Zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia. - OpenLEX

Zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Zarządzenie określa zasady i tryb opracowywania i uzgadniania projektów oraz ogłaszania i wydawania aktów normatywnych w Ministerstwie Zdrowia.
2.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do projektów aktów normatywnych opracowywanych i przekazanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o:
1)
projekcie - rozumie się przez to projekt aktu normatywnego przygotowany zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem;
2)
komórce właściwej - rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa Zdrowia właściwą ze względu na zakres jej działania określony zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 6, z późn. zm.2)).
§  3. 1
Komórki właściwe oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia są obowiązane analizować akty normatywne należące do ich właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji.
§  4.
Prace legislacyjne w Ministerstwie Zdrowia wszczyna się na wniosek:
1)
stałego członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, o którym mowa w przepisach zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia, nadzorującego realizację zadań przez komórkę właściwą lub
2)
komórki właściwej.
§  4a. 2
Komórka właściwa przekazuje do Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia w celu ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem zawartym w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów lub w programie prac legislacyjnych ministra właściwego do spraw zdrowia, z chwilą opublikowania programu, a w przypadku gdy projekt nie był zawarty w programie, z chwilą opublikowania projektu, przekazanego do ogłoszenia zgodnie z § 12 ust. 3.
§  5.
1.
Komórka właściwa sprawuje nadzór merytoryczny przebiegu prac legislacyjnych nad projektem.
1a. 3
Komórka właściwa jest zobowiązana do współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w zakresie udzielania wyjaśnień merytorycznych do projektu.
2.
Opracowanie projektu wstępnego należy do obowiązków komórki właściwej.
3.
Projekt przygotowuje się z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
4.
Uzasadnienie projektu powinno odpowiadać zasadom określonym w § 10 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 734).
5.
Kolejne wersje projektu winny być oznaczone poprzez zamieszczenie na nich daty opracowania.
5a. 4
Kolejne wersje projektu powinny być parafowane przez koordynatora działań antykorupcyjnych wyznaczonego w komórce właściwej, a następnie przez dyrektora komórki właściwej.
6.
Strony projektu winny być ponumerowane w sposób odzwierciedlający całkowitą liczbę stron projektu oraz numer strony bieżącej projektu.
§  6. 5
Wstępną ocenę zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej przygotowuje komórka właściwa w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia.
§  7.
1.
Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia prowadzi rejestr metryk projektów, o których mowa w § 8, § 20 ust. 1 i § 23.
2.
Zaktualizowany rejestr, o którym mowa w ust. 1 jest przedstawiany raz w tygodniu na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia przez Dyrektora Departamentu Prawnego.
3. 6
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, składa się z części odpowiadającym rodzajom aktów normatywnych.
4. 7
Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia w ramach każdej części, o której mowa w ust. 3, nadaje kolejny numer metryce projektu, o której mowa w § 8, § 20 ust. 1 i § 23. Numer metryki projektu odzwierciedla termin, w którym komórka właściwa wystąpiła do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia o jego nadanie.

Rozdział  2

Opracowanie i uzgadnianie projektu ustawy

§  8. 8
1.
W celu udokumentowania przebiegu prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy prowadzi się metrykę projektu ustawy, której wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Komórka właściwa występuje do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia o nadanie numeru metryce, o której mowa w ust. 1.
§  9.
Projekt wstępny ustawy komórka właściwa kieruje na posiedzenie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w trybie określonym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 125).
§  10.
1.
Projekt ustawy, po omówieniu na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, komórka właściwa kieruje do uzgodnień wewnętrznych.
2.
Uzgodnienia wewnętrzne obejmują uzgadnianie projektu ustawy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia.
3.
Uzgodnienia wewnętrzne mogą obejmować uzgadnianie projektu ustawy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
Termin uzgodnień wewnętrznych wynosi 7 dni.
5.
W uzasadnionych przypadkach można wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust. 4.
6.
Komórki właściwe oraz jednostki, o których mowa w ust. 3, powinny zgłaszać uwagi do projektu ustawy wraz z ich uzasadnieniem albo informować o ich braku w wyznaczonym terminie.
6a. 9
Stanowisko wobec uwag zgłoszonych do projektu ustawy w trakcie uzgodnień wewnętrznych, komórka właściwa uzgadnia ze stałym członkiem Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującym realizację zadań należących do komórki właściwej.
7.
W przypadku powstania rozbieżności komórka właściwa organizuje i przeprowadza konferencję uzgodnieniową wewnętrzną w celu ich usunięcia.
8.
W przypadku nieuzgodnienia treści projektu komórka właściwa przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia stałemu członkowi Kolegium Ministra nadzorującemu realizację zadań należących do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.
§  10a. 10
1.
Projekt ustawy kierowany do uzgodnień wewnętrznych przez komórkę właściwą przesyłany jest równocześnie wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem zaopiniowania oceny skutków regulacji (OSR), a w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji społecznych.
2.
Projekt ustawy kierowany jest do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pismo przewodnie jest parafowane przez dyrektora komórki właściwej.
3.
Kopię pisma przewodniego, o którym mowa w ust. 2, komórka właściwa przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu oraz Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§  11. 11
1.
Nowy projekt ustawy opracowany w następstwie przedstawionych w trakcie uzgodnień wewnętrznych uwag, opinii i propozycji, komórka właściwa kieruje na posiedzenie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Kolegium Ministra w trybie określonym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra.
2.
Jeżeli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zgłosi uwagi w zakresie, o którym mowa w § 10a ust. 1, właściwa komórka zajmuje stanowisko, które wraz z uwagami dołącza do projektu, o którym mowa w ust. 1.
§  12.
1. 12
Projekt ustawy omówiony na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Kolegium Ministra, parafowany przez koordynatora działań antykorupcyjnych wyznaczonego w komórce właściwej i przez dyrektora komórki właściwej, komórka właściwa przekazuje do uzgodnień zewnętrznych przy piśmie przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zwanym dalej "rozdzielnikiem".
1a. 13
W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się uwagi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz stanowisko do tych uwag.
2.
Projekt ustawy oraz rozdzielnik, o których mowa w ust. 1, są parafowane przez Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia. Projekt jest parafowany "za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym".
3. 14
Komórka właściwa, bezzwłocznie po podpisaniu rozdzielnika przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przekazuje projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1, do Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia w celu ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
§  13. 15
(uchylony).
§  14. 16
Kopie projektu ustawy, rozdzielnika, a w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, uwag Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz stanowiska do tych uwag, komórka właściwa przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu oraz Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§  15.
1.
Uzgodnienia zewnętrzne prowadzi komórka właściwa.
1a. 17
Stanowisko wobec uwag zgłoszonych do projektu ustawy w trakcie uzgodnień zewnętrznych, komórka właściwa uzgadnia ze stałym członkiem Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującym realizację zadań należących do komórki właściwej.
2.
W przypadku powstania rozbieżności komórka właściwa organizuje i przeprowadza konferencję uzgodnieniową zewnętrzną w celu ich usunięcia.
3.
W konferencji, o której mowa w ust. 2, obok zaproszonych podmiotów biorą również udział przedstawiciele Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia, o ile rozbieżności dotyczą zagadnień formalno-prawnych.
4.
Organizacja konferencji uzgodnieniowej oraz wyjaśnianie i usuwanie rozbieżności stanowisk oraz rozstrzyganie sporów następuje na zasadach i w trybie określonym w § 14 i 15 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.
§  16.
1.
Uzgodniony projekt ustawy komórka właściwa przekazuje na posiedzenie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.
2.
Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§  17. 18
Omówiony na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia projekt komórka właściwa, w porozumieniu odpowiednio z Departamentem Prawnym w Ministerstwie Zdrowia albo Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia, przekazuje do rozpatrzenia odpowiednio przez Komitet Rady Ministrów albo Komitet Europejski Rady Ministrów.
§  18.
1.
Po rozpatrzeniu projektu ustawy odpowiednio przez Komitet Rady Ministrów albo Komitet Europejski Rady Ministrów komórka właściwa kieruje do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia celem jego oceny prawno-redakcyjnej przed rozpatrzeniem przez Komisję Prawniczą.
2.
Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia przekazuje projekt ustawy do Rządowego Centrum Legislacji w celu jego rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Prawniczej lub zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia projektu na posiedzeniu Komisji Prawniczej.
3.
Na posiedzeniach Komisji Prawniczej Ministerstwo Zdrowia reprezentuje przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia oraz - w razie potrzeby - przedstawiciel komórki właściwej lub jednostki podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  19. 19
1.
Rozpatrzony przez Komisję Prawniczą albo zwolniony z tego obowiązku projekt ustawy komórka właściwa w porozumieniu z Departamentem Prawnym przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2.
Do projektu, o którym mowa w ust. 1, komórka właściwa dołącza przygotowane we współpracy z Departamentem Prawnym:
1)
projekty podstawowych aktów wykonawczych albo
2)
projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy - w przypadku projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej (ustawy dostosowawczej).

Rozdział  3

Opracowanie i uzgadnianie projektu rozporządzenia

§  20.
1.
W celu udokumentowania przebiegu prac legislacyjnych dotyczących projektu rozporządzenia prowadzi się metrykę projektu rozporządzenia, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. 20
Do opracowania i uzgadniania projektu rozporządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 i § 9-§ 19.
§  21.
1.
Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia przedkłada projekt rozporządzenia do podpisu ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
Przedłożenie projektu rozporządzenia do podpisu następuje po uzyskaniu akceptacji Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia sprawującego nadzór nad realizacją zadań przez komórkę właściwą, której zakresu działania dotyczy treść projektu rozporządzenia.
3.
W przypadku rozporządzeń wspólnych ministra właściwego do spraw zdrowia i innego ministra lub rozporządzeń podpisywanych przez innego ministra "w porozumieniu" Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia, po podpisaniu projektu rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przekazuje pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia projekt rozporządzenia do właściwego ministra.
§  22.
Przepisy § 9-§ 20 ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów rozporządzeń Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia.

Rozdział  4

Opracowanie i uzgadnianie projektu zarządzenia

§  23.
W celu udokumentowania przebiegu prac legislacyjnych dotyczących projektu zarządzenia prowadzi się metrykę projektu zarządzenia, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  24. 21
Do projektu zarządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 i § 9-§ 11 oraz § 21 ust. 1 i 2.
§  25.
Komórka właściwa pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia zawiadamia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania w drodze zarządzenia rad i zespołów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717).

Rozdział  5

Ogłaszanie i wydawanie aktów normatywnych

§  26.
Akty normatywne podpisane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, podlegające ogłoszeniu odpowiednio w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" albo Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia przekazuje pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia, do publikacji.
§  27.
Rozporządzenia i zarządzenia podpisane przez ministra właściwego do spraw zdrowia są przekazywane przez Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia do ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

Rozdział  6

Uzgadnianie projektów przekazanych do zaopiniowania lub uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

§  28.
1.
Projekty przekazane do zaopiniowania lub uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia kieruje do komórki właściwej lub jednostki podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w celu zaopiniowania projektu w wyznaczonym terminie, jeżeli normowane zagadnienie związane jest z zakresem ich działania.
2.
Do opiniowania projektu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 6.
3.
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące opiniowanego lub uzgadnianego projektu opracowuje Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie opinii, o których mowa w ust. 1.
4.
Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia albo Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia, projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dotyczy on zagadnień istotnych z punktu widzenia zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  29.
W konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu, o którym mowa w § 28 ust. 1, uczestniczy dyrektor komórki właściwej opiniującej projekt lub osoba przez niego upoważniona, a jeżeli stanowisko, o którym mowa w § 28 ust. 4, zawiera uwagi dotyczące zagadnień formalno-prawnych również upoważniony przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.
§  30.
Przepisy § 28 i 29 stosuje się odpowiednio do uzgadniania projektów umów międzynarodowych.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§  31.
Metryki projektów, o których mowa w § 8, § 20 ust. 1 i § 23, wypełnia się od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  32.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.3)).
§  33.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

_________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 3, poz. 33 oraz z 2004 r. Nr 8, poz. 82 i Nr 14, poz. 123.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1 22

METRYKA PROJEKTU USTAWY

ZAŁĄCZNIK Nr 2 23

METRYKA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr 3 24

METRYKA PROJEKTU ZARZĄDZANIA

1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
2 § 4a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.11.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 2007 r.
3 § 5 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.18.141) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2004 r.
4 § 5 ust. 5a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.18.141) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.

5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
6 § 7 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2004 r.
7 § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2004 r.
8 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2004 r.
9 § 10 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.6.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
10 § 10a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
11 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
12 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
13 § 12 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
14 § 12 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c) zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.11.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 2007 r.

15 § 13 uchylony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
16 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
17 § 15 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.6.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
18 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
19 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.
20 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2004 r.
21 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2004 r.
22 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez§ 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.18.141) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.

23 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez§ 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.18.141) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.

24 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez§ 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.18.141) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.6.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2007 r.