Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2020.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/20
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zasad i trybu dokonywania rejestracji ustaleń danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz sprawozdawczości ich uzyskiwania

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zarządzenie określa:
1) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", uprawnione do uzyskiwania danych;
2) uprawnienia i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych CBA w procesie uzyskiwania danych;
3) zakres zadań i odpowiedzialności użytkowników CERUT;
4) procedurę uzyskiwania danych;
5) procedurę przydzielania, odbierania i modyfikacji uprawnień użytkowników CERUT;
6) zasady rejestracji ustaleń;
7) zasady sprawozdawczości uzyskiwania danych.
2.  Użyte w zarządzeniu wyrażenia oznaczają:
1) dane - dane telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy;
2) rozliczalność - możliwość bezsprzecznego ustalenia co najmniej:
a) danych identyfikujących funkcjonariusza wnioskującego o dane i je uzyskującego,
b) danych identyfikujących jednostkę organizacyjną CBA uzyskującą dane,
c) celu uzyskania danych,
d) czasu uzyskania danych,
e) rodzaju uzyskanych danych;
3) ustalenia - uzyskiwanie danych;
4) Generator Wniosków (GWT) - elektroniczną aplikację dostępną na portalu w Wewnętrznej Sieci Transmisji Danych;
5) CERUT - Centralny Elektroniczny Rejestr Ustaleń Telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych działający w formie aplikacji na platformie systemu teleinformatycznego CBA;
6) kontroler globalny - funkcjonariusza będącego użytkownikiem CERUT pełniącego centralną funkcję kontrolną;
7) kontroler lokalny - funkcjonariusza będącego użytkownikiem CERUT pełniącego funkcję nadzorczą i kontrolną w ramach jednostki organizacyjnej;
8) operator użytkowników - funkcjonariusza będącego użytkownikiem CERUT administrującego uprawnieniami użytkowników;
9) użytkownik zwykły - funkcjonariusza będącego użytkownikiem CERUT posiadającego upoważnienie Szefa CBA wydane na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 ustawy, do występowania w trybie żądania ustnego lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, o której w art. 18 ust. 4 ustawy, uprawnionego w zakresie wprowadzania i realizacji wniosków o dokonanie ustaleń;
10) ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
§  2. 
1.  Jednostkami organizacyjnymi CBA uprawnionymi do ustaleń są:
1) Departament Operacyjno-Śledczy;
2) Departament Analiz;
3) Departament Postępowań Kontrolnych;
4) Departament Ochrony;
5) Biuro Techniki Operacyjnej;
6) Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych;
7) delegatury, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14-24 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76 poz. 953 oraz z 2019 r. poz. 259).
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej CBA sprawuje nadzór nad realizacją ustaleń zapewniając:
1) rozliczalność;
2) poprawność merytoryczną i formalną;
3) zgodność upoważnień do dokonywania ustaleń z treścią zakresu obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy pełniących służbę w podległej mu jednostce organizacyjnej CBA;
4) weryfikację i usuwanie zbędnych danych i danych osobowych;
5) realizację obowiązku niezwłocznego, protokolarnego i komisyjnego niszczenia danych, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego.
3.  Kierownik jednostki organizacyjnej CBA jest odpowiedzialny za:
1) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej CBA, o której mowa w ust. 1 pkt 5, z wnioskiem o założenie, zablokowanie lub modyfikację konta w CERUT w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę w podległej mu jednostce organizacyjnej CBA;
2) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej CBA, o której mowa w ust. 1 pkt 5, z wnioskiem o zablokowanie konta w CERUT przed zaprzestaniem przez funkcjonariusza pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej CBA lub zwolnieniem go ze służby w CBA, jeżeli posiadał uprawnienia użytkownika CERUT.
4.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, określa i zamieszcza na portalu w Wewnętrznej Sieci Transmisji Danych, zwanym dalej "WSTD", kierownik jednostki organizacyjnej CBA, o której mowa w § ust. 1 pkt 5.
5.  Kierownik jednostki organizacyjnej CBA, w której funkcjonariusze posiadają konta użytkownika zwykłego jest obowiązany do wyznaczenia spośród podległych sobie funkcjonariuszy kontrolera lokalnego CERUT.
6.  Kierownik jednostki organizacyjnej CBA, o której mowa w ust. 1 pkt 6, wyznacza spośród podległych sobie funkcjonariuszy kontrolera globalnego CERUT.
7.  Kierownik jednostki organizacyjnej CBA, o której mowa w ust. 1 pkt 5, pełni obowiązki Gestora CERUT w imieniu Szefa CBA w zakresie merytorycznej odpowiedzialności za CERUT oraz wyznacza spośród podległych sobie funkcjonariuszy użytkowników, którzy pełnić będą funkcję administratora i operatora użytkowników.
§  3. 
1.  Kontroler globalny posiada możliwość dostępu do rejestru wniosków w CERUT, a także do poszczególnych wniosków o dokonanie ustaleń, sporządzanych przez funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych CBA, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz realizuje zadania w zakresie:
1) nadzoru nad legalnością, kompletnością, aktualnością i poprawnością merytoryczną przetwarzanych danych;
2) nadzoru pracy użytkowników;
3) sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 18a ustawy.
2.  Kontroler lokalny w ramach jednostki organizacyjnej CBA, w której został wyznaczony:
1) posiada możliwość dostępu do rejestru wniosków, a także do poszczególnych wniosków o dokonanie ustaleń bez możliwości ich edycji;
2) sprawuje nadzór nad kompletnością, aktualnością i poprawnością merytoryczną przetwarzanych danych;
3) sprawuje nadzór nad pracą użytkowników;
4) dodaje uprawnienia użytkownikowi zwykłemu do realizacji wniosku o dokonanie ustaleń.
3.  Operator użytkowników:
1) zakłada, blokuje lub modyfikuje konta oraz przechowuje wnioski, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1;
2) prowadzi oraz aktualizuje na bieżąco listę użytkowników;
3) sporządza zestawienie ustaleń do celów statystycznych;
4) udziela pomocy użytkownikom w zakresie poprawnej obsługi CERUT oraz wprowadzania danych.
4.  Użytkownik zwykły wprowadza i obsługuje w CERUT wnioski o dokonanie ustaleń oraz posiada podgląd rejestru wniosków o dokonanie ustaleń w ramach swojej jednostki organizacyjnej CBA, z możliwością edycji obsługiwanych przez siebie wniosków.
5.  W CERUT istnieje możliwość łączenia funkcji użytkownika zwykłego z operatorem użytkowników oraz z kontrolerem lokalnym. Kontroler globalny nie może sprawować funkcji użytkownika zwykłego.
6.  Funkcjonariusze, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6-9, są obowiązani zapoznać się i przestrzegać zapisów zawartych w instrukcjach użytkowników CERUT dostępnych w WSTD.
7.  Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, podlega rejestracji w dzienniku korespondencyjnym korespondencji jawnej jednostki organizacyjnej CBA sporządzającej wniosek.
§  4.  Ustaleń dokonuje funkcjonariusz posiadający upoważnienie Szefa CBA do występowania w trybie żądania ustnego lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, o której w art. 18 ust. 4 ustawy, wydane na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 ustawy, w trybie wynikającym z przepisów odrębnych.
§  5. 
1.  Ustalenia dokonywane są na podstawie pisemnego wniosku, sporządzonego przez funkcjonariusza z jednostki organizacyjnej CBA, o której mowa w § 2 ust. 1 i zaakceptowanego przez jego przełożonego.
2.  Wniosek podlega rejestracji w dzienniku korespondencyjnym korespondencji jawnej jednostki organizacyjnej CBA, w której funkcjonariusz pełni służbę.
3.  Wniosek sporządza się przy pomocy Generatora Wniosków (GWT).
4.  Funkcjonariusz, o którym mowa w § 4, dokonujący w przypadkach niecierpiących zwłoki ustnych ustaleń, sporządza po ich dokonaniu pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 3.
5.  We wniosku, o którym mowa w ust. 4, umieszcza się informacje o sposobie dokonania ustaleń.
6.  Funkcjonariusz, o którym mowa w § 4, może w uzasadnionych przypadkach dokonywać ustaleń również na rzecz innej jednostki organizacyjnej CBA, wskazanej w § 2 ust. 1.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz, o którym mowa w § 4, po dokonaniu ustaleń przekazuje funkcjonariuszowi prowadzącemu sprawę odpowiedź, zawierającą:
1) materiał źródłowy - w formie przekazanej przez operatora, lub
2) materiał przetworzony zgodnie ze wskazaniem funkcjonariusza prowadzącego sprawę, z uwzględnieniem możliwości organizacyjno-technicznych danej jednostki organizacyjnej CBA.
2.  Przekazanie odpowiedzi odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej WSTD, za potwierdzeniem odbioru lub w inny sposób ustalony z wnioskodawcą.
§  7. 
1.  Dokonywanie ustaleń podlega rejestracji w CERUT.
2.  Zakres danych podlegających rejestracji w CERUT określa załącznik nr 1.
3.  Funkcjonariusz, o którym mowa w § 4, niezwłocznie wprowadza informacje dotyczące dokonywanych ustaleń do CERUT na podstawie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
4.  Do pobierania i eksportu danych z Generatora Wniosków (GWT) jest uprawniony wyłącznie funkcjonariusz o którym mowa w § 4.
§  8. 
1.  Sprawozdanie, o którym mowa w art. 18a ustawy, opracowuje się na podstawie informacji zawartych w CERUT.
2.  Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2.
§  9.  Informację o wycofaniu wydanych przez Szefa CBA upoważnień do dokonywania ustaleń kierownicy jednostek organizacyjnych CBA, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6-7, przekazują do Biura Techniki Operacyjnej CBA niezwłocznie drogą elektroniczną. Do informacji dołącza się wniosek o zablokowanie konta w CERUT.
§  10.  Konta użytkowników CERUT założone na podstawie wniosków sporządzonych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.
§  11.  Traci moc zarządzenie nr 38/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania ustaleń danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz sprawozdawczości ich uzyskiwania (Dz. Urz. CBA poz. 39).
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zakres danych podlegających rejestracji w CERUT

1. Data wpływu wniosku
2. Czas uzyskania danych
3. Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną uzyskującą dane
4. Dane identyfikujące funkcjonariusza uzyskującego dane
5. Cel uzyskania
6. Liczba wystąpień według podstawy prawnej
7. Rodzaj ustalenia
8. Dane zawarte we wniosku o dokonanie ustalenia
9. Liczba pozyskań
10. Data przekazania wyników ustaleń
11. Tryb przekazania

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Sprawozdanie do Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące uzyskiwania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych

 zestawienie sumaryczne

 zestawienie szczegółowe wg spraw