Zasady i tryb korzystania z przepustek wystawianych przez podmiot inny niż Centralne Biuro Antykorupcyjne. - OpenLEX

Zasady i tryb korzystania z przepustek wystawianych przez podmiot inny niż Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2011 r.

DECYZJA Nr 10/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z przepustek wystawianych przez podmiot inny niż Centralne Biuro Antykorupcyjne

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:
§  1.
Decyzja określa zasady i tryb korzystania z przepustek wystawianych przez podmiot inny niż Centralne Biuro Antykorupcyjne.
§  2.
Użyte w decyzji pojęcia oznaczają:
1)
BL - Biuro Logistyki CBA;
2)
CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne;
3)
funkcjonariusz - funkcjonariusza lub pracownika CBA;
4)
jednostka - jednostkę organizacyjną, o której mowa w statucie CBA;
5)
przepustka - dokument uprawniający funkcjonariusza CBA lub pojazd CBA do wstępu, wjazdu lub poruszania się po określonym obiekcie lub obszarze, w szczególności identyfikator, kartę wstępu i wejściówkę.
§  3.
Jednostką organizacyjną właściwą w sprawach przepustek jest BL.
§  4.
1.
Z wnioskiem o wydanie przepustki może wystąpić kierownik jednostki.
2.
Wniosek powinien w szczególności zawierać:
1)
wskazanie podmiotu upoważnionego do wystawienia przepustki;
2)
dane funkcjonariusza, jeżeli przepustka ma być imienna;
3)
okres, na który ma być wystawiona przepustka;
4)
inne informacje wymagane przez podmiot uprawniony do wystawienia przepustki;
5)
zwięzłe uzasadnienie faktyczne.
§  5.
1.
BL na podstawie wniosku, o którym mowa w § 4, występuje do podmiotu uprawnionego do wystawienia przepustki.
2.
Dyrektor BL może zwrócić się do wnioskującego kierownika jednostki o przedstawienie dodatkowych informacji i dokumentów, niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o przepustkę.
§  6.
Osoba korzystająca z przepustki jest obowiązana:
1)
używać jej wyłącznie w celu i w sposób, do którego została wydana;
2)
pisemnie zawiadomić drogą służbową BL o jej utracie lub zniszczeniu.
§  7.
Przepustka podlega zwrotowi do BL w przypadku:
1)
jej uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze korzystanie;
2)
upływu okresu ważności, na który została wydana;
3)
zmiany jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę lub pracuje, o ile nie jest ona w dalszym ciągu niezbędna do wykonywania czynności służbowych;
4)
zwolnienia ze służby lub pracy;
5)
wygaśnięcia stosunku służbowego lub pracy.
§  8.
Przepustki, które utraciły swoją ważność, o ile nie są zwracane do podmiotu, który je wystawił, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.
§  9.
BL prowadzi rejestr przepustek zawierający:
1)
oznaczenie podmiotu, który wystawił przepustkę;
2)
okres ważności;
3)
oznaczenie jednostki lub funkcjonariusza, na których rzecz przepustka została wydana;
4)
informację o jej zwrocie lub utracie.
§  10.
Decyzja nie narusza przepisów decyzji nr 38/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad ruchu funkcjonariuszy i pracowników oraz pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także pojazdów stanowiących własność bądź używanych przez funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego na obszarach i w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 3, poz. 36 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 35 i Nr 2, poz. 87).
§  11.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.