Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSP.2007.2.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa

Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną albo pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa w spółce handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, a także radę nadzorczą działającą w przedsiębiorstwie państwowym dla którego organem założycielskim jest Minister Skarbu Państwa;
2) dyrektorze departamentu nadzorującego - należy przez to rozumieć dyrektora:
a) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I,
b) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II,
c) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III,
d) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV,
e) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V,
f) Departamentu Instytucji Finansowych,
g) Departamentu Spółek w Upadłości, Likwidacji i Pakietów Mniejszościowych.
§  2.
1. 2 Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 1a oraz § 7, wskazanie przez Ministra Skarbu Państwa kandydata na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
2. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanego dalej "Ministerstwem".
§  3.
1. 3 Dyrektor komórki organizacyjnej niezwłocznie po powzięciu informacji o potrzebie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej lub po powzięciu informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia, w porządku którego przewidziano zmiany w składzie rady nadzorczej, przekazuje taką informację Ministrowi Skarbu Państwa wraz z rekomendacją w przedmiocie zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, bądź odstąpienia od jego przeprowadzenia.
1a. 4 W przypadku zaakceptowania przez Ministra Skarbu Państwa:
1) rekomendacji o odstąpieniu od postępowania kwalifikacyjnego - przepisów § 3 ust. 2-4 oraz § 4-§ 7 nie stosuje się;
2) rekomendacji o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego - właściwy Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu powołuje trzyosobową komisję, składającą się z przewodniczącego, sekretarza oraz członka komisji, a także określa termin zakończenia prac komisji.
2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia kandydatów na członków rady nadzorczej.
§  4.
1. Dyrektor departamentu nadzorującego zobowiązany jest do przygotowania i przekazania treści ogłoszenia do Sekretariatu Ministra i Koordynacji Delegatur celem umieszczenia go na stronie internetowej Ministerstwa. Decyzja o treści ogłoszenia wymaga uprzedniej akceptacji właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.
2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności informacje o firmie i siedzibie spółki, przedmiocie jej działalności, numerze KRS, oczekiwanych wymaganiach stawianych kandydatom do rady nadzorczej, a także powinno określać liczbę przewidywanych do powołania w najbliższym czasie członków rady nadzorczej.
3. W ogłoszeniu należy wskazać, że osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia oraz wymagane od kandydatów na członków rady nadzorczej, określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 i Nr 61, poz. 432) powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu, w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, na wskazany adres. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Ministerstwa przed jego upływem.
4. Zaakceptowana przez Sekretarza lub Podsekretarza Stanu treść ogłoszenia zostaje niezwłocznie przekazana do Sekretariatu Ministra i Koordynacji Delegatur, który publikuje ogłoszenie w dniu otrzymania jego treści, nadając mu przed publikacją kolejny numer wszczynanego postępowania.
§  5.
1. Komisja, o której mowa w § 3, dokonuje analizy zgłoszeń i przedstawia do akceptacji właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu listę proponowanych kandydatów w liczbie przekraczającej dwukrotność mandatów podlegających obsadzeniu.
2. Wskazanie mniejszej liczby kandydatów niż przewidziana zarządzeniem wymaga uzasadnienia.
3. Z przebiegu postępowania komisja sporządza protokół.
4. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.
§  6.
1. Zaproponowana przez komisję i zaaprobowana przez Sekretarza lub Podsekretarza Stanu lista kandydatów do rady nadzorczej jest ogłaszana w tym samym dniu na stronie internetowej Ministerstwa. Publikacja listy kończy postępowanie dla wszystkich osób, które odpowiedziały na ogłoszenie, a których kandydatury nie zostały wybrane. Osobom tym nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji o wyborze, nie są one także informowane o wynikach postępowania.
2. W ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, Minister Skarbu Państwa lub inna upoważniona osoba rozpatruje ewentualne zastrzeżenia wnoszone w formie pisemnej w odniesieniu do ogłoszonej listy kandydatów.
3. Właściwy Sekretarz lub Podsekretarz Stanu rekomenduje Ministrowi Skarbu Państwa z listy, o której mowa w ust. 1, kandydata na członka rady nadzorczej.
4. Minister Skarbu Państwa wskazuje kandydata, który zostanie powołany do rady nadzorczej.
5. Wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, nie wstrzymuje procedury podejmowania decyzji o obsadzie mandatów w składzie rady nadzorczej.
§  7.
1. Określony zarządzeniem tryb postępowania nie obejmuje przypadków, w których do rady nadzorczej wskazywana jest osoba pozostająca w stosunku pracy z Ministerstwem Skarbu Państwa.
2. Minister Skarbu Państwa może wskazać do rady nadzorczej osoby, które nie uczestniczyły w postępowaniu kwalifikacyjnym określonym w zarządzeniu, w sytuacji gdy:
1) brak było odpowiedzi na ogłoszenie, o którym mowa w § 4;
2) żadna ze zgłoszonych kandydatur nie odpowiada wymaganiom;
3) do rady nadzorczej wskazywana jest osoba pozostająca w stosunku pracy z Ministerstwem Skarbu Państwa.
3. 5 Minister Skarbu Państwa może podjąć decyzję o przyśpieszeniu trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w zarządzeniu, lub o odstąpieniu od jego przeprowadzenia.
§  8. Dyrektorzy departamentów nadzorujących w terminie 1 miesiąca od daty wejścia w życie zarządzenia przygotują propozycje uchwał walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników spółek jednoosobowych oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa zobowiązujące zarządy tych spółek do wprowadzenia do porządku obrad najbliższych walnych zgromadzeń albo zgromadzeń wspólników punktu dotyczącego zmian w statutach albo umowach spółek zależnych, mających na celu wprowadzenie zasad wyboru członków rad nadzorczych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego opartego na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  9. W zarządzeniu nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, z późn. zm.), uchyla się w § 2 ust. 2a, ust. 3 i ust. 8.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 54 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MSP.2015.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 grudnia 2015 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 54 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MSP.2015.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 grudnia 2015 r.
4 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 54 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MSP.2015.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 grudnia 2015 r.
5 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 54 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MSP.2015.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 grudnia 2015 r.