Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2023.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 21 września 2023 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586 i 1672) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2)
zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz zasady przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
3)
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
a)
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
b)
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
4)
przypadki, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia.
§  2. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
nauczyciel - nauczyciel zatrudniony w szkole prowadzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
2)
dyrektor, wicedyrektor i nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze - dyrektor, wicedyrektor i nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole prowadzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
3)
szkoła - szkoła prowadzona przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
4)
zajęcia - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
§  3. 
1. 
Nauczyciele, dla których szkolny plan nauczania, w danym roku szkolnym, w różnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, są obowiązani do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nie był niższy od obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela".
2. 
Średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz:
1)
sumy liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zrealizowanego w poszczególnych tygodniach w roku szkolnym oraz
2)
liczby tygodni zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie roku szkolnego.
3. 
Średni wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, dla każdego nauczyciela powinien być określony w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:
1)
wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych;
2)
praktyk zawodowych uczniów;
3)
różnej liczby godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych okresach w szkole wynikającej ze szkolnego planu nauczania, poszczególnych typów szkół i zawodów;
4)
różnej liczby zajęć edukacyjnych wynikających z programu nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
§  4. 
1. 
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2. 
Wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkole i obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.
§  5. 
1. 
Dyrektor szkoły, w przypadku gdy warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań, może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w załączniku do zarządzenia, w lp. 1.
2. 
Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora udziela minister właściwy do spraw transportu, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określając jednocześnie okres, na który udzielono zwolnienia.
3. 
Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze wymienione w załączniku do zarządzenia, w Ip. 2-5 może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zwolnienia udziela, na jego wniosek, dyrektor szkoły za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, określając jednocześnie wymiar i czas trwania zwolnienia.
4. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie.
§  6. 
1. 
Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla się tak, że wartości równe pół godziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny.
2. 
Godziny ponad wymiar wyliczone zgodnie z ust. 1 stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.
§  7. 
1. 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, przez pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkole w pełnym wymiarze zajęć, wynosi 22 godziny zajęć.
2. 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w pełnym wymiarze zajęć wynosi 20 godzin.
§  8. 
Przepisy § 3 stosuje się do nauczycieli, o których mowa w § 4, § 6 i § 7 ust. 2 oraz do pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub doradców zawodowych, o których mowa w § 7 ust. 1.
§  9. 
Traci moc zarządzenie nr 32 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 33).
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Lp.StanowiskoTygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1.Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej łącznie:
a) do 11 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych6
b) 12-16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych3
c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych2
2.Wicedyrektor szkoły liczącej łącznie:
a) 12-16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych7
b) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych4
3.Kierownik praktycznej nauki zawodu:
a) poniżej 12 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych8
b) 12-16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych6
c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych4
4.Kierownik warsztatów szkolnych:
a) poniżej 12 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu12
b) 12-16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu10
c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu8
5.Kierownik internatu liczącego:
a) do 50 wychowanków12
b) 51-90 wychowanków8
c) 91 i więcej wychowanków6
1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa i gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).