Dz.Urz.KGP.2019.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się w Komendzie Głównej Policji, zwanej dalej "jednostką", zasady (politykę) rachunkowości, obejmujące:
1) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, określony w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) opis systemu SWOP modułu finansowo-księgowego SKOP-FK, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) instrukcję w sprawie zasad funkcjonowania gospodarki kasowej, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych w jednostce, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia;
6) instrukcję w sprawie przygotowania, przeprowadzania oraz rozliczania wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów jednostki, stanowiącą załącznik nr 6 do zarządzenia;
7) zakładowy plan kont, określony w załączniku nr 7 do zarządzenia.
§  2.  Wykaz użytych w zarządzeniu określeń i skrótów określa załącznik nr 8 do zarządzenia.
§  3.  Sporządzone na podstawie dotychczasowych przepisów procedury, w tym dotyczące obiegu dokumentacji księgowej, zakresy obowiązków, upoważnienia, umowy o odpowiedzialności materialnej oraz deklaracje o przyjęciu odpowiedzialności majątkowej zachowują moc.
§  4.  Traci moc zarządzeniem nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 114, z 2016 r. poz. 39, z 2017 r. poz. 75 oraz z 2018 r. poz. 41).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SYSTEMU SWOP MODUŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO SKOP-FK

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI KASOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W JEDNOSTCE

ZAŁĄCZNIK Nr  5

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

INSTRUKCJA w sprawie przygotowania, przeprowadzania oraz rozliczania wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAKŁADOWY PLAN KONT

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Wykaz użytych w zarządzeniu określeń i skrótów