Zasady korzystania przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z leczenia i rehabilitacji w ramach turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w centrach i ośrodkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2002.2.11

Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad korzystania przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z leczenia i rehabilitacji w ramach turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w centrach i ośrodkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na podstawie § 6 I. ust. 2 pkt 14) Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 marca 2002 r. zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Z leczenia i rehabilitacji w ramach turnusów organizowanych w centrach i ośrodkach KRUS mogą korzystać:

- pracownicy KRUS oraz ich małżonkowie i dzieci,

- byli pracownicy KRUS będący emerytami lub rencistami oraz ich małżonkowie i dzieci,

- małżonek i dzieci pracownika zmarłego w czasie zatrudnienia w KRUS.

2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do pracowników KRUS objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.
§  2.
1.
Podstawę skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę uzupełniony wynikami koniecznych konsultacji i badań pomocniczych.
2.
Do przyjmowania wniosków oraz ustalenia miejsca i terminów leczenia właściwe są:
a)
Biuro Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS - w stosunku do pracowników Centrali KRUS,
b)
komórki organizacyjne realizujące zadania z zakresu rehabilitacji w OR - w stosunku do pracowników OR.
3.
Centralny rejestr wydanych i wykorzystanych skierowań prowadzi Biuro Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS.
§  3.
Weryfikacji medycznej wniosków w oparciu o Załącznik Nr 2 do Zasad i trybu postępowania przy kwalifikowaniu i kierowaniu na rehabilitację leczniczą wprowadzonych Zarządzeniem Nr 4 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 lutego 1998 r. dokonuje:
1)
Naczelny Lekarz KRUS lub upoważniony przez niego lekarz w stosunku do:

- pracowników Centrali KRUS,

- lekarzy regionalnych inspektorów orzecznictwa lekarskiego,

2)
lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego zatrudniony w OR KRUS

- w stosunku do pracowników OR KRUS,

3)
lekarz wskazany przez Prezesa KRUS - w stosunku do Naczelnego Lekarza KRUS.
§  4.
1.
Odpłatność za pobyt i leczenie w centrach i ośrodkach wynosi 105 % stawki odpłatności za osobodzień ustalonej dla uprawnionych do świadczeń KRUS w danym centrum lub ośrodku pomnożonej przez liczbę dni turnusu. Należność z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym osoba skierowana wpłaca do kasy lub na wskazane konto bankowe centrum lub ośrodka.
2.
Skierowanemu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
§  5.
1.
Osoby, o których mowa § 1 ust. 1, mogą uzyskać skierowanie na turnus rehabilitacyjny raz na dwa lata.
2.
W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, za zgodą Prezesa KRUS, możliwe jest skorzystanie z rehabilitacji w ramach turnusu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1.
3.
Miejsca i terminy możliwe do wykorzystania przez pracowników KRUS ustala Biuro Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS w porozumieniu z centrami lub ośrodkami.
4.
Miejsca przeznaczone do wykorzystania przez pracowników KRUS nie mogą obciążać limitu miejsc przeznaczonych do wykorzystania przez ubezpieczonych w KRUS.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.