Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.20.203

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 449/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 października 2007 r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej

Departament Prasowo-Informacyjny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.1)) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa:
1) zasady udostępniania informacji publicznej dotyczącej działalności resortu obrony narodowej przez serwis "Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej", zwany dalej "BIP MON";
2) zakres informacji publicznej zamieszczanej w serwisie BIP MON;
3) zasady zamieszczania informacji publicznej w serwisie BIP MON;
4) obowiązki osób odpowiadających za funkcjonowanie serwisu BIP MON;
5) wymagania dotyczące zabezpieczenia treści informacji w serwisie BIP MON.
2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) administrator - osobę zatrudnioną w Wydziale Informacji Publicznej Departamentu Prasowo-Informacyjnego, uprawnioną do dokonywania wszelkich zmian w serwisie BIP MON, w uzgodnieniu z redaktorem, w tym do ingerowania w jej układ graficzny oraz w zawartość merytoryczną zamieszczanych tam treści;
2) dziennik zmian - element oprogramowania pozwalający na odnotowywanie zmian w treści informacji publicznej zamieszczonej w serwisie BIP MON oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione;
3) komórka i jednostka organizacyjna - komórkę i jednostkę organizacyjną w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107, z 2006 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 5, poz. 58);
4) kierownik komórki (jednostki) organizacyjnej - dyrektora (szefa) Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, departamentu, zarządu, biura wchodzącego w skład Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcę, komendanta i prezesa jednostki organizacyjnej, niewchodzącej w skład Ministerstwa Obrony Narodowej, podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej;
5) konto BIP MON - wydzieloną z serwisu BIP MON stronę lub podstrony, połączone z modułem administracyjnym BIP MON, przyporządkowane określonej komórce (jednostce) organizacyjnej;
6) moduł administracyjny - element oprogramowania w rozumieniu § 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, zwanego dalej "rozporządzeniem";
7) osoba wytwarzająca informację publiczną - osobę, która sporządziła informację publiczną i odpowiada za jej ostateczną wersję publikowaną w serwisie BIP MON;
8) redaktor - osobę wyznaczoną spośród pracowników komórki (jednostki) organizacyjnej uprawnioną do administrowania kontem BIP MON;
9) serwis BIP MON - zbiór wszystkich kont BIP MON wraz z niezbędnym do ich sprawnego działania zapleczem informatyczno-technicznym.
3. Tworzy się serwis BIP MON dostępny pod adresem www.bip.mon.aov.pl umożliwiający powszechny dostęp do informacji publicznej związanej z działalnością resortu obrony narodowej.
4. Odpowiedzialnym za administrowanie stroną BIP MON jest Szef Wydziału Informacji Publicznej Departamentu Prasowo-Informacyjnego, zwanego dalej "WIP".
5. Komórki (jednostki) organizacyjne udostępniają informację publiczną przez serwis BIP MON.
6. Serwis BIP MON stanowi centralną bazę informacji publicznej powstającej w komórkach (jednostkach) organizacyjnych.
7. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu BIP MON sprawuje Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego, zwany dalej "Dyrektorem DPI".
8. Nadzór i kontrola w szczególności polega na:
1) monitorowaniu kont BIP MON pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami;
2) kierowaniu do komórek (jednostek) organizacyjnych zaleceń i upomnień w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu przydzielonego konta BIP MON;
3) monitorowaniu aktualizacji informacji na kontach BIP MON.
9. Udostępnianie informacji publicznej w serwisie BIP MON odbywa się w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.
10. Struktura serwisu BIP MON odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu.
11. Komórka (jednostka) organizacyjna jest zobowiązana do współpracy, w zakresie udostępniania informacji publicznej, z WIP.
12. W serwisie BIP MON zamieszcza się informacje publiczne, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej "ustawą", w zakresie dotyczącym funkcjonowania resortu obrony narodowej.
13. Informację publiczną, której tryb i zasady udostępniania określają przepisy odrębne, zamieszcza się w serwisie BIP MON stosownie do uregulowań zawartych w tych przepisach; przepis ten stosuje się odpowiednio do decyzji i zarządzeń Ministra Obrony Narodowej.
14. W serwisie BIP MON udostępnia się opis aktualnie stosowanych procedur załatwiania spraw w komórkach (jednostkach) organizacyjnych, w tym sposób pozyskiwania informacji publicznej na wniosek, według zasad uregulowanych w ustawie.
15. W serwisie BIP MON, poza informacjami, o których mowa w pkt 12, mogą być publikowane inne informacje publiczne, w szczególności te, które przyczynią się do polepszenia działalności organów wojskowych i wzmocnienia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w społeczeństwie.
16. Realizacja postanowień, o których mowa w pkt 15, polega w szczególności na:
1) udostępnianiu w serwisie BIP MON aktualnego dorobku prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej, regulującego kwestie o największym znaczeniu dla podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa w sprawach dotyczących służby wojskowej;
2) zamieszczaniu wzorów dokumentów;
3) udostępnianiu aktualnych danych teleadresowych.
17. W celu przejrzystego przedstawiania zamieszczanej w nim informacji publicznej dopuszczalne jest modyfikowanie serwisu BIP MON przez administratora serwisu BIP MON oraz redaktora konta BIP MON.
18. W ramach serwisu BIP MON komórka (jednostka) organizacyjna otrzymuje przyporządkowane jej konto BIP MON, na którym zamieszcza informację publiczną dotyczącą jej działalności.
19. Prowadzenie konta BIP MON, o którym mowa w pkt 18, należy do redaktorów; dostęp do konta BIP MON umożliwia moduł administracyjny.
20. Za zawartość merytoryczną informacji publicznej opublikowanej na koncie BIP MON odpowiada osoba wytwarzająca informację publiczną zatrudniona w komórce (jednostce) organizacyjnej, której to konto dotyczy.
21. W przypadku braku dostępu do konta BIP MON, spowodowanego trudnościami technicznymi, zamieszczanie informacji publicznej możliwe jest za pośrednictwem pracowników WIP.
22. W przypadku, o którym mowa w pkt 21, redaktor niezwłocznie przekazuje do WIP, w formie elektronicznej, informację publiczną, która ma zostać udostępniona na wskazanym koncie BIP MON; informacje publiczne przesyła się na stworzone w tym celu służbowe adresy poczty elektronicznej WIP; pkt 20 stosuje się odpowiednio.
23. Utworzenie konta BIP MON wymaga zgody Dyrektora DPI wyrażonej w formie decyzji, w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.
24. Kierownik komórki (jednostki) organizacyjnej zobowiązanej do prowadzenia BIP MON zwraca się do dyrektora DPI z wnioskiem o przyporządkowanie konta BIP MON, wskazując w nim osobę, która będzie pełnić funkcję redaktora; wzór wniosku określa załącznik do decyzji.
25. Dyrektor DPI może odmówić udzielenia zgody na utworzenie konta BIP MON, co wymaga pisemnego uzasadnienia
26. Od decyzji Dyrektora DPI przysługuje odwołanie do Ministra Obrony Narodowej w terminie siedmiu dni od dnia jej doręczenia.
27. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje utworzeniem konta BIP MON w terminie siedmiu dni od dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
28. Kierownik komórki (jednostki) organizacyjnej informuje Dyrektora DPI o zmianie osoby na stanowisku redaktora konta; pkt 24 stosuje się odpowiednio.
29. Decyzja o utworzeniu konta BIP MON określa:
1) nazwę i adres komórki (jednostki) organizacyjnej;
2) termin uruchomienia konta BIP MON;
3) adres internetowy, pod którym funkcjonować będzie konto BIP MON;
4) osobę redaktora wyznaczoną przez kierownika komórki (jednostki) organizacyjnej;
5) hasło oraz login umożliwiające dostęp do modułu administracyjnego konta BIP MON.
30. Rejestracja konta BIP MON na stronie www.bip.gov.pl, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez komórkę (jednostkę) organizacyjną, następuje na zasadach ogólnych.
31. Usunięcie konta BIP MON następuje w przypadku zmian struktury organizacyjnej resortu obrony narodowej dotyczących komórki (jednostki) organizacyjnej zobowiązanej do prowadzenia konta BIP MON, w szczególności jej likwidacji, przejęcia przez inną komórkę (jednostkę organizacyjną).
32. W przypadku, o którym mowa w pkt 31, Dyrektor DPI na wniosek administratora serwisu BIP MON wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do prowadzenia konta BIP MON; o fakcie usunięcia konta BIP MON kierownik komórki (jednostki) organizacyjnej informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
33. Osoba wytwarzająca informację publiczną może jednocześnie pełnić obowiązki redaktora.
34. Do obowiązków administratora należy:
1) nadzór nad aktualizacją serwisu BIP MON;
2) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem serwisu BIP MON;
3) określanie zmian szaty graficznej serwisu BIP MON;
4) konsultowanie zmian w serwisie BIP MON, w tym korygowanie ich zawartości merytorycznej, w uzgodnieniu z redaktorem danego konta BIP MON;
5) dostosowywanie zawartości serwisu BIP MON do wymogów prawa, w tym przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych;
6) zgłaszanie problemów w działaniu serwisu BIP MON Dyrektorowi Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;
7) pomoc redaktorom w zamieszczaniu informacji publicznych na wypadek awarii konta;
8) zamieszczanie informacji publicznej, w przypadku braku możliwości wyznaczenia redaktora konta BIP;
9) kontrola i nadzór nad usuwaniem usterek;
10) kontrola dzienników zmian;
11) nadawanie, cofanie oraz określanie zakresu uprawnień redaktora;
12) blokowanie dostępu do kont BIP MON.
35. Do obowiązków redaktora należy:
1) zamieszczanie i aktualizowanie informacji publicznej publikowanej na koncie BIP MON;
2) przestrzeganie zaleceń i poleceń administratora serwisu BIP MON;
3) zabezpieczanie dostępu do modułu administracyjnego, w szczególności przez nieudostępnianie loginu i hasła do konta BIP MON osobom nieupoważnionym;
4) czuwanie nad bezpieczeństwem treści informacji publicznej zamieszczanej na koncie BIP MON;
5) zgłaszanie wniosków i zaleceń dotyczących usprawnienia funkcjonowania serwisu BIP MON;
6) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
7) zgłaszanie usterek administratorowi serwisu BIP MON.
36. Za zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania i serwera oraz sprawne funkcjonowanie strony BIP MON odpowiada Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.
37. Za bezpieczeństwo treści informacji publicznej opublikowanej na koncie BIP MON odpowiada redaktor.
38. Minimalne wymogi dotyczące zabezpieczenia treści informacji publicznej na stronie BIP MON określa § 15 - 19, § 20 ust. 2 i § 21 rozporządzenia.
39. Dyrektor DPI nadaje, cofa, zmienia oraz blokuje prawa dostępu do modułu administracyjnego konta BIP MON obsługiwanego przez danego redaktora.
40. Informacje publiczne nie zamieszczone w serwisie BIP MON udostępnia się na zasadach określonych w ustawie.
41. Za udostępnianie informacji publicznej, o której mowa w pkt 40, odpowiada właściwa komórka (jednostka) organizacyjna będąca w posiadaniu tej informacji.
42. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

ZAŁĄCZNIK 

miejscowość, data ..............

DANE WNIOSKODAWCY:

..............................

Nazwa komórki organizacyjnej/

jednostki organizacyjnej*

..............................

Adres

..............................

Telefon

..............................

Imię i nazwisko kierownika

jednostki organizacyjnej

WNIOSEK

o przyporządkowanie konta w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej resortu obrony narodowej

Na podstawie pkt 24 decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr .....

z dnia ................ 2007 r. w sprawie zasad udostępniania

informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

resortu obrony narodowej zwracam się z prośbą o wyrażenie

zgody na przyporządkowanie w serwisie Biuletynu Informacji

Publicznej resortu obrony narodowej konta o nazwie:

Proponowana nazwa:

jako strony podmiotowej komórki organizacyjnej / jednostki

organizacyjnej* resortu obrony narodowej.

Funkcję redaktora w/w konta będzie pełnić ....................

..............................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko redaktora)

Nazwa nadrzędnej komórki organizacyjnej: .....................

..............................................................

(nazwa komórki nadrzędnej)

.......................... ............................

Data, Miejscowość Kierownik komórki/jednostki

organizacyjnej

Podpis i pieczątka

* niepotrzebne skreślić