Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.7.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1989 r.

WYTYCZNE
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 31 lipca 1989 r.
w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe.

Rozdział  1.

Zasady ogólne.

§  1.
1. Zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji państwowej wydaje zaświadczenie na żądanie ubiegającej się osoby, jeżeli:
1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
2) osoba ubiega się o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
2. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie ma obowiązku powoływania się na przepis prawa, który wymaga urzędowego potwierdzenia określonego faktu lub stanu prawnego. Okolicznością wystarczającą jest wskazanie przez nią swego interesu prawnego w otrzymaniu od organu podatkowego żądanego zaświadczenia. Natomiast obowiązek wskazania tego przepisu spoczywa na organie, który żąda zaświadczenia od strony lub bezpośrednio od organu podatkowego.
3. Jeżeli fakty lub stan prawny, o których potwierdzenie występuje osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia, wynikają z decyzji organu podatkowego, odrębnego zaświadczenia w tej sprawie nie wydaje się. W razie odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.
§  2. Zobowiązuje się naczelników urzędów skarbowych i terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego do organizacyjnego zabezpieczenia wydawania zaświadczeń i obiegu dokumentów. W urzędach skarbowych może być wyznaczony jeden pracownik do załatwienia spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz do przekazania innym urzędom informacji niezbędnych do wydania przez nie zaświadczeń, o których mowa w wytycznych, jak również do zwracania się do innych urzędów o podanie informacji potrzebnych do wydania zaświadczenia.
§  3. W lokalu urzędu powinna być umieszczona w widocznym miejscu informacja, gdzie i do kogo należy się zwracać o wydanie zaświadczenia.

Rozdział  2.

Właściwość organów podatkowych w sprawach wydawania zaświadczeń.

§  4. Zaświadczenia w sprawie stanu majątkowego lub wysokości dochodu wydaje:
1) podatnikom podatków ustalanych przez urzędy skarbowe - urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - po zasięgnięciu informacji w terenowym organie administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego o tej samej właściwości miejscowej, zwanym dalej terenowym organem, czy na terenie objętym właściwością tego organu osoba występująca o wydanie zaświadczenia nie posiada majątku nieruchomego albo, czy urząd ten nie dysponuje informacjami o majątku nieruchomym posiadanym przez tę osobę na terenie objętym właściwością innego terenowego organu,
2) rolnikom lub członkom rodziny rolnika prowadzącym wspólnie z nim gospodarstwo rolne lub pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - terenowy organ właściwy według miejsca położenia gospodarstwa. Jeżeli osoby te prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, zaświadczenia wydaje urząd skarbowy właściwy według miejsca położenia gospodarstwa po porozumieniu się z terenowym organem o tej samej właściwości miejscowej,
3) pozostałym osobom - terenowy organ właściwy według miejsca zamieszkania danej osoby po porozumieniu się z urzędem skarbowym o tej samej właściwości miejscowej, czy na terenie objętym właściwością tego urzędu osoba ta prowadzi działalność gospodarczą lub osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkami ustalanymi przez urząd skarbowy.
§  5.
1. Zaświadczenia stwierdzające, że na osobie ubiegającej się o wydanie tego zaświadczenia nie ciążą zobowiązania podatkowe oraz, że nie prowadzi się w stosunku do niej egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych wydaje właściwy miejscowo organ podatkowy, do którego został złożony wniosek o wydanie tego zaświadczenia.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 został złożony do organu terenowego, organ ten wydaje zaświadczenie po porozumieniu się z urzędem skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, a także z urzędami skarbowymi, na terenie których jest lub była prowadzona działalność gospodarcza wynikająca z wpisów w dowodzie osobistym.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do urzędu skarbowego, z tym że przed wydaniem zaświadczenia urząd skarbowy porozumiewa się z właściwym miejscowo organem terenowym.
§  6.
1. Zwrócenie się właściwego organu do innego urzędu o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia, jak i przekazanie żądanej informacji innemu urzędowi powinno być dokonane telefonicznie, teleksem lub telefaksem i odnotowane w ewidencji prowadzonej przez ten organ ze wskazaniem urzędu oraz treści otrzymanej lub żądanej informacji, a także nazwiska pracownika innego urzędu, któremu przekazano informację lub żądanie podania informacji. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 1 do wytycznych.
2. Przekazane informacje o stanie zaległości (o nie zaleganiu w podatkach) powinny być bezzwłocznie potwierdzone pisemnie.

Rozdział  3.

Tryb postępowania.

§  7.
1. Podaniom i ustnym wnioskom o wydanie zaświadczenia - po zaewidencjonowaniu w rejestrze zaświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do wytycznych - nadaje się bezzwłocznie właściwy bieg. Jeżeli sprawy zaświadczeń prowadzi wyznaczony pracownik, przekazuje on wniosek właściwym referentom podatkowym celem odręcznego wpisania potrzebnych danych. Dane te powinny być potwierdzone czytelnym podpisem referenta (referentów) i przekazane przez nich do wyznaczonego pracownika.
2. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia zwróci się do organu nie będącego w jej sprawie organem właściwym rzeczowo lub miejscowo do wydania zaświadczenia, organ ten bezzwłocznie przekazuje wniosek organowi właściwemu wraz ze wszystkimi posiadanymi w danej sprawie informacjami, o których jest mowa w rozdziale 4 niniejszych wytycznych.
3. W razie gdy wniosek o wydanie zaświadczenia nie dotyczy skomplikowanego stanu faktycznego lub prawnego, przyjęcie wniosku powinno nastąpić poprzez wpisanie do rejestru, o którym mowa w ust. 1.
§  8.
1. Każde zaświadczenie otrzymuje kolejny numer w ewidencji według daty wpływu i powinno być podpisane przez naczelnika urzędu skarbowego albo terenowego organu administracji państwowej, do którego właściwości należy sprawa będąca przedmiotem zaświadczenia. Zaświadczenie może też być podpisane przez wyznaczonego pracownika na podstawie udzielonego mu upoważnienia.
2. W zaświadczeniu należy określić termin ważności nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące. Jednakże w zaświadczeniu przesyłanym polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu w celu doręczenia osobie przebywającej za granicą, termin ważności tego zaświadczenia powinien być określony na czas nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy. Załatwione podania (wnioski) wraz z kopią wydanego zaświadczenia przechowuje się w odpowiednich teczkach według kolejności numerów.
3. Jeżeli osoba ubiegająca się o potwierdzenie określonego stanu faktycznego (np. dochodu) lub prawnego przedkłada specjalny formularz (np. kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola) potwierdzenie tego stanu następuje na przedłożonym formularzu a nie odrębnym zaświadczeniem.
§  9. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
§  10. Od wniosku o wydanie zaświadczenia, jak i od każdego wydanego zaświadczenia należy pobrać opłatę skarbową w wysokości i na zasadach określonych przepisami o opłacie skarbowej.
§  11.
1. Jeżeli osoba przebywająca za granicą występuje osobiście lub za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju o wydanie zaświadczenia, organ właściwy do wydania zaświadczenia przesyła je właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, celem doręczenia osobie zainteresowanej po pobraniu opłaty konsularnej. Wykaz polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych stanowi załącznik nr 5 do wytycznych.
2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1 lub jej pełnomocnika zamieszkałego w kraju, zaświadczenie może być wydane tej osobie, podczas jej czasowego pobytu w kraju lub pełnomocnikowi tej osoby albo przesłane pod ich adresem w kraju.

Rozdział  4.

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach (stwierdzających stan zaległości).

§  12. Zaświadczenia określone w tym rozdziale przygotowuje się według wzoru stanowiącego załączniki nr 3 i 4 do wytycznych - na podstawie danych z rachunkowości podatkowej oraz informacji otrzymanych od innego urzędu.

Jeżeli organem właściwym do wydania zaświadczenia lub udzielenia informacji jest urząd skarbowy, należy też ustalić, czy w stosunku do osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości podatkowych lub innych należności podlegających egzekucji administracyjnej, a także z referatów wymiarowych, czy w stosunku do tej osoby nie prowadzi się postępowania mającego na celu ustalenie zobowiązania podatkowego, albo czy nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie karne skarbowe. Przed wydaniem zaświadczenia należy także porozumieć się z urzędami skarbowymi określonymi w § 6 w celu ustalenia, czy na terenie objętym ich właściwością osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie zalega z uiszczeniem zobowiązań podatkowych.

§  13.
1. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie zobowiązania podatkowego lub postępowanie karne skarbowe, organ podatkowy powinien bezzwłocznie wydać decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub orzeczenie karne i dokonać przypisu ustalonych należności w księgowości podatkowej, celem wykazania w zaświadczeniu powstałych zobowiązań.
2. W razie, gdy bezzwłoczne ustalenie zobowiązania podatkowego nie jest możliwe, w zaświadczeniu podaje się, że w stosunku do tej osoby prowadzone jest postępowanie wymiarowe (karne skarbowe) oraz określa się przewidywany termin zakończenia postępowania.

Rozdział  5.

Wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego lub wysokości dochodu.

§  14. W zaświadczeniach dotyczących stanu majątkowego lub wysokości dochodu stwierdza się wyłącznie, czy osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia na terenie objętym właściwością organu podatkowego jest lub nie jest:
1) właścicielem (współwłaścicielem) lub samoistnym posiadaczem nieruchomości z określeniem jej rodzaju i powierzchni, przy czym w odniesieniu do budynków należy podać ich wartość przyjętą do ubezpieczenia ustawowego,
2) właścicielem (współwłaścicielem) lub samoistnym posiadaczem gospodarstwa rolnego z określeniem powierzchni w hektarach fizycznych, liczby hektarów przeliczeniowych oraz wysokości dochodu obliczonego na zasadach określonych na dany rok w zarządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego,
3) podatnikiem podatku rolnego z działów specjalnych produkcji rolnej z określeniem wysokości dochodu uzyskanego z tych działów po potrąceniu podatku (dotyczy to również małżonka osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia),
4) podatnikiem podatku obrotowego i dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania), z określeniem wysokości obrotu i dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, jak również dochodu "netto" pozostającego po odliczeniu przypadającego od tego dochodu podatku dochodowego,
5) podatnikiem osiągającym przychody podlegające przepisom o podatku wyrównawczym, jak również przepisom podatku od wynagrodzeń z tytułu:
a) zatrudnienia na obszarze obcego państwa i zamieszkania na terenie PRL,
b) zatrudnienia na podstawie umowy na warunkach zlecenia,
c) wynajmu pokoi gościnnych,
d) dokonywania przez tłumaczy przysięgłych tłumaczeń nie będących przedmiotem prawa autorskiego,
e) przepisywania na maszynie - z podaniem wysokości dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia tych podatków po potrąceniu podatku wyrównawczego i od wynagrodzeń.
§  15.
1. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia jest opodatkowana w formie karty podatkowej z tytułu wykonywania rzemiosła, należy dokonać indywidualnego oszacowania możliwości dochodowych tej osoby w oparciu o posiadane materiały z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na rezultat działalności gospodarczej.
2. Oszacowania możliwości dochodowych podatników opłacających kartę podatkową z tytułu wykonywania rzemiosła dokonuje się w ten sposób, że do obrotu pomniejszonego o kwotę należnego podatku obrotowego należy zastosować właściwą szacunkową normę zysku netto. Do wyliczonego dochodu należy dodać kwotę należnego podatku obrotowego i odjąć roczną stawkę karty podatkowej zapłaconą przez podatnika.
§  16.
1. Przy wydawaniu zaświadczeń o stanie majątkowym dla osób nie będących podatnikami lub dłużnikami egzekucyjnymi nie stosuje się zbierania informacji w trybie postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych, a w szczególności przesłuchiwania tych osób na okoliczność ich stanu majątkowego lub przeprowadzania oględzin ich lokali mieszkalnych.
2. Organ podatkowy może jednak żądać okazania dowodu osobistego celem zapoznania się z wpisami dotyczącymi zatrudnienia lub prowadzenia indywidualnej działalności zarobkowej.
§  17. Tracą moc wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 23 sierpnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 24).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń.

Lp.Nazwisko i imię, adres osoby, której dotyczy wniosek o wydanie zaświadczeniaNumer ewidencyjny zaświadczeniaTreść informacjiUrząd i nazwisko pracownika, któremu informację przekazano lub od którego otrzymano
przekazanejotrzymanej
1
2

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Rejestr zaświadczeń

Lp.Data wpływu wnioskuNazwisko i imię oraz adres wnioskodawcyTreść wnioskuSposób załatwienia
DataTreść zaświadczeniaPodpis pracownika upoważn. do wydawania zaświadczeniaPokwitowanie odbioru
1
2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Stempel urzędu

.................. ........dnia .... 19 .. r.

ZAŚWIADCZENIE Nr ...../......

Zaświadcza się, że Ob. ........................ zam. .... - nie

ciążą zobowiązania podatkowe i że nie prowadzi się w stosunku

do niego egzekucji administracyjnej z tytułu należności

niepodatkowych.

Zaświadczenie jest ważne do dnia .... 19 ... r.

Pieczęć okrągła .....................

z Godłem Państwa podpis z podaniem

Opłatę skarbową pobrano i skasowano imienia, nazwiska

i stanowiska służbowego

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Stempel urzędu

................... ..........., dnia .... 19..r.

ZAŚWIADCZENIE Nr ..../....

Zaświadcza się, że na Ob. ............................... zam.

(data urodzenia i imię ojca)

.................. zalega z uiszczeniem następujących podatków:

..................... w kwocie zł .............................

..................... w kwocie zł..............................

Razem zł..............................

Ponadto od Ob. ...... są egzekwowane na podstawie otrzymanych

tytułów wykonawczych następujące należności niepodatkowe:

..................... w kwocie zł .............................

.................... w kwocie zł .............................

Razem zł .............................

W stosunku do Ob. .............. jest prowadzone postępowanie

wyjaśniające w związku z mającym nastąpić ustaleniem zobowiązań

podatkowych - postępowanie karne skarbowe.

Zakończenie postępowania przewiduje się w terminie do dnia ....

19 ... r.

Zaświadczenie niniejsze wydaje się celem przedstawienia w .....

...............................................................

Zaświadczenie jest ważne do dnia ..............................

Pieczęć okrągła ...........................

z Godłem Państwa podpis z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska

służbowego

Uwaga: przy redagowaniu zaświadczenia jego treść należy

dostosować do konkretnej sprawy.

Opłatę skarbową pobrano i skasowano.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Wykaz polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Afganistan Embassy of the Polish People's

Republic

Guzargah Street

P.O. Box 78

Kabul, Afganistan

Albania Ambassade de la Republique

Populaire de Pologne

Rruga Kongresi i Pěrmetit 123

Tirana, Albanie

Algieria Ambassade de la Rěpublique

Populaire de Pologne

37, Avenue Mustapha Ali Khodja

El-Biar

Algier, Algerie

Angola Embaixada da Republika Popular da Polonia

Caixa Postal 1340

Luanda, Angola

Argentyna Embajada de la Rěpublica Popular de Polonia

Calle Alejandro Maria de Aguado 2870

1425 Buenos Aires, Argentina

Australia Embassy of the Polish People's Republic

7 Turrana Street

Yarralumba ACT 2600

Canberra, Australia

Consulate General of the PPR

10 Trelawney Street, Woollahra

NSW 2025, Sydney, Australia

Austria Botschaft de VRP Konsularabteilung

Hietzinger Hauptstr. 42b,

1130 Wien, Ősterreich

Bangladesz Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box GN-6074, Gulshan

Dhaka, Bangladesh

Belgia i Wielkie

Księstwo Lugsemburga Consulate Genérale de la République Populaire de Pologne

28, rue des Franc,

1040 Bruxelles, Belgique

Consulate de la République Populaive de Pologne

Plantijn Moretuslei 130, 1 ste Verdien,

2000 Antwerpen, Belgique

Berlin Zachodni Militarmission der VRP

Lassenstr. 19/21

1000 Berlin-West 33

Birma Sprawy załatwia Ambasada PRL w Tajlandii

Boliwia Sprawy załatwia Ambasada PRL w Peru

Brazylia Embaixada de Republica Popular de Polonia

Caixa Postal 16-55

Brasilia - D.F., Brasil

Konsulat Generalny PRL

Rua Gabriel dos Santos 124,

Sao Paulo, Brasil

Konsulat Generalny PRL

Rua Agostinho Leao Junhor 234,

Caixa Postal 2366,

Curitiba - Parana, Brasil

Bułgaria Ambassade de la République Populaire de Pologne

Chan Krum 46

Sofia, Bulgarie

Konsulat Generalny PRL

Bulwar Czerwonoarmijski 43

Warna, Bulgarie

Chiny Embassy of the Polish People's Republic

1, Ri Tan Lu, Beijing

People's Republic of China

Cypr Sprawy załatwia Ambasada PRL w Grecji

Czechosłowacja Ambasada PRL

Wydział Konsularny

Vaclavske Namesti 49

Praha1, Nove Mesto

Czechosłowacja

Konsulat Generalny PRL

ul. Hummelowa 4

Bratysława

Konsulat Generalny PRL

ul. Blahoslavova 4

72827 Ostrava I

Dania Embassy of the Polish People's Republic

Richelieus Alle 12

Copenhagen - 2900 Hellerup,

Denmark

Dżibuti Sprawy załawia Ambasada PRL w Etiopii

Egipt Embassy of the Polish People's Republic

5, Azis Osman Str.-Zamalek

Cairo

Arab Republic of Egypt

Ekwador Sprawy załatwia Ambasada PRL w Kolumbii

Etiopia Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 1123

Addis Ababa, Ethiopia

Filipiny Sprawy załatwia Ambasada PRL w Tajlandii

Finlandia Embassy of the Polish People's Republic

Armas Lindgrenin tie 21

00570 Helsinki 57, Finland

Francja Consulat Général de la Republique Populaire de Pologne

5, rue de Talleyrand

75007 Paris, France

Consulat Genéral de la République Populaire de Pologne

45, Boulevard Carnot

59000 Lille (Nord)

Consulat Genéral de la République Populaire de Pologne

79, rue Crillon,

69458 Lyon

Gabon Sprawy załatwia Ambasada PRL w Kinszasie

Ghana Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 2552

Accra, Ghana

Grecja Embassy of the Polish People's Republik

22 Chrissanthemon Street

GR-154 52 Psychico-Athens

Greece

Gujana Sprawy załatwia Ambasada PRL w Wenezueli

Haiti Sprawy załatwia Ambasada PRL w Wenezueli

Hiszpania Embajada de la Republica Popular de Polonia

c. Guisando, 23 bis

Madrid - 35, Espana

Holandia Ambassade de la République Populaire de Pologne

Alexanderstraat 25

Den Haag, Pays-Bas

Honduras Sprawy załatwia Ambasada PRL w Meksyku

Indie Embassy of the Polish People's Republic

50-M Shanti Path, Chanakyapuri,

New Delhi 110021, India

Konsulat PRL

Manavi Ap. 36 Ridge Road,

Malabar Hill,

Bombay 400 006

Konsulat PRL

3B Albert Road,

Calcutta 17

Indonezja Embassy of the Polish People's Republic

65, JI. Diponegoro

Jakarta, Indonesia

Irak Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 2051

Baghdad, Iraq

Iran Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 11365-3489

Teheran, Iran

Islandia Sprawy załatwia Ambasada PRL w Norwegii

Jamajka Sprawy załatwia Ambasada PRL w Rep. Kuby

Japonia Embassy of the Polish People's Republic

2-13-5, Mita, Meguro-ku

Tokyo 153, Japan

Jemen Płd. Sprawy załatwia Ambasada PRL w Etiopii

Jemen Płn. Sprawy załatwia Ambasada PRL w Egipcie

Jordania Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 2124

Jabal Amman,

Amman, Jordan

Jugosławia Ambassade de la République Populaire de Pologne

Kneza Milośa 38

Beograd, Yugoslavie

Konsulat Generalny PRL

Gvozd 3, Zagreb

Kamerun Sprawy załatwia Ambasada PRL w Lagos

Kampucza Ambasade de la Republique Populaire de Pologne

767, Boulevard Achar Mean Son Ngoc Minh

Phnom Penh

Republique Populaire du Kampuchéa

Kanada Embassy of the Polish People's Republic

443 Daly Street

Ottawa 2, Ontario, Kanada KIN 6H3

Konsulat Generalny PRL

1500 Pine Avenue West

Montreal, Canada

Konsulat Generalny PRL

2603 Lakeshore Blvd. West,

Toronto, Ontario M8V 1G5

Kenia Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 30086

Nairobi, Kenya

Kolumbia Embajada de la Republika Popular de Polonia,

Aparado Aero 101363 Unicentro Bogota, D.E. Columbia

Kongo Sprawy załatwia Ambasada PRL w Kinszasie

Korea (KRL-D) Ambassade de la République Populaire de Pologne

Tedongang-Munsudon

Phenian,

Kostaryka Sprawy załatwia Ambasada PRL w Meksyku

Kuba Embajada de la Republika Popular de Polonia

Apartado 6862

La Habana - Miramar, Cuba

Kuwejt Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 5066

Safat Kuwait (Arabian Gulf)

Laos Ambassade de la République Populaire de Pologne

Boilte Postale, No 1106

Vientiane, Laos

Liban Ambasade de la République Populaire de Pologne

Boite Postale 3667

Beyrouth, Liban

Liberia Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 860

Monrovia, Liberia

Libia Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 519

Tripoli, Splaj

Konsulat PRL

Al-Matmati Building,

Mafluga Street,

P.O. Box 6037

Benghazi

Luksemburg Sprawy załatwia Ambasada PRL w Belgii

Madagaskar Sprawy załatwia Ambasada PRL w Kenii

Malezja Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 10052

Kuala Lumpar, Malaysia

Malta Sprawy załatwia Ambasada PRL we Włoszech

Maroko Ambassade de la République Populaire de Pologne

Boite Postale 425

Rabat, Maroc

Meksyk Embajada de la Republica Popular de Polonia

Calle Cracovia 540, Colonia San Angel

Apartado Postal 20383

Mexico 20, d.ł. Mexico

Mongolia Ambassade de la République Populaire de Pologne

Gławpocztamt, Boite Postale 706 Ułan Bator - 13, Mongolie

Mozambik Embaixada da Republica Popular da Polonia

Caixa Postal 1552

Maputo, Mozambique

Nepal Sprawy załatwia Ambasada PRL w Rep. Indii

NRD Botshaft der VRP

Unter den Linden 72

1080 Berlin, DDR

Konsulat Generalny PRL

Poetenweg 51

7022 Leipzig, DDR

Nigeria Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 410

Lagos, Nigeria

Nikaragua Embajada de la Republica Popular de Polonia

Apartado Postal 5523

Managua, Nicaragua

Norwegia Embassy of the Polish People's Republic

Olaf Kyrres Plass 1,

0273 Oslo 2, Norway

Nowa Zelandia Sprawy załatwia Ambasada PRL w Australii

Pakistan Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 1032

Islamabad, Pakistan

Consulate of the Polish People's Republic

10/B Moulvi Tamizuddin Khan Road,

Karachi-2, Pakistan

Panama Embajada de la Republica Popular de Polonia

Appartado Postal 8782

Panama 5, Republica de Panamá

Peru Embajada de la Republica Popular de Polonia

181, Correo, Miraflores

Lima, Peru

Portugalia Embaixada da Republica Popular da Polonia

Avenida Das Descobertas 2,

1400 Lisboa, Portugal

RFN Botschaft der Volksrepublik Polen Konsularabteilung

Leyboldstr. 74

5000 - Köln - Marienburg

Republika Środkowo-

afrykańska Sprawy załatwia Ambasada PRL w Kinszasie

Rumunia Ambassade de la République Populaire de Pologne

Al. Alexandru 23

Bucuresti, Roumanie

Rwanda Sprawy załatwia Ambasada PRL w Rep. Kenii

Senegal Ambassade de la République Populaire de Pologne

Boite Postale 343

Dakar, Senégal

Singapur Embasy of the Polish People's Republic

Suite 24-11-/24-12, Shaw Towers

100 Beach Road

Singapore 0718

Somalia Sprawy załatwia Ambasada PRL w Kenii

Sri Lanka Embassy of the Polish People's Republic

120, Park Road,

P.O. Box 1297

Colombo 5, Sri Lanka

USA Embassy of the Polish People's Republic

Consular Section

2224 Wyoming Av. N.W.

Washington, D.C. 20008

U.S.A.

Consulate General of the Polish People's Republic

233 Madison Avenue,

New York N.Y. 10016

U.S.A.

Consulate General of the Polish People's Republic

1530 North Lake Shore,

Chicago, Illinois

U.S.A.

Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 1184

902 Khartoum, Sudan

Syria Ambassade de la République Populaire de Pologne

Boite Postale 501

Damas, Syrie

Szwajcaria Botschaft der Volksrepublik Polen Elfenstr. 20a

3006 Bern, Schweiz

Szwecja Consulate General of the Polish People's Republic

Prästgardsgaten 5

172 13 Stockholm

Sweden

Consulate General of the Polish People's Republic

Adolfs Friedriksgaten 13

217 74 Malmö

Sweden

Tajlandia Embassy of the Polish People's Republic

P.O. Box 11-1166

Bangkok 10-110,

Thailand

Tanzania Embassy of the Polish People's Republik

P.O. Box 2188

Der es Salaam

Tanzania

Togo Sprawy załatwia Ambasada PRL w Nigerii

Tunezja Ambassade de la République Populaire de Pologne

4, rue Sophonisbe

Tunis Notre-Dame

Tunisie

Turcja Ambassade de la République Populaire de Pologne

Atatürk Bulvari 241

Ankara - Kawaklidere PK 20,

Turquie

Consulat Général de la Republique Populaire de Pologne

Büyük Ciftlik Sok. 5/7

Istambuł

Turquie

Uganda Sprawy załatwia Ambasada PRL w Kenii

Urugwaj Embajada de la Republica Popular de Polonia

Casilla de Correo 1538

Montevideo, Urugway

Wenezuela Embajada de la Republica Popular de Polonia

Apartado de Correos 62.293

Caracas 106,

Venezuela

Węgry Lengyel Népköztársaság budapsti Nagykövetsege

Gorkij fasor 16

1068 Budapest

Magyar Népköztársaság

Wieka Brytania Consulate General of the Polish People's Republic

19 Weymouth Street

London W 1N 3AG

Great Britain

Consulate General of the Polish People's Republic

2 Kinnear Road

Edinburg 4 EH3 5 PE

Great Britain

Wietnam Ambassade de la République Populaire de Pologne

3, Chua Mot Cof

Hanoi

République Socialiste du Vietnam

Konsulat Generalny PRL

Tran Cao Van 2/2 Bis

Ho Chi Minh

Włochy Ambassade de la Republique Populaire de Pologne

via p.p. Rubens 20

Monti Parioli

Roma, Italie

Wybrzeże Kości

Słoniowej Ambassade de la Republique Populaire de Pologne

04 B.P. 308, Abidjan 04

Cote d'Ivoire

Wyspy Św. Tomasza

i Księżyca Sprawy załatwia Ambasada PRL w Angoli

Zair Ambassade de la Republique Populaire de Pologne

Boite Postale 8553

Kinshasa I,

Zaire

Zambia Sprawy załatwia Ambasada PRL w Tanzanii

Zimbabwe Sprawy załatwia Ambasada PRL w Tanzanii

Związek Radziecki Ambassade de la Republique Populaire de Pologne

ul. Klimaszkina 4

Moskwa

Konsulat Generalny PRL

ul. Jarosławow Wał 12

Kijów

Konsulat Generalny PRL

Rumiancewa 6

Mińsk

Konsulat Generalny PRL

5-ta Sowietskaja 12

Leningrad

- Agencja Konsularna PRL

Iwana Franki 110

Lwów