Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.10.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 17 lipca 2008 r.
w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek PKP S.A. i PLK S.A., wobec których minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 5, art. 10 i art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje.
§  1. Skład rady nadzorczej w spółkach PKP S.A. i PLK S.A. kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi Infrastruktury, zwanemu dalej "Ministrem", bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o podmiocie, wobec którego Minister sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa.
§  2.
1. Minister wskazuje Walnemu Zgromadzeniu spółki PLK S.A. kandydatów na członków rad nadzorczych, po zasięgnięciu opinii właściwego Podsekretarza Stanu nadzorującego w imieniu Ministra spółkę, po złożeniu przez tych kandydatów wypełnionych oświadczeń i kwestionariusza, których wzory stanowią załączniki nr 1-4 do zarządzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 przekazywane są bezpośrednio do Biura Dyrektora Generalnego.
§  3. Przy wskazywaniu kandydatów do składu rad nadzorczych uwzględnia się:
1) skład zawodowy rady, uwzględniający wykształcenie kandydatów wymagane w ocenie Ministra dla właściwego wykonywania zadań rady nadzorczej;
2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;
3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata, o ile kandydat był już członkiem rady nadzorczej.
§  4.
1. Kandydaci, o których mowa w § 2 powinni wykazać się zdanym egzaminem dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów dla członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.) lub powinni spełniać wymóg zwolnienia z obowiązku składania egzaminu, wynikający z tego rozporządzenia.
2. Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi listę członków rad nadzorczych spółek, o których mowa w § 2 oraz gromadzi dokumenty, o których mowa w § 2.
§  5.
1. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych powinny posiadać, co najmniej 5-letni staż zawodowy oraz doświadczenie na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługa prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.
2. Do składu rady nie może być wskazana osoba:
1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
2) przeciwko której toczy się postępowanie o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
§  6. Tryb powoływania pracowników spółek, o których mowa w § 1 do składów rad nadzorczych tych spółek regulują odrębne przepisy.
§  7. Traci moc zarządzenie nr 15 Ministra Transportu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek PKP S.A. i PLK S.A., wobec których Minister Transportu sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720, i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624.