Zasady organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.11.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2010 r.

DECYZJA Nr 229/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 7 lit c i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu unormowania funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji, ustala się co następuje:

1.
Sala tradycji, zwana dalej "salą", jest miejscem gromadzenia i ekspozycji pamiątek, dokumentów oraz materiałów związanych z dziejami i symboliką jednostki wojskowej.
2.
Ilekroć w niniejszej decyzji jest mowa o jednostce wojskowej należy przez to rozumieć jednostkę wojskową, o której mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2116, z późn. zm.1)) oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej i komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej.
3.
Decyzję o zorganizowaniu sali podejmuje dowódca (dyrektor, szef, komendant) jednostki wojskowej, zwany dalej "dowódcą jednostki wojskowej".
4.
Wybór pomieszczenia na salę powinien gwarantować dogodny dostęp odwiedzającym oraz bezpieczeństwo przechowywanych zbiorów.
5. 1
Sala jest obiektem szkoleniowym jednostki wojskowej oraz miejscem organizacji przedsięwzięć przewidzianych w Ceremoniale Wojskowym.
6.
Nakłady związane z funkcjonowaniem sal pokrywają dowódcy jednostek wojskowych w ramach posiadanego budżetu.
7. 2
Sposób zorganizowania, utrzymania i wykorzystania sali podlega ocenie w czasie inspekcji i kontroli problemowych jednostki wojskowej.
8. 3
W sali eksponuje się:
1)
w miejscu centralnym (na ścianie czołowej):
a)
godło państwowe,
b)
sztandar jednostki wojskowej lub jego zdjęcie z czytelnymi elementami graficznymi i napisami,
c)
wizerunek i biogram patrona jednostki wojskowej,
d)
odznaczenia jednostki wojskowej;
2)
w miejscu centralnym (na ścianie czołowej lub w jej bezpośredniej bliskości):
a)
źródła tradycji (akt przejęcia dziedzictwa tradycji, akty ufundowania i nadania sztandaru, decyzje w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki absolwenta, oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret, godło jednostki lotniczej lub okrętu, nazwy wyróżniającej, święta jednostki wojskowej),
b)
znaki jednostki wojskowej (oznaka rozpoznawcza, proporczyk na beret, godło, odznaka pamiątkowa);
3)
w innych miejscach ekspozycyjnych (na ścianach bocznych i w gablotach):
a)
nagrody i wyróżnienia otrzymane przez jednostkę wojskową lub jej pododdziały,
b)
materiały dokumentujące najważniejsze wydarzenia z życia jednostki wojskowej,
c)
uzbrojenie i umundurowanie związane z tradycjami i historią jednostki wojskowej (broń palna, amunicja oraz inne środki bojowe po pozbawieniu cech użytkowych),
d)
dokumenty archiwalne, zdjęcia, legitymacje, mapy bojowe, rozkazy lub ich kopie związane z dziejami jednostki wojskowej,
e)
fotografie dowódców jednostki wojskowej, zasłużonych żołnierzy i pracowników wojska,
f)
materiały dokumentujące współpracę jednostki wojskowej ze środowiskiem cywilnym, a w szczególności organizacjami społecznymi, kombatanckimi, innymi partnerami społecznymi,
g)
inne materiały związane z tradycjami, historią jednostki wojskowej oraz regionem jej stacjonowania.
9. 4
W sali przechowuje się kronikę jednostki wojskowej.
10.
Nie wyeksponowane w sali materiały i dokumenty stanowiące zapis historii jednostki wojskowej, w szczególności zdjęcia, klisze fotograficzne, filmy, taśmy wideo, nagrania dźwiękowe, albumy, pisma okolicznościowe, relacje byłych żołnierzy, przechowuje się w wyznaczonym przez dowódcę pomieszczeniu lub magazynie. Najcenniejsze dokumenty, ze względu na ich wartość historyczną, powinny być zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem lub rozproszeniem.
11.
Ustala się następujący sposób prowadzenia ewidencji gromadzonych w sali zbiorów:
1) 5
wszystkie eksponaty są ewidencjonowane w "Księdze inwentarzowej sali tradycji jednostki wojskowej" lub "Księdze depozytowej sali tradycji jednostki wojskowej;
2)
ponadto eksponaty o szczególnej wartości historycznej ewidencjonuje się w oddziale gospodarczym na koncie księgowym "Dzieła sztuki i eksponaty muzealne" w oparciu o przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.2)).
12.
Eksponaty gromadzone i przechowywane w sali powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub rozproszeniem.
12a. 6
Za funkcjonowanie merytoryczne sal odpowiadają szefowie struktur wychowawczych funkcjonujących w jednostkach wojskowych, którzy wnioskują do właściwego przełożonego o wyznaczenie kustosza sali. W jednostkach, w których nie ma struktur wychowawczych, dowódca jednostki wojskowej wyznacza kustosza sali odpowiedzialnego za jej funkcjonowanie.
12b. 7
Działalność szkoleniową w zakresie przygotowania merytorycznego kustoszy sal prowadzi Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
12c. 8
Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania sal określa poradnik "Organizacja i wykorzystanie sal tradycji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" opracowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
13. 9
W przypadku likwidacji sali na skutek rozformowania jednostki wojskowej, jej dowódca powołuje komisję w celu sporządzenia protokołu, w którym zamieszcza się opis stanu zachowania i wykaz zbiorów podlegających zagospodarowaniu lub wybrakowaniu. W składzie komisji powinien uczestniczyć przedstawiciel nadrzędnej jednostki wojskowej oraz Muzeum Wojska Polskiego.
14.
Zagospodarowania zbiorów dokonuje się w następujący sposób:
1)
w przypadku przejęcia dziedzictwa tradycji rozformowanej jednostki wojskowej przez inną jednostkę, zbiory przekazywane są do sali tej jednostki;
2)
w przypadku braku możliwości zagospodarowania zbiorów w sposób określony w ppkt 1, stosuje się poniższe zasady:
a) 10
eksponaty o szczególnej wartości historycznej przekazywane są do muzeów nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
b)
pozostałe eksponaty przekazywane są do innych jednostek wojskowych oraz cywilnych placówek muzealnych i oświatowych.
15.
Wybrakowania zbiorów dokonuje się w przypadku, gdy z uwagi na znikome znaczenie dla dziejów jednostki wojskowej lub symboliki wojskowej oraz znaczny stopień uszkodzenia nie przedstawiają żadnej wartości historycznej i w związku z tym nie powinny być przedmiotem dalszej ekspozycji.
16.
Protokół, o którym mowa w pkt 13, zatwierdza dowódca jednostki wojskowej, a następnie wraz z kroniką jednostki wojskowej oraz inną dokumentacją jednostki wojskowej podlega przekazaniu do właściwego archiwum wyodrębnionego.
17.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

1 Pkt 5 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
2 Pkt 7 zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
3 Pkt 8 zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
4 Pkt 9 zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
5 Pkt 11 pkt 1 zmieniony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
6 Pkt 12a dodany przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
7 Pkt 12b dodany przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
8 Pkt 12c dodany przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
9 Pkt 13 zmieniony przez pkt 1 ppkt 5 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.
10 Pkt 14 pkt 2 lit. a) zmieniona przez pkt 1 ppkt 6 decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.24.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2010 r.