Dz.Urz.PKRUS.2018.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad rachunkowości

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się zasady rachunkowości stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rachunkowości (Dz. Urz. KRUS poz. 10 i 29).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

grafika

Załącznik Nr  1

Tabela do obliczania wartości odpisów aktualizujących

Załącznik Nr  2

Załącznik Nr  3

Wzór dokumentu wewnętrznego do ustalenia wielkości na ZFŚS

Załącznik Nr  4

Wzór dokumentu do korekty odpisu na ZFŚS