Zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów Centrów Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2019.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów Centrów Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) oraz art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Dyrektorowi Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanym dalej "CRR KRUS", może być przyznana nagroda roczna.
§  2. 
Nagroda roczna może być przyznana dyrektorowi CRR KRUS, który pełnił funkcję przez cały rok obrotowy poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej, albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§  3. 
1. 
Nagroda roczna dla dyrektora CRR KRUS ma charakter uznaniowy.
2. 
Nagroda roczna może być przyznana, gdy dyrektor CRR KRUS:
1)
należycie realizował swoje zadania statutowe;
2)
terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)
prawidłowo gospodarował użytkowanym mieniem;
4)
nie uzyskał ujemnego wyniku finansowego.
3. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody rocznej oraz jej wysokości, mogą być brane pod uwagę osiągnięcia wykraczające poza realizację zadań statutowych.
4. 
Nagroda roczna dla dyrektora CRR KRUS może być przyznana, jeżeli pozwala na to sytuacja finansowa CRR KRUS.
§  4. 
1. 
Nagrodę roczną dla dyrektora CRR KRUS przyznaje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na umotywowany wniosek Rady Społecznej działającej w CRR KRUS.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§  5. 
Nagrodę roczną dyrektorowi CRR KRUS przyznaje się, w okresie do 3 miesięcy, po przyjęciu i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego właściwego CRR KRUS.
§  6. 
Nagroda roczna wypłacana jest ze środków własnych CRR KRUS.
§  7. 
Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora CRR KRUS w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§  8. 
Tracą moc zarządzenie nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Centrum Rehabilitacji Rolników i Ośrodkiem Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym oraz zarządzenie nr 20 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Centrum Rehabilitacji Rolników i Ośrodkiem Szkoleniowo - Rehabilitacyjnym.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

........................, dnia ....................
(miejscowość)
Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
Wniosek

o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Rehabilitacji Rolników

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ......................

Rada Społeczna działająca w CRR KRUS wnioskuje o przyznanie nagrody rocznej:

1. Imię (imiona) i nazwisko dyrektora CRR KRUS ..................................................................

2. Data objęcia stanowiska w CRR KRUS ...............................................................................

3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora CRR KRUS w roku poprzedzającym okres objęty wnioskiem w PLN .................................................................

4. Proponowana wysokość nagrody rocznej w PLN wraz z uzasadnieniem

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem:

1) należycie realizował swoje zadania statutowe - .............................................................

2) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym - ......................

3) prawidłowo gospodarował użytkowanym mieniem - ....................................................

4) nie uzyskał ujemnego wyniku finansowego - .................................................................

5) inne osiągnięcia wykraczające poza realizację zadań statutowych - ..............................

6. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową CRR KRUS

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................
(podpisy wnioskodawców)