Zasady przydzielania pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony... - OpenLEX

Zasady przydzielania pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2017.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38), art. 233 i art. 2376 w związku z art. 2377 ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255) oraz § 39c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Pracownikom zatrudnionym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Pracodawcą", zapewnia się nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, jak również dostarcza się pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. 
Pracodawca dostarcza środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w Tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zwanej dalej "Tabelą", stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. 
Konieczność używania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego powinna również wynikać z zakresu czynności pracownika.
4. 
Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku. Przełożony informuje nowozatrudnionych pracowników w trakcie instruktażu stanowiskowego o przysługujących im rodzajach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higienicznych.
5. 
Dopuszcza się możliwość stosowania przez pracowników, za ich zgodą, na wszystkich stanowiskach określonych w Tabeli, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  2. 
1. 
Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej stanowią własność Pracodawcy i są przydzielane pracownikom na wniosek przełożonego pracownika.
2. 
Dla każdego pracownika, któremu dostarczana jest odzież i obuwie robocze prowadzona jest indywidualna karta ewidencyjna dotycząca wydania odzieży i obuwia roboczego.
3. 
Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze - do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy, jednak nie dłużej niż przez przewidziany w Tabeli okres używalności.
4. 
Odzież i obuwie robocze po upływie okresu używalności przechodzą nieodpłatnie na własność pracownika albo podlegają likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  3. 
1. 
Pracownik ma obowiązek utrzymywać przydzieloną mu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej w należytym stanie.
2. 
W przypadku, gdy przekazane pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zostaną utracone, przedwcześnie zużyte lub zniszczone przez pracownika, sporządza się na tę okoliczność protokół oraz niezwłocznie dostarcza się pracownikowi, na wniosek przełożonego, nowe środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
3. 
W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy przed upływem terminu używalności odzieży roboczej, przyznana pracownikowi odzież robocza podlega zwrotowi do pracodawcy. Pracodawca podejmuje decyzje o dalszym przeznaczeniu zwróconej odzieży roboczej.
4. 
Odstępuje się od wymagania określonego w ust. 3, jeżeli okres używania przed dniem rozwiązania stosunku pracy przekroczył 85% okresu używalności, określonego w Tabeli.
5. 
W przypadku określonym w ust. 4 odzież i obuwie robocze przechodzą nieodpłatnie na własność pracownika.
6. 
Jeżeli wykazano winę pracownika w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, pracownik ponosi odpowiedzialność tak, jak za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym i jest zobowiązany uiścić na rzecz Pracodawcy kwotę równą niezamortyzowanej części wartości zniszczonych lub utraconych przedmiotów, zgodnie z ich okresem używalności wykazanym w Tabeli.
§  4. 
1. 
Na wniosek pracownika lub za jego zgodą, może być używana na stanowisku własna odzież i obuwie robocze.
2. 
Za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach określonych w Tabeli pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
3. 
Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia roboczego przysługuje za okres użytkowania, w wysokości określonej w Tabeli wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. 
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje raz w roku, wg czasookresu użytkowania na dany rok własnej odzieży i obuwia roboczego, nie później niż do dnia 10 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
5. 
Wysokość ekwiwalentu podlega obniżeniu o 1/12 za każdy, bez względu na przyczynę, nieprzepracowany przez pracownika miesiąc. Za miesiąc uważa się 30 kolejnych dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje ekwiwalent.
6. 
Nie ma możliwości korzystania z własnej odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach, na których są wykonywane prace, związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.
7. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczący korzystania przez pracownika z własnej odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach wymienionych w Tabeli, podlega zaopiniowaniu przez przełożonego pracownika.
§  5. 
1. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
2. 
Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego za konserwację i pranie odzieży roboczej.
3. 
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 2, została określona w Tabeli wysokości ekwiwalentu pieniężnego za konserwację i pranie odzieży roboczej, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia i jest ustalana na dany kwartał roku kalendarzowego, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz przepracowanej liczby miesięcy w kwartale i wypłacana za każdy przepracowany kwartał.
4. 
W przypadku, gdy pracownik nie przepracował co najmniej 50% czasu pracy w miesiącu kalendarzowym, za ten miesiąc ekwiwalent pieniężny nie przysługuje.
5. 
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje najpóźniej do 10 dnia miesiąca, następującego po upływie danego kwartału roku kalendarzowego, pod warunkiem złożenia wniosku najpóźniej do końca danego kwartału. W przypadku nie dotrzymania terminu, ekwiwalent pieniężny zostanie wypłacony najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.
§  6. 
1. 
Zniszczone lub uszkodzone środki ochrony indywidualnej wycofuje się z użytkowania i wydaje się nowe.
2. 
Zabrania się napraw i konserwacji środków ochrony indywidualnej przez pracownika.
§  7. 
1. 
Pracodawca dla wszystkich pracowników, zabezpiecza środki higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnych, w sposób ciągły.
2. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach określonych w Tabeli, na których narażeni są na mocne zabrudzenie, mogą otrzymać na swój wniosek dodatkowe środki czystości (pasta bhp) w danym miesiącu kalendarzowym.
§  8. 
1. 
Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dyrektor oddziału regionalnego lub osoba przez niego upoważniona w oddziale regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, obowiązani są ustalić i prowadzić dokumentację (wnioski, ewidencję) niezbędną dla przydzielenia pracownikom danej jednostki organizacyjnej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej, a także dokonywać zakupu tych przedmiotów w odpowiedniej ilości i jakości oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. 
Kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przełożeni pracowników obowiązani są:
1)
dopilnować terminowego pobierania przez pracowników przysługującej im odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
2)
dopilnować używania przez pracowników przydzielonej im odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, zgodnie z przeznaczeniem tych przedmiotów, przy wykonywaniu pracy wymagającej ich stosowania w pracy;
3)
zapewnić odzież i obuwie robocze pracownikom, którzy doraźnie wykonują w pomieszczeniach prace wymienione w tabeli norm odzieżowych i wymagają korzystania z takiej odzieży bądź sprzętu;
4)
dopilnować zwrotu odzieży i obuwia roboczego w przypadku, gdy przedmioty te podlegają zwrotowi.
§  9. 
1. 
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 4 i § 5, może zostać obniżona w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie zarządzenia dyrektora oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2. 
Obniżenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego nie może przekroczyć 50% wartości określonych w niniejszym zarządzeniu.
§  10. 
Traci moc zarządzenie nr 32 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela

norm przydziału odzieży i obuwia roboczego

oraz środków ochrony indywidualnej

dla pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W tabeli norm ujęto stanowiska, na których zatrudnieni pracownicy wykonują, zgodnie z zakresem czynności, pracę w warunkach narażenia własnej odzieży i obuwia na intensywne zabrudzenie lub zniszczenie. Okresy używalności liczy się od dnia wydania pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
Lp.Nazwa stanowiskaMiejsce pracy i wykonywane czynności wynikające ze stosunku pracy lub zakresu czynnościZakres wyposażeniaOkres

używalności

1.Kierowca samochodu osobowegoProwadzenie osobowego samochodu służbowego- fartuch roboczy - R24 m
- kurtka ocieplana1 - R36 m
- rękawice robocze - Od. z.
2.- Kierowca samochodu dostawczego

- Kierowca samochodu ciężarowego

Prowadzenie samochodu dostawczego lub ciężarowego.- fartuch roboczy - R24 m
- ubranie robocze - R24 m
- buty robocze sk/g2 - R24 m
- kurtka ocieplana1 - R36 m
- czapka letnia - R24 m
- czapka ocieplana - R36 m
- rękawice robocze - Od. z.
3.- Stanowiska wymienione w części II Tabeli XI stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowiących Załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów3Prowadzenie wizytacji lub postępowania powypadkowego w gospodarstwie rolnym.- ubranie robocze albo fartuch i spodnie robocze - R24 m
- kurtka ocieplana1 - R36 m.
- buty robocze sk/g2 - R24 m.
- buty gumowe1 - R24 m
- czapka letnia (wg potrzeb) - R24 m
- czapka ocieplana1 - R36 m
- rękawice robocze ocieplane - R36 m
- rękawice robocze lub rękawice winylowe (wg potrzeb) - Od. z.
4.- Zaopatrzeniowiec,

- inne stanowiska wymienione w Tabeli XI stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowiących Załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów3

Wykonywanie prac związanych z zaopatrzeniem oraz praca w pomieszczeniach magazynowych.- fartuch roboczy - R24 m
- buty robocze sk/g2 - R24 m
- koszula flanelowa - R12 m
- kurtka ocieplana1 - R36 m
- rękawice robocze - Od. z.
5.Stanowiska wymienione w Tabeli XI stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowiących Załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów3Praca w archiwum, lub w składnicy akt.- fartuch roboczy - R24 m
- kurtka ocieplana1 - R36 m.
- czapka ocieplana1 - R36 m
- rękawice bawełniane - Od. z.
- półmaska filtrująca (wg potrzeb) - Od. z
6.Stanowiska wymienione w Tabeli XI stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowiących Załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów3Praca w kancelarii- fartuch roboczy (wg potrzeb) - R24 m
- rękawiczki bawełniane (wg potrzeb) - Od. z.
7.- Główny informatyk

- Starszy informatyk

- Informatyk

- Młodszy Informatyk

- inne stanowiska wymienione w Tabeli XI stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowiących Załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów3

Serwis urządzeń elektronicznych i mechanicznych- fartuch roboczy - R24 m
- okulary przeciwodprysk owe - Od. z.
- rękawice robocze - Od. z.
8.- Rzemieślnik specjalista,

- Konserwator,

- Rzemieślnik wykwalifikowany,

- Robotnik gospodarczy

Prace konserwacyjne w budynku i na zewnątrz, praca w warsztacie- ubranie robocze - R24 m
- koszula flanelowa - R12 m
- kurtka ocieplana1 - R36 m
- czapka ocieplana1 - R36 m
- czapka letnia - R24 m
- buty robocze sk/g2 - R12 m
- okulary przeciwodprysk owe - Od.z.
- rękawice robocze - Od. z.
9.Stanowiska wymienione w Tabeli XI stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowiących Załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów3Zarządzanie samochodami służbowymi- fartuch roboczy - R24 m
- rękawice robocze - Od.z.
10.- Introligator przemysłowy

- Operator naświetlacz fotoskładu

- Operator urządzeń powielających

- inne stanowiska wymienione w Tabeli XI stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowiących Załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów3

Praca w powielarni, drukarni, introligatorni.- fartuch roboczy - R24 m
- rękawice gumowe (wg potrzeb) - Od. z.
- rękawiczki bawełniane (wg potrzeb) - Od. z.
- okulary ochronne, (wg potrzeb) - Od. z.
11.Stanowiska wymienione w Tabeli XI stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowiących Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów3Prowadzenie przeglądów technicznych budynków.

Nadzór nad pracami remontowo- modernizacyjnymi.

- fartuch roboczy - R24 m
- buty robocze sk/g2 - R24 m
- rękawice robocze - Od. z.
- hełm (kask) ochronny - Od. z.

1 - praca w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 18 °C lub praca na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; zamiast kurtki ocieplanej można stosować odzież polarową lub ocieplane bezrękawniki;

2 - obuwie skórzane na spodzie gumowym;

3 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.).

Legenda:

O - środki ochrony indywidualnej

R - odzież i obuwie robocze

m - miesiąc

d. z. - do zużycia

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Tabela

wysokości ekwiwalentu pieniężnego

za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

Lp.Nazwa asortymentuWartośćEkwiwalent

za okres użytkowania

1.Buty gumowe24,00 zł24 m
2.Buty robocze sk/g96,00 zł24 m
3.Czapka letnia12,00 zł24 m
4.Czapka ocieplana18,00 zł36 m
5.Fartuch roboczy48,00 zł24 m
6.Koszula flanelowa36,00 zł12 m
7.Kurtka ocieplana108,00 zł36 m
8.Spodnie robocze72,00 zł24 m
9.Ubranie robocze96,00 zł24 m

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Tabela

wysokości ekwiwalentu pieniężnego

za konserwację i pranie odzieży roboczej

Lp.Nazwa asortymentuEkwiwalent za kwartał roku

kalendarzowego

1.Czapka letnia6,00 zł
2.Czapka ocieplana6,00 zł
3.Fartuch roboczy15,00 zł
4.Koszula flanelowa12,00 zł
5.Kurtka ocieplana9,00 zł
6.Spodnie robocze15,00 zł
7.Ubranie robocze15,00 zł