Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2007 r.

Decyzja Nr 27
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie zasad pobierania i gromadzenia środków publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1)), postanawiam, co następuje:
§  1. W związku z rozporządzeniami:
1) Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783);
2) Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 784 z późn. zm.2));
3) Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 785 z późn. zm.3));

określam i wprowadzam do stosowania niniejsze zasady pobierania i gromadzenia środków publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwaną dalej "KG PSP".

§  2.
1. Dochodami budżetowymi w KG PSP są:
1) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostkę;
2) wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
3) wpływy z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli ich zwrot nastąpił po upływie roku budżetowego, w którym dokonano wydatku;
4) wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Ministrów środków niewygasających;
5) odszkodowania należne KG PSP;
6) odsetki za zwłokę w regulowaniu płatności;
7) kary umowne z tytułu niezgodnej z umową realizacji dostaw towarów i usług oraz napraw gwarancyjnych zakupionego sprzętu;
8) zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków;
9) inne dochody należne KG PSP, określone w odrębnych przepisach lub umowach międzynarodowych.
2. Wpływy na rachunek bieżący subkonta wydatków, z wyjątkiem środków przekazanych od dysponenta głównego podlegają ocenie i kwalifikacji na dochody budżetu państwa lub zaliczeniu na zwrot wydatków. Kwalifikacji wpłaty dokonuje upoważniony pracownik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości, który sporządza polecenie przelewu i przedstawia do zatwierdzenia Głównemu Księgowemu lub pracownikowi zastępującemu Głównego Księgowego. Wpływy stanowiące dochód budżetu państwa przekazywane są niezwłocznie na subkonto dochodów.
3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej lub Mechanizmów Finansowych, refundacje wydatków poniesionych z budżetu państwa na sfinansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezwłocznie po ich wpływie na rachunek KG PSP, przekazywane są na wyodrębniony dla tego rodzaju wpływów rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach.
4. W przypadku dokonania wpłaty gotówki do kasy stosuje się zasadę, że przyjęta gotówka zostanie następnego dnia roboczego odprowadzona do banku i przekazana na właściwy rachunek bieżący dochodów.
§  3.
1. Z tytułu nieterminowej realizacji umów i nieterminowego wykonania napraw gwarancyjnych Biuro Finansów nalicza kary na podstawie dyspozycji biura merytorycznego (przez dyspozycję należy rozumieć zawarcie odpowiedniego zapisu w ramach dokonywanego merytorycznego sprawdzenia faktury lub odrębne pismo). Naliczanie kary następuje w formie noty obciążeniowej ze wskazaniem konta rachunku bieżącego - subkonta dochodów.
2. W przypadku niewpłacenia przez kontrahenta kwoty należności wynikającej z faktury lub noty obciążeniowej Biuro Finansów wystawia:
1) monit pierwszy - przypominający o terminie płatności, w terminie 7 dni od daty płatności określonej w nocie obciążeniowej lub fakturze (załącznik nr 1 do niniejszej decyzji);
2) monit drugi - wezwanie do zapłaty, wysłany jest w przypadku braku reakcji dłużnika po 21 dniach od wystawienia monitu pierwszego (załącznik nr 2 do niniejszej decyzji);
3) monit trzeci przedsądowy (ostateczne wezwanie do zapłaty), wysyłany jest w terminie 21 dni od daty wystawienia monitu drugiego, w przypadku niewpłynięcia środków finansowych na wskazane konto bankowe (załącznik nr 3 do niniejszej decyzji). Po bezskutecznym wyczerpaniu wymienionych możliwości sprawa zostaje skierowana przez Biuro Finansów do radcy prawnego w KG PSP w celu podjęcia przewidzianych prawem działań egzekucyjnych. Czynności wysyłania do zobowiązanych upomnień oraz podejmowania działań egzekucyjnych przewidzianych prawem nie podejmuje się, jeżeli należność nie przewyższa łącznych kosztów wysłania upomnień (koszt wysłania upomnienia to wysokość opłaty pocztowej za list polecony, za potwierdzeniem odbioru).
3. W stosunku do podmiotów, które nie wywiązały się z obowiązku terminowej zapłaty należności, naliczane są przez Biuro Finansów odsetki ustawowe za zwłokę.
§  4.
1. Dochody budżetowe księgowane są w KG PSP zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dochodów.
2. Pobrane przez KG PSP dochody budżetowe gromadzone na rachunku bieżącym - subkoncie dochodów, przekazywane są na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w trybie i terminach określonych w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Przekazywane kwoty dochodów w terminach określonych w rozporządzeniu koryguje się o zwroty nadpłat dokonane do dnia przekazania i zwroty nadpłat przewidywane w ciągu pięciu dni po terminie przekazania, jeśli w tym czasie upływają terminy zwrotów nadpłat, ustalone w odrębnych przepisach.
3. Rozliczenie i przekazywanie dochodów budżetowych w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego odbywa się w KG PSP zgodnie z § 14 rozporządzenia wymienionego w ust. 2.
4. Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) na rachunek bankowy lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty. Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez Komendanta Głównego PSP i Głównego Księgowego lub ich zastępców.
§  5. Tracą moc "Zasady pobierania i gromadzenia środków publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej" z dnia 10 lipca 2006 r.
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1785.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1786.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR

MONIT PIERWSZY

PRZYPOMNIENIE O TERMINOWEJ PŁATNOŚCI

Warszawa, dnia ..............

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, iż w dniu ................ r. bezskutecznie

upłynął termin zapłaty należności:

Nr dokumentuData wystawieniaTermin płatnościKwota należnościZapłaconoPozostało do zapłaty

Do dnia sporządzenia niniejszego pisma nie odnotowaliśmy

zapłaty należności.

Prosimy o dokonanie wpłaty należności na rachunek bankowy

nr .....................................

niezwłocznie po otrzymaniu pisma

W przyszłości oczekujemy terminowego regulowania należności.

W przypadku, gdy wpłata nastąpiła przed doręczeniem

niniejszego pisma, prosimy o przesłanie faksem kopii polecenia

przelewu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

MONIT DRUGI

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Warszawa, dnia ..............

Na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego wzywamy do

natychmiastowej zapłaty pozostającej do uregulowania kwoty:

Nr dokumentuData wystawieniaTermin płatnościKwota należnościZapłaconoPozostało do zapłaty

Powyższą kwotę należy uiścić na rachunek bankowy

Prosimy o dokonanie wpłaty należności na rachunek bankowy

nr .....................................

Dowód przelewu należy przesłać faksem na numer ..........

Informujemy, że do powyższej kwoty będą doliczone odsetki

ustawowe.

W przypadku braku zapłaty zmuszeni będziemy do uruchomienia

procedury windykacyjnej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR

MONIT TRZECI

PRZEDSĄDOWE (OSTATECZNE)

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Warszawa, dnia ..............

Wzywamy do natychmiastowej zapłaty pozostającej do

uregulowania kwoty:

Nr dokumentuData wystawieniaTermin płatnościKwota należnościZapłaconoPozostało do zapłaty

Powyższą kwotę należy uiścić niezwłocznie od dnia

doręczenia na rachunek bankowy

nr .....................................

Dowód przelewu należy przesłać faksem na numer .......

Informujemy, że do powyższej kwoty będą doliczone odsetki

ustawowe.

Brak uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty

potwierdzenia odbioru monitu spowoduje skierowanie sprawy na

drogę postępowania sądowego, z czym wiązać się będą dodatkowe

koszty.