Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.94

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Zarządzenie określa zasady naliczeń etatów Policji oraz etatów pracowników objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zwanych dalej "pracownikami Policji", dla:
1)
Komendy Głównej Policji,
2)
komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji,
3)
komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji,
4)
komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji,
5)
oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji,
6) 1
 samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji,
7)
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
8)
szkół policyjnych,
9)
ośrodków szkolenia Policji,
10)
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
11)
Centralnego Biura Śledczego Policji,
12) 2
 Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

- zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi Policji".

1a. 
Do Biura Spraw Wewnętrznych Policji stosuje się przepisy zarządzenia nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.
2. 
Do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przepisy zarządzenia stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach o szkolnictwie wyższym.
3. 
Do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przepisy zarządzenia stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach o instytucjach badawczych.
4. 
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do etatów Policji finansowanych na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  2. 
1. 
Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:
1)
komendant Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji i komendanta powiatowego Policji;
2)
ogólna liczba etatów Policji - określoną w ustawie budżetowej liczbę etatów Policji przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji;
3)
województwo - określony w ustawie o Policji terytorialny zasięg działania komendanta wojewódzkiego Policji;
4)
ogólna liczba etatów Policji w województwie - liczbę etatów Policji przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2-6 i 9, funkcjonujących w województwie;
5)
liczba etatów Policji w województwie - liczbę etatów Policji przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2-4, funkcjonujących w województwie;
6)
powiat - określony w ustawie o Policji terytorialny zasięg działania komendanta powiatowego Policji;
7)
liczba etatów Policji w powiecie - liczbę etatów Policji przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4, z wyłączeniem komisariatów specjalistycznych Policji, funkcjonujących w powiecie;
8)
liczba etatów pracowników Policji - określony przez dysponenta części budżetowej poziom zatrudnienia pracowników Policji, na który Policja otrzymała środki na wynagrodzenia w ustawie budżetowej.
2. 
Przepisy zarządzenia odnoszące się do:
1)
województwa - stosuje się do terytorialnego zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji,
2)
komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji - stosuje się do Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji,
3)
powiatu - stosuje się do terytorialnego zasięgu działania komendanta miejskiego i rejonowego Policji,
4)
komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji - stosuje się do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendy rejonowej Policji

- jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Rozdział  2

Zasady naliczeń etatów Policji

§  3. 
1. 
Komendant Główny Policji, z ogólnej liczby etatów Policji, przeznacza:
1)
nie mniej niż 80,0% etatów - do dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji;
2)
do 8,6% - do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji;
3)
do 0,67 % - dla Komendy Głównej Policji;
3a)
do 2,2 % - do dyspozycji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
3b) 3
 do 0,22% - do dyspozycji Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji

"BOA";

4) 4
 do 7,31% - dla oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;
5)
do 1,0% - dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych oraz ośrodków szkolenia Policji;
6)
do 0,13% - dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
7)
do 0,1% - na utworzenie rezerwy etatowej Komendanta Głównego Policji.
2. 
Szczegółowe wartości procentowe udziałów, o których mowa w ust. 1, określa się z dokładnością setnych części procenta.
3. 
Liczby etatów wynikające ze szczegółowych wartości procentowych udziałów, o których mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych etatów.
4. 
Ustalenie niższych od maksymalnych wartości procentowych udziałów wymienionych w ust. 1 pkt 2-6, zwiększa odpowiednio wartość procentową udziału wymienionego w ust. 1 pkt 1.
5. 
Decyzję w sprawie wykorzystania rezerwy etatowej, o której mowa w ust. 1 pkt 7, podejmuje Komendant Główny Policji.
§  4. 
1. 
Ustaloną liczbę etatów Policji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Komendant Główny Policji przeznacza do dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji, z wyłączeniem Komendanta Stołecznego Policji, według następujących kryteriów:
1)
ludność - 60% liczby etatów;
2)
przestępczość - 30% liczby etatów;
3)
ludność w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców - 5% liczby etatów;
4)
obszar - 5% liczby etatów.
2. 
Naliczenia liczby etatów Policji w województwie według kryteriów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się przy wykorzystaniu następujących wskaźników udziału:
1)
liczby ludności województwa w ogólnej liczbie ludności kraju - z liczby etatów określonej zgodnie z ust. 1 pkt 1;
2)
poziomu przestępczości w województwie w ogólnym poziomie przestępczości w kraju - z liczby etatów określonej zgodnie z ust. 1 pkt 2;
3)
liczby ludności w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców w województwie w ogólnej liczbie ludności w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców w kraju - z liczby etatów określonej zgodnie z ust. 1 pkt 3;
4)
udziału wielkości obszaru województwa w obszarze kraju - z liczby etatów określonej zgodnie z ust. 1 pkt 4.
3. 
Przy ustalaniu wskaźników udziału, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się średnią wartość danych z 4 ostatnich lat:
1)
dla wskaźników, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 - danych statystycznych określających liczbę ludności faktycznie zamieszkałej, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny;
2)
dla wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - danych statystycznych określających liczbę przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych, publikowanych przez Komendę Główną Policji;
3)
dla wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - danych statystycznych określających odpowiednio obszar województw, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
§  5. 
Zależności dotyczące wartości procentowych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1, sposób wykorzystania wskaźników, o których mowa w § 4 ust. 2, a także sposób ustalania liczby i ogólnej liczby etatów Policji w województwie, określają wzory zamieszczone w załączniku do zarządzenia.
§  6. 
1. 
Komendant wojewódzki Policji, z przyznanej do dyspozycji liczby etatów, ustala liczbę etatów Policji dla:
1)
komendy wojewódzkiej Policji;
2)
komisariatów specjalistycznych Policji;
3)
powiatów.
2. 
Ustalona liczba etatów Policji, z zastrzeżeniem § 8:
1)
dla komendy wojewódzkiej Policji - nie może przekroczyć 14% ogólnej liczby etatów Policji w województwie;
2)
dla Komendy Stołecznej Policji - nie może przekroczyć 22% ogólnej liczby etatów przyznanych do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji;
3)
do dyspozycji komendantów rejonowych Policji - nie może przekroczyć 45% etatów przyznanych do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji.
3. 
Do ustalonej liczby etatów Policji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie wlicza się etatów policji sądowej oraz komórek właściwych w sprawach konwojowych.
4. 
Ustalona liczba etatów Policji dla komisariatu specjalistycznego Policji powinna zapewnić zrealizowanie zakresu działania określonego w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji na obszarze działania tegoż komisariatu i być nie mniejsza niż ustalony tymi przepisami normatyw etatowy.
5. 
Ustaloną liczbę etatów Policji dla powiatów komendant wojewódzki Policji dzieli pomiędzy powiaty włączone do terytorialnego zasięgu jego działania.
6. 
Ustalona liczba etatów Policji w powiecie powinna zapewnić zrealizowanie zakresu działania określonego dla komendy powiatowej Policji w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
7. 
Przed ustaleniem liczby etatów Policji, o których mowa w ust. 1, komendant wojewódzki Policji z liczby etatów Policji w województwie może wydzielić dodatkowe etaty dla ośrodka szkolenia Policji funkcjonującego w terytorialnym zasięgu jego działania.
§  7. 
1. 
Podział, o którym mowa w § 6 ust. 5, może nastąpić przy wykorzystaniu kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz odpowiednio wskaźników udziału, o których mowa w § 4 ust. 2. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku, gdy w danym roku jedno z kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1, nie ma zastosowania przy naliczaniu liczby etatów Policji, jego wartość procentową należy przeznaczyć na zwiększenie wartości pozostałych wskaźników lub zastosować nowe kryterium.
§  8. 
Za zgodą Komendanta Głównego Policji można zwiększyć wartości procentowe, o których mowa w § 6 ust. 2. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
§  9. 
1. 
Komendant powiatowy Policji, w którego terytorialnym zasięgu działania funkcjonuje komisariat Policji, w ramach przyznanej do dyspozycji liczby etatów, ustala liczbę etatów Policji dla:
1)
komendy powiatowej Policji;
2)
komisariatu Policji.
2. 
Do ustalania liczby etatów Policji dla komisariatów Policji § 6 ust. 4 i § 7 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
Liczba etatów Policji, przeznaczonych dla służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym wynosi nie więcej niż 3,6% ogólnej liczby etatów Policji w województwie.
§  11. 
1. 
Liczbę etatów Policji dla komórek organizacyjnych szkoły policyjnej ustala się:
1)
dla komórek dydaktycznych - na podstawie liczby miejsc dla słuchaczy w tej szkole oraz realizowanych przez szkołę programów szkoleń zawodowych oraz programów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji;
2)
dla pozostałych komórek - w zależności od zapotrzebowania na etaty Policji.
2. 
Ogólną liczbę etatów Policji szkoły policyjnej stanowi suma etatów, o których mowa w ust. 1, powiększona o 3 etaty Policji przeznaczone dla komendanta szkoły i zastępców komendanta szkoły.
§  12. 
1. 
Naliczenia etatów Policji dokonuje, nie rzadziej niż co 3 lata, komórka organizacyjna właściwa w sprawach organizacji Policji Komendy Głównej Policji dla Komendy Głównej Policji oraz województw do dnia 15 czerwca.
2. 
Naliczenia etatów Policji dla komendy wojewódzkiej Policji oraz powiatów dokonuje, nie rzadziej niż co 2 lata, komórka organizacyjna właściwa w sprawach organizacji Policji komendy wojewódzkiej Policji do dnia 15 lipca.
3. 
Naliczenia etatów Policji dla komendy powiatowej Policji dokonuje, nie rzadziej niż co 2 lata, komórka organizacyjna właściwa w sprawach organizacji Policji komendy powiatowej Policji do dnia 15 sierpnia.
4. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, dokonuje co roku symulacji naliczeń etatów Policji, a następnie przedstawia pisemną informację Komendantowi Głównemu Policji.
5. 
Z dokonania naliczeń etatów Policji, o których mowa w ust. 1-3, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach organizacji Policji, sporządza informację zbiorczą i przedkłada ją niezwłocznie do zatwierdzenia właściwemu komendantowi Policji.
6. 
Komendant Policji zatwierdza informację, o której mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania oraz podejmuje decyzję o zmianie liczby etatów Policji albo pozostawieniu jej bez zmian.
7. 
Przy zmianie liczby etatów Policji uwzględnia się wyłącznie etaty będące wakatami w dniu sporządzenia informacji zbiorczej z dokonanych naliczeń etatów albo liczbę tych etatów ustaloną przez właściwego komendanta Policji.
8. 
Informację o liczbie etatów Policji, ustalonej zgodnie z § 6 ust. 1 i 7, komendant wojewódzki Policji przesyła niezwłocznie do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.
§  13. 
1. 
W przypadku uchwalenia przez Sejm ustawy budżetowej w innym kształcie niż wynikający z projektu złożonego przez Radę Ministrów albo dokonania jej zmiany w trakcie roku budżetowego, korekty naliczeń etatów Policji dokonuje się niezwłocznie po opublikowaniu ustawy budżetowej lub jej zmiany. Przepis § 12 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania zmiany ustawy budżetowej w trakcie roku budżetowego nowe liczby etatów Policji obowiązują od dnia wejścia w życie tej zmiany.
2. 
O zasadach stosowanych przy dokonywaniu korekty, o której mowa w ust. 1, decyduje Komendant Główny Policji.

Rozdział  3

Zasady naliczeń etatów pracowników Policji

§  14. 
1. 
Komendant Główny Policji ustala liczbę etatów pracowników Policji dla:
1)
Komendy Głównej Policji;
2)
województw;
2a) 5
 (uchylony);
3)
szkół policyjnych;
4)
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
5)
Centralnego Biura Śledczego Policji;
6) 6
 Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".
2. 
Komendant wojewódzki Policji, w ramach liczby etatów określonej w ust. 1 pkt 2, ustala liczbę etatów pracowników Policji dla:
1)
komendy wojewódzkiej Policji;
2)
komisariatów specjalistycznych Policji;
3)
oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji;
3a) 7
 samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;
4)
(uchylony)
5)
ośrodka szkolenia Policji;
6)
powiatów.
3. 
Komendant powiatowy Policji, na którego obszarze działania funkcjonuje komisariat Policji, w ramach liczby etatów określonej w ust. 2 pkt 6, ustala liczbę etatów pracowników Policji dla:
1)
komendy powiatowej Policji;
2)
komisariatu Policji.
§  15. 
1. 
Projekt podziału liczby etatów pracowników Policji opracowuje w każdym roku komórka organizacyjna właściwa w sprawach finansów w porozumieniu z komórką organizacyjną właściwą w sprawach organizacji Policji Komendy Głównej Policji i komendy wojewódzkiej Policji w terminie określonym przez dysponenta części budżetowej.
2. 
Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez dysponenta części budżetowej liczby etatów pracowników Policji, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, właściwej w sprawach finansów, przesyła zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji podział liczby etatów kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach organizacji Policji Komendy Głównej Policji.
3. 
Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.
§  16. 
Do ustalania liczby etatów pracowników Policji i jej korekty można stosować przepisy § 4. Przepis § 3 ust. 3, § 7 ust. 2 oraz § 9 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  4

Sposób określania liczby etatów Policji oraz liczby etatów pracowników Policji

§  17. 
1. 
Liczbę etatów Policji oraz termin jej obowiązywania, określa w drodze zarządzenia organizacyjnego:
1) 8
 Komendant Główny Policji dla Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych oraz województw w podziale na części przeznaczone do dyspozycji:
a)
komendanta wojewódzkiego Policji,
b)
komendantów powiatowych Policji;
2)
komendant wojewódzki Policji dla:
a)
komendy wojewódzkiej Policji, komisariatów specjalistycznych Policji oraz powiatów,
b)
ośrodka szkolenia Policji w przypadku określonym w § 6 ust. 7.
2. 
Liczbę etatów pracowników Policji oraz termin jej obowiązywania, określa w drodze zarządzenia organizacyjnego:
1)
Komendant Główny Policji - dla Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, szkół policyjnych oraz województw w podziale na części przeznaczone do dyspozycji:
a)
komendanta wojewódzkiego Policji,
b)
komendantów powiatowych Policji;
2) 9
 komendant wojewódzki Policji - dla komendy wojewódzkiej Policji, oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, komisariatów specjalistycznych Policji, ośrodków szkolenia Policji oraz powiatów;
3)
Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
3. 
Zarządzenie organizacyjne sporządza się w trzech egzemplarzach. Egzemplarze zarządzenia organizacyjnego przechowują:
1)
egzemplarz nr 1 - komórka organizacyjna właściwa w sprawach organizacji Policji obsługująca komendanta Policji, który wydał zarządzenie;
2)
egzemplarz nr 2 - komórka organizacyjna właściwa w sprawach organizacji Policji obsługująca komendanta Policji na obszarze działania którego funkcjonuje jednostka organizacyjna Policji, której zarządzenie dotyczy;
3)
egzemplarz nr 3 - komórka organizacyjna właściwa w sprawach finansów obsługująca komendanta Policji, który wydał zarządzenie.
4. 
Liczbę etatów Policji oraz liczbę etatów pracowników Policji można określić w jednym zarządzeniu organizacyjnym albo w odrębnych zarządzeniach organizacyjnych.
5. 
Przesunięć pomiędzy częściami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz ust. 2 pkt 1 lit. a i b, dokonuje się na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji.
6.  10
 Przesunięć pomiędzy częściami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, dokonuje się w pełnych etatach.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  18. 
(pominięty)
§  19. 
(pominięty)
§  20. 
Zarządzenia organizacyjne wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 21, zachowują moc w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
§  21. 
Traci moc zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 146 oraz z 2003 r. poz. 2).
§  22. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 11  

ZALEŻNOŚCI DOTYCZĄCE WARTOŚCI PROCENTOWYCH UDZIAŁU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI, WOJEWÓDZTW ORAZ ETATÓW PRZYZNANYCH DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI, A TAKŻE REZERWY ETATOWEJ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W OGÓLNEJ LICZBIE ETATÓW POLICJI ORAZ SPOSÓB WYKORZYSTANIA WSKAŹNIKÓW UDZIAŁU ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIUM STOSOWANYM W NALICZENIACH ETATÓW POLICJI, A TAKŻE SPOSÓB USTALANIA LICZBY I OGÓLNEJ LICZBY ETATÓW POLICJI W WOJEWÓDZTWIE

1.
Ogólna liczba etatów Policji, zwana dalej "E", stanowi sumę:
1)
E = ET + EKSP + E (OPP + AT) + E (SP + OSzP)+ EKGP + ECBŚP + EBSWP + ECLKP + ER, gdzie:

ET - oznacza sumę etatów Policji komend wojewódzkich Policji, komend powiatowych Policji oraz komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji funkcjonujących w województwach,

EKSP - oznacza sumę etatów Policji Komendy Stołecznej Policji, komend rejonowych Policji, komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji oraz komend powiatowych Policji funkcjonujących w terytorialnym zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji,

E (OPP + SPKP) - oznacza sumę etatów Policji oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji,

E (SP + OSzP) - oznacza sumę etatów Policji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji,

EKGP - oznacza liczbę etatów Policji Komendy Głównej Policji,

ECBSP - oznacza liczbę etatów Policji Centralnego Biura Śledczego Policji,

EBSWP - oznacza liczbę etatów Policji Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

ECLKP - oznacza liczbę etatów Policji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,

EBOA - oznacza liczbę etatów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

ER - oznacza liczbę etatów Policji stanowiących rezerwę etatową Komendanta Głównego Policji;

2)
ET = EL + EP + EM + EO, gdzie:

EL - oznacza liczbę etatów Policji według kryterium liczby ludności (EL = 60% ET),

EP - oznacza liczbę etatów Policji według kryterium poziomu przestępczości (EP = 30% ET),

EM - oznacza liczbę etatów Policji według wskaźnika liczby ludności w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców (EM = 5% ET),

EO - oznacza liczbę etatów Policji według kryterium wielkości obszaru (EO = 5% ET).

2.
Dla liczby etatów Policji w województwie Ew zachodzi związek: EW = ELw + EPw + EMw + EOw, gdzie:

ELw - oznacza liczbę etatów Policji w województwie według wskaźnika ludności (ELw = EL•Lw/Lk, gdzie Lw - ludność województwa, Lk - ludność kraju),

EPw - oznacza liczbę etatów Policji w województwie według wskaźnika przestępczości (EPw = EP•Pw/Pk, gdzie Pw - liczba przestępstw w województwie, Pk - liczba przestępstw w kraju),

EMw - oznacza liczbę etatów Policji w województwie według wskaźnika liczby ludności w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców (EMw = EM•LMw/LMk, gdzie LMw - ludność miast liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców w województwie, LMk - ludność miast liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców w kraju),

EOw - oznacza liczbę etatów Policji w województwie według wskaźnika obszaru (EOw = EO•Ow/Ok, gdzie Ow - obszar województwa, Ok - obszar kraju).

3.
Dla ogólnej liczby etatów Policji w województwie zachodzi związek:

EWogólna = EW + E(OPP + AT)w + E(OSzP)w, gdzie:

EWogólna - oznacza ogólną liczbę etatów Policji w województwie,

E(OPP + AT)w - oznacza sumę liczby etatów Policji: oddziału prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji,

E(OSzP)w - oznacza liczbę etatów Policji ośrodka szkolenia Policji.

1 § 1 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 3b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 12 z dnia 1 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.KGP.2021.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

5 § 14 ust. 1 pkt 2a uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
6 § 14 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
7 § 14 ust. 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
8 § 17 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
9 § 17 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
10 § 17 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
11 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 25 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.