Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.1.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2018 r. przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych

EG.0210.5.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Lasów Państwowych, wynikających w szczególności z przepisu art. 50 ust. 3 3  ustawy o lasach oraz § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 4  - mając przy tym na względzie, że:

(1) art. 45 ustawy o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) stanowi, iż sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego;

(2) załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości określający zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 powyższej ustawy -

- zarządzam, co następuje:

§  1.  Wprowadzam w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zasady prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2018 rok, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do danych sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 50. 3. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że "Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)".
4 § 8. 1.3. Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny ustala zasady prowadzenia rachunkowości w Lasach Państwowych.