem ......................................... ...................................

formalnym i rachunkowym (podpis pracownika)

......................................................

Zatwierdzono do wypłaty: dnia ............................. 20.... r.

................................................. .............................................................

(Główny Księgowy) (Dyrektor Biura Administracji)

Pokwitowanie wypłaty:

Kwituję odbiór ............................... zł (słownie: ........................................................................)

............................................

(podpis pracownika)

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

Regulamin przetargu na zbycie sprzętu transportowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

§ 1

1. Przetarg organizuje w C/KRUS Dyrektor Biura Administracji (organizator przetargu) lub Dyrektor (kierownik) innej jednostki organizacyjnej KRUS.

2. W celu przeprowadzenia przetargu organizator przetargu powołuje komisję przetargową w składzie co najmniej 3-osobowym. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie.

3. W skład komisji wchodzi przedstawiciel komórki właściwej w sprawach finansów.

§ 2

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

1)
członkowie komisji przetargowej, ich małżonkowie oraz zstępni,
2)
osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym.

§ 3

1. Przetarg publiczny ma charakter otwarty.

2. Przetarg ograniczony organizowany dla pracowników ma charakter zamknięty.

§ 4

1. Przed ogłoszeniem przetargu jednostka organizująca przetarg dokonuje wyceny środków transportowych przeznaczonych do zbycia, przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych. Wycena ta może być poprzedzona opinią rzeczoznawcy.

2. Cena oszacowania pojazdu nie może być niższa niż aktualna cena rynkowa. Jeżeli ceny rynkowej pojazdu nie można ustalić, wówczas cena oszacowania nie może być niższa od początkowej wartości księgowej uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopień umorzenia (amortyzacji).

§ 5

1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

2. Cena wywoławcza nie może być niższa niż 75% ceny oszacowania.

3. Jeżeli sprzedaż w drodze przetargu sprzętu transportowego nie dojdzie do skutku z powodu braku nabywców, kierownik jednostki organizującej przetarg, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego przetargu, zarządza drugi przetarg, na którym pierwotną cenę wywoławczą może obniżyć o 50%.

§ 6

Organizator przetargu ustala wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej, tytułem zabezpieczenia wykonania w terminie warunków przetargu.

§ 7

1. Organizator przetargu wyznacza termin przetargu i ogłasza obwieszczenie o przetargu.

2. Termin przetargu powinien być wyznaczony tak, aby między datą ogłoszenia przetargu a datą przetargu upłynęło co najmniej 14 dni.

3. W obwieszczeniu o przetargu podaje się:

1) nazwę i siedzibę jednostki organizującej przetarg;

2) miejsce i termin, w którym można obejrzeć przeznaczony do zbycia sprzęt transportowy;

3) rodzaj, typy i ilość zbywanego sprzętu transportowego;

4) wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium;

5) sposób wpłacenia wadium lub miejsce wpłacenia wadium;

6) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej;

7) zastrzeżenie prawa unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

§ 8

1. Obwieszczenie o przetargu publicznym zamieszcza się w prasie codziennej oraz na widocznym miejscu w siedzibie jednostki organizującej przetarg i w innych miejscach, jeżeli uzna się to za celowe.

2. Obwieszczenie o przetargu ograniczonym podaje się do wiadomości pracowników zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim jak największej liczby osób.

§ 9

1. Przetarg odbywa się w formie ustnej (licytacja).

2. Przetarg prowadzi przewodniczący lub członek komisji przetargowej.

§ 10

Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:

1)
przedmiot przetargu (markę, typ i inne cechy identyfikujące sprzęt transportowy),
2)
cenę wywoławczą,
3)
wysokość wadium,
4)
termin uiszczenia ceny nabycia,
5)
dane o zmianach w stanie prawnym, a także w stanie technicznym sprzętu transportowego, jeżeli takie zaszły po ogłoszeniu obwieszczenia o przetargu oraz związane z tym zmiany warunków przetargu.

§ 11

W przetargu biorą udział osoby, które wpłaciły wadium w wysokości przewidzianej warunkami przetargu.

§ 12

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

§ 13

1. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej sprzętu transportowego przeznaczonego do zbycia.

2. Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

3. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

4. Po ustaniu postąpień ceny prowadzący przetarg, uprzedzając o tym obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

5. W przypadku, gdy w przetargu uczestniczy jeden licytant, zamknięcie przetargu i udzielenie przybicia licytantowi następuje po zaoferowaniu ceny wywoławczej.

6. Z chwilą przybicia następuje zbycie sprzętu transportowego na rzecz nabywcy.

§ 14

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

§ 15

Nabywca, który w terminach, o których mowa w § 14, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wpłacone wadium.

§ 16

1. Nabywca, który zapłacił cenę nabycia, powinien niezwłocznie odebrać nabyty sprzęt transportowy.

2. Wadium wpłacone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

§ 17

1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia przetargu,

2) nazwiska i imiona członków komisji przetargowej, ze wskazaniem osoby prowadzącej przetarg,

3) wysokość ceny wywoławczej na wystawiony sprzęt transportowy,

4) najwyższą zaoferowaną cenę,

5) nazwisko, imię i adres zamieszkania nabywcy,

6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,

7) ewentualne oświadczenia osób obecnych przy przetargu,

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

9) podpisy członków komisji przetargowej i nabywcy (lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu).

2. W protokole przetargu należy odnotować fakt wpłacenia ceny nabycia sprzętu transportowego albo nie uiszczenia ceny nabycia w terminie, o którym mowa w § 14.

3. Do protokołu z przebiegu przetargu dołącza się obwieszczenie o przetargu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

WZÓR

Zezwolenie niniejsze ważne jest KASA ROLNICZEGO

przy równoczesnym okazaniu UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

prawa jazdy oraz legitymacji

służbowej, uprawnia do

eksploatacji samochodu

Zezwolenie Nr .......

na prowadzenie samochodu służbowego

Ważne na rok wystawienia ................... ..............................................

(nazwisko)

..............................................

(imię)

Ważność zezwolenia

przedłużono na rok .......................... ..............................................

(stanowisko sużbowe)

w ...........................................

(podpis wystawcy)

Warszawa, dnia ..........................