Zasady i tryb zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.232

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2018 r.

DECYZJA Nr 310/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 04 sierpnia 2015 r.
w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej

Departament Komunikacji Społecznej

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. g i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), w celu określenia zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej, a także nadzoru nad ich realizacją, ustala się, co następuje:

1.
Zlecanie zadań publicznych w resorcie obrony narodowej odbywa się w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", wyłącznie na podstawie umów zawieranych pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
2.
Za nadzór nad realizacją zadań publicznych w resorcie obrony narodowej odpowiada osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw współpracy ze społeczeństwem, zgodnie z odrębnymi upoważnieniami i pełnomocnictwami do wykonywania czynności związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych, zwana dalej "osoba zajmującą kierownicze stanowisko MON".
3.
W sprawach zlecania zadań publicznych organem wykonawczym osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON jest dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem, zwanej dalej "komórką właściwą do spraw współpracy ze społeczeństwem".
4.
W sprawach zlecania zadań publicznych powołuje się w resorcie obrony narodowej nieetatową Komisję do Spraw Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności, zwaną dalej "Komisją", jako organ doradczy osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON.
5.
W skład Komisji wchodzą:
1) 1
 Przewodniczący - dyrektor komórki właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem lub wyznaczony przez niego zastępca dyrektora tej komórki;
2)
Członkowie - przedstawiciele:
a)
osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej,
b)
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
c)
Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - w zależności od potrzeb i specyfiki zadań publicznych,
d)
Dyrektora Departamentu Budżetowego,
e)
komórki właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem;
3)
nie więcej niż dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
4)
Sekretarz Komisji - wyznaczony przez dyrektora komórki właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem, bez prawa głosu.
6.
Każda z osób wymienionych w pkt 5 decyzji, wchodząca w skład Komisji, podlega wyłączeniu z jej prac przy rozpatrywaniu ofert dotyczących zlecania określonego zadania publicznego, jeżeli jest członkiem, fundatorem, pracownikiem bądź darczyńcą chociażby jednej organizacji składającej ofertę na realizację tego zadania lub jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat uzyskiwała od tej organizacji jakiekolwiek dochody.
7.
Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Działania Komisji, zatwierdzonym przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko MON.
8.
Projekt Regulaminu Działania Komisji podlega zaopiniowaniu przez podmioty, których przedstawiciele wymienieni są w pkt 5 ppkt 2 decyzji.
9.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1)
dokonywanie oceny merytorycznej oraz wybór ofert realizacji zadań publicznych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 15 ustawy;
2)
proponowanie wysokości dotacji;
3)
wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli zgodności wykonania zadań z zawartymi umowami.
10.
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko MON:
1)
wydaje, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, wytyczne w sprawie rodzajów i priorytetów zadań publicznych na rok następny;
2)
dokonuje wyboru zadań spośród zadań publicznych określonych w ustawie oraz podziału środków na ich realizację;
3)
ogłasza, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych;
4)
dokonuje wyboru zadań oraz podziału środków finansowych na ich realizację, stosownie do wysokości środków określonych w decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej, przez zatwierdzanie protokołów Komisji, które po zatwierdzeniu stanowią podstawę do zawierania umów realizacji zadań publicznych;
5)
sprawuje ogólny nadzór nad wykonywaniem umów dotyczących realizacji zadań publicznych;
6)
zatwierdza roczne sprawozdanie z realizacji zadań publicznych oraz wykorzystania dotacji na zlecenie zadań publicznych.
11.
Informacje o otwartych konkursach ofert zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej.
12.
Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, ubiegające się o realizację zadania publicznego, nie mogą być obciążone zaległymi należnościami publicznoprawnymi lub cywilnoprawnymi oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne o zwrot tych należności. Oświadczenie w tym zakresie osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów ubiegających się o realizację zadania składają w dniu złożenia oferty.
13.
Koszty obsługi administracyjnej zadania publicznego nie mogą przekraczać 5 % kwoty dotacji celowej udzielonej na jego realizację.
14.
Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci, dyrektorzy) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych mogą kierować do Ministra Obrony Narodowej wnioski z propozycjami realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
15.
Wnioski, o których mowa w pkt 14, kieruje się odpowiednio poprzez osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem, w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, na rok następny. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające przygotowanie ofert oraz uzasadnienie realizacji zadania.
16.
Osiągnięcie zakładanych celów zadania publicznego realizowanego na wniosek, o którym mowa w pkt 14, podlega ocenie merytorycznej przez podmiot składający wniosek. Notatkę z oceny merytorycznej przesyła, do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem, podmiot składający wniosek, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny. Notatkę załącza się do dokumentacji zadania publicznego.
17.
Dyrektor komórki właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem:
1)
przygotowuje projekty ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i przedstawia je do zatwierdzenia osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON;
2)
ewidencjonuje i weryfikuje pod względem formalnym wnioski, o których mowa w pkt 14;
3)
przyjmuje, ewidencjonuje i weryfikuje pod względem formalnym oferty realizacji zadań publicznych nadsyłane w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert;
4)
z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, podejmuje wszelkie czynności związane z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów dotyczących wspierania lub powierzenia realizacji zadań publicznych oraz wykonuje inne czynności związane z realizacją tych umów;
5)
dokonuje kontroli realizacji zleconych zadań obejmującej prawidłowość wykonania zadania publicznego oraz wydatkowania środków z dotacji na realizacje zadań;
6)
wnioskuje o przeprowadzenie przez organy kontroli resortu obrony narodowej kontroli wykorzystania środków z dotacji na zadania publiczne;
7)
dokonuje, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, zatwierdzenia jednostkowych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań publicznych;
8)
w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku sporządza sprawozdanie z realizacji zadań publicznych oraz wykorzystania dotacji na zlecanie zadań w roku poprzednim, przedstawia je do zatwierdzenia osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON oraz zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej.
18.
Traci moc decyzja Nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom pozarządowym (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 266).
19.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
1 Pkt 5 ppkt 1:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 61/MON z dnia 24 marca 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 marca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 10/MON z dnia 15 lutego 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2018 r.