Zasady i tryb wydawania upoważnień do kontroli stanu ochrony zakładów pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1993.4.86

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 maja 1993 r.
w sprawie zasad i trybu wydawania upoważnień do kontroli stanu ochrony zakładów pracy.

Na podstawie § 1 decyzji Nr 58 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji niektórych uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w stosunku do Straży Przemysłowej i innych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, w związku z art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254), § 3 ust. 1 pkt 10 i § 4 uchwały Nr 108 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1984 r. w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej (M.P. Nr 20, poz. 138) oraz § 1 ust. 3 wzorcowego regulaminu Straży Przemysłowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 96 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 października 1992 r. w sprawie ustalenia wzorcowego regulaminu Straży Przemysłowej, zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Upoważnienie do kontroli stanu ochrony zakładów pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, zwane dalej "upoważnieniem", wydaje i przedłuża termin jego ważności Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
2.
Upoważnienia wydaje się policjantom pełniącym służbę w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji i w wydziałach prewencji komend wojewódzkich Policji na podstawie pisemnych wniosków naczelników wydziałów. Wniosek powinien zawierać: stopień, imię, nazwisko i numer służbowy policjanta.
§  2.
Upoważnienia, o których mowa w § 1, uprawniają do wstępu na teren zakładów oraz do przeprowadzenia kontroli w zakresie:
1)
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie zakładów,
2)
fizycznego i technicznego zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przechowywane dokumenty i inne przedmioty stanowiące tajemnicę państwową i służbową,
3)
zabezpieczenia mienia zakładów na terenie tych zakładów i podczas jego konwojowania,
4)
organizacji i działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, tj. Straży Przemysłowej (Bankowej, Portowej), Straży Pocztowej, Służby Ochrony Kolei, Strażników Leśnych i Funkcjonariuszy Straży Parków.
§  3.
1.
Upoważnienia wydawane są z ważnością na dany rok kalendarzowy, z tym że wydane w ostatnim kwartale otrzymują ważność do końca następnego roku.
2.
Przedłużenia ważności upoważnień dokonuje się na podstawie pisemnych wniosków naczelników wydziałów zgłaszanych do dnia 15 grudnia każdego roku.
§  4.
1.
Jednostki organizacyjne Policji, w których policjanci posiadają upoważnienia, obowiązane są do wycofania i zwrócenia upoważnień w przypadku:
1)
braku miejsca w upoważnieniu na przedłużenie terminu ważności,
2)
zwolnienie lub przeniesienie (oddelegowanie) policjanta na stanowisko nie związane z wykonywaniem kontroli stanu ochrony zakładów.
2.
Wycofane upoważnienia anuluje się przez dokonanie adnotacji na upoważnieniu i w książce ewidencji upoważnień do kontroli, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 zarządzenia.
3.
Upoważnienia anulowane w danym roku kalendarzowym podlegają protokolarnemu zniszczeniu w roku następnym.
§  5.
W razie utraty uposażenia jego posiadacz obowiązany jest niezwłocznie o tym powiadomić swojego przełożonego, który wszczyna postępowanie wyjaśniające i zawiadamia Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji o zaistniałym fakcie.
§  6.
1.
Blankiety upoważnienia stanowią druki ścisłego zarachowania, a ich ilościowy przychód i rozchód oraz imienną ewidencję prowadzi się w książce ewidencji upoważnień do kontroli.
2.
Wykorzystane książki ewidencji upoważnień do kontroli i protokoły zniszczenia upoważnień przechowuje się na zasadach określonych w przepisach dotyczących organizacji archiwów i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

(strona tytułowa)

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Biuro Prewencji

KSIĄŻKA EWIDENCJI UPOWAŻNIEŃ DO KONTROLI

Rozpoczęto dnia ................................................

Zakończono dnia ...............................................

(strony wewnętrzne)

Lp.Wniosek

Data

WydanoWażne na rokZdanoUwagi
Nr upoważnieniaStopień, imię, nazwisko, nr służbowy policjanta
1234567