Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.2.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 stycznia 1992 r.
w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

Na podstawie art. 51 pkt 1 i art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464, Nr 110, poz. 475) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań dotyczących budżetu państwa i budżetów gmin zwanych dalej sprawozdaniami budżetowymi, na formularzach oznaczonych symbolami:
1) 1 Rb-23 - "Miesięczne/Półroczne/Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących i zobowiązaniach dysponentów środków budżetu państwa"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
2) 2 Rb-24 - "Miesięczne/Półroczne/Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
3) Rb-25 - "Miesięczne sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia,
4) Rb-27 - "Półroczne/Roczne sprawozdanie o dochodach budżetowych"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia,
5) Rb-28 - "Półroczne/Roczne sprawozdanie o wydatkach budżetowych"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia,
6) Rb-30 - "Półroczne/Roczne sprawozdanie o środkach pozabudżetowych (z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych:)"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia,
7) Rb-31 - "Półroczne/Roczne sprawozdanie o środkach gospodarstw pomocniczych"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia,
8) Rb-49 - "Roczny bilans z wykonania budżetu gminy"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia,
9) 3 Rb-50 - "Półroczne/Roczne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia,
10) 4 Rb-60 - "Roczne sprawozdanie o dysponentach środków budżetu państwa"; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia,
11) 5 Rb 70 - "Kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu"; wzór stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia.
2. 6 Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze sporządzają roczny bilans według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do zarządzenia, stosownie do zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35, Nr 124, poz. 554, z 1992 r. Nr 96, poz. 476 i z 1993 r, Nr 46, poz. 208).
§  2. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych są obowiązane następujące jednostki:
1) dysponenci środków budżetowych wszystkich stopni,
2) urzędy skarbowe i izby skarbowe,
3) zarządy gmin,
4) zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
5) 7 jednostki organizacyjne i osoby fizyczne - z wykonywanych zadań budżetowych, określonych w art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe,
6) 8 instytucje kultury wymienione w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493),
7) 9 państwowe szkoły wyższe.
§  3.
1. 10 Sprawozdania miesięczne: Rb-23, Rb-24 i Rb-25 sporządza się za okres od początku roku do końca lutego, marca, maja, września, października, listopada i grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1 a.
1a. 11 Sprawozdania miesięczne Rb-23 i Rb-25 za okres od początku roku do końca lutego, sporządzają dysponenci środków budżetu państwa, a sprawozdania Rb-24 za wymieniony czasokres nie sporządza się.
2. 12 W sprawozdaniach za grudzień wykazuje się dochody i wydatki okresu przejściowego, wymienione w § 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 76, poz. 333 i z 1992 r. Nr 6, poz. 22, nr 80, poz. 411).
2a. 13 Sprawozdania kwartalne Rb-70 sporządza się za okres od początku roku do końca każdego kwartału.
3. 14 Sprawozdania półroczne: Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-30, Rb-31 i Rb-50 sporządza się za okres od początku roku do końca półrocza.
4. 15 Sprawozdania roczne: Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-30, Rb-31 sporządza się za okres od początku roku do końca roku.
5 16 Roczny bilans z wykonania budżetu gminy (Rb-49) i bilans sporządzany przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r, w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdania roczne Rb-60 sporządza się na dzień kończący rok sprawozdawczy.
6. Terminy sporządzania i obieg sprawozdań budżetowych ustala się w załączniku nr 1 do zarządzenia.
7. Jednostki otrzymujące sprawozdania mogą ustalać dla określonych jednostek inne od wymienionych w załączniku nr 1 terminy składania sprawozdań, pod warunkiem, że zachowają wyznaczony im termin składania sprawozdań łącznych i zbiorczych.
8. Zasady wypełniania sprawozdań budżetowych wprowadzonych zarządzeniem określa instrukcja w sprawie sporządzania sprawozdań budżetowych, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4.
1. Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych odpowiednio do art. 70 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe mogą ustalić szczególne zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w podległych tym ministrom państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach gospodarki pozabudżetowej.
2. Wymienieni w ust. 1 główni dysponenci składają łączne sprawozdania miesięczne, półroczne i roczne do Ministerstwa Finansów zgodnie z zasadami i terminami, obowiązującymi głównych dysponentów środków budżetu państwa, określonymi w niniejszym zarządzeniu.
3. Wójtowie lub burmistrzowie przesyłają właściwym wojewódzkim urzędom statystycznym zbiorcze roczne sprawozdania z wykonania budżetu gmin oraz odrębne zbiorcze roczne sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w terminie do dnia 28 lutego po roku sprawozdawczym.
4. Główny Urząd Statystyczny opracowuje zbiorcze roczne sprawozdania z wykonania budżetów gmin oraz odrębne zbiorcze roczne sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i przesyła je do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 10 maja po roku sprawozdawczym.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze poczynając od roku 1992 oraz sprawozdań rocznych za rok 1991 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 17

Terminy sporządzania i obieg sprawozdań budżetowych

Rodzaj sprawozdaniaJednostki składające sprawozdanieJednostki otrzymujące oryginały sprawozdańTermin złożenia (sporządzania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż 1)Jednostki otrzymujące kopie sprawozdań (do wiadomości)
12345
A.Sprawozdania

miesięczne:

1)w zakresie

budżetu

państwa

a)Rb-23 i

Rb-25

- dysponenci

środków

trzeciego

stopnia

- dysponenci

środków

drugiego

stopnia

- dysponenci

główni

- dysponenci

środków

drugiego

stopnia lub

dysponenci

główni

- dysponenci

główni

- Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu

Państwa

10 dni

15 dni

20 dni

b)Rb-24 i

Rb-25

- urzędy skarbowe

- izby skarbowe

- izby skarbowe

- Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu

Państwa

12 dni

18 dni

2)w zakresie

budżetów

gmin:

a)Rb-25

(o

dochodach

gmin w

dochodach

budżetu

państwa

- urzędy skarbowe- zarządy gmin16 dni
b)Rb-25-

jednostkowe

-zbiorcze

-dysponenci

środków gminy

- zarządy gmin

- zarządy gmin

(sprawozdanie pozostaje w gminie

10 dni

20 dni

A-1 Sprawozdanie

kwartalne

-w zakresie

budżetu

państwa

Rb-70

-dysponenci

środków

trzeciego

stopnia, zakłady

budżetowe,

państwowe szkoły

wyższe,

instytucje

kultury2)

-dysponenci

drugiego

stopnia

-dysponenci

główni

-ministerstwa i

urzędy

centralne

-urzędy

wojewódzkie

-dysponenci

środków

drugiego

stopnia

lub dysponenci

główni

-dysponenci

główni

-Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu Państwa

-Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu

Państwa

10 dni

16 dni

26 dni

28 dni

B.Sprawozdania

półroczne:

1)w zakresie

budżetu

państwa:

a)Rb-23,

Rb-27,

Rb-28,

Rb-30 i

Rb-31

-dysponenci

środków

trzeciego

stopnia, zakłady

budżetowe,

instytucje

kultury2)

-dysponenci

środków

drugiego

stopnia:

-Rb-23, Rb-27,

Rb-28

-Rb-30 i Rb-31

-dysponenci

główni:

-ministerstwa i

urzędy

centralne:

-Rb-23, Rb-27 i

Rb-28

-Rb-30 i Rb-31

-urzędy

wojewódzkie:

-Rb-23, Rb-27,

Rb-28

-Rb-39, Rb-31,

Rb-50

-dysponenci

środków

drugiego

stopnia lub

dysponenci

główni

-dysponenci

główni

-Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu

Państwa

10 lipca

16 lipca

20 lipca

22 lipca

26 lipca

20 lipca

28 lipca

b)Rb-24,

Rb-27

-urzędy

skarbowe

-izby

skarbowe

-izby skarbowe

-Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu

Państwa

14 lipca

22 lipca

2)w zakresie

budżetu gmin:

a)Rb-27

(o dochodach

gmin i o

udziałach

gmin w

dochodach

budżetu

państwa)

-urzędy

skarbowe

zarządy gmin16 lipca
b)Rb-27,

Rb-28,

Rb-30,

Rb-31 i

Rb-50

-sprawozdania

jednostkowe

-sprawozdania

zbiorcze

-dysponenci

środków gminy,

zakłady

budżetowe

-zarządy gmin

-Rb-27, Rb-28

-Rb-30, Rb-31

-Rb-50

-zarządy gmin

-sprawozdanie

pozostaje w

gminie

-sprawozdanie

pozostaje

w gminie

-urzędy

wojewódzkie

10 lipca

20 lipca

28 lipca

20 lipca

-regionalne

izby obrachunkowe

-regionalne izby obrachunkowe

-regionalne izby obrachunkowe

C.Sprawozdania

roczne:

1)w zakresie

budżetu

państwa:

a)Rb-23,

Rb-27,

Rb-28,

Rb-30,

Rb-31,

Rb-60

-dysponenci

środków

trzeciego

stopnia,

zakłady

budżetowe,

instytucje

kultury2)

-dysponenci

środków

drugiego

stopnia:

-Rb-23, Rb-27,

Rb-28, Rb-60

-Rb-30, Rb-31

-dysponenci

główni:

-ministerstwa

i urzędy

centralne:

-Rb-23, Rb-27,

Rb-28

-Rb-30, Rb-31 i

Rb-60

-urzędy

wojewódzkie:

-Rb-23, Rb-27,

Rb-28 i Rb-60

-Rb-30, Rb-31

-dysponenci

środków

drugiego

stopnia lub

dysponenci

główni

-dysponenci

główni

-Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu

Państwa

30 stycznia

12 lutego

16 lutego

24 lutego

28 lutego

2-8 marca

15-26 marca

Najwyższa Izba Kontroli
b)Rb-24,

Rb-27

-urzędy skarbowe

-izby skarbowe

-izby skarbowe

-Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu Państwa

4 lutego

18 lutego

c)informacja

o

wykonaniu

ustawy

budżetowej

(rozdział

11

załącznika

nr 2)

-dysponenci

główni

-Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu

Państwa

wg terminów ustalonych dla Rb-30 i Rb-31
d)roczne

bilanse

jednostek,

zakładów

budżetowych

oraz

gospodarstw

pomocniczych

(rozdział 8

załącznika

nr 2

-dysponenci

środków

trzeciego

stopnia,

zakłady

budżetowe,

instytucje

kultury2)

-dysponenci

środków

drugiego stopnia

-dysponenci

główni

-dysponenci

środków

drugiego

stopnia lub

dysponenci

główni

-dysponenci

główni

-Ministerstwo

Finansów

Departament

Budżetu

Państwa

30 marca

15 kwietnia

30 kwietnia

2)w zakresie

budżetów

gmin:

a)Rb-27 (o

dochodach

gmin i

udziałach

gmin w

dochodach

budżetu

państwa)

b)Rb-27,

Rb-28,

Rb-30,

Rb-31 i

Rb-50

-sprawozdanie

jednostkowe

-sprawozdanie

zbiorcze

-urzędy

skarbowe

-dysponenci

środków gminy,

zakłady

budżetowe

-zarządy gmin

-Rb-27, Rb-28, Rb-30, Rb-31

-Rb-50

-zarządy gmin

-zarządy gmin

-wojewódzkie

urzędy

statystyczne

-wojewódzkie

urzędy

statystyczne

14 lutego

30 stycznia

28 lutego

-regionalne izby obrachunkowe

-urzędy wojewódzkie

-regionalne izby obrachunkowe

-delegatury Najwyższej Izby Kontroli

c)roczne

bilanse

jednostek,

zakładów

budżetowych

oraz

gospodarstw

pomocniczych

(rozdział 8

załącznika

nr 2)

-jednostkowe

-zbiorczy

-dysponenci

środków gminy,

zakłady

budżetowe

-zarządy gmin

-zarządy gmin

-

(pozostaje w gminie)

30 marca

15 kwietnia

-regionalne izby obrachunkowe
d)Rb-49-zarządy gmin-

(pozostaje w gminie

14 marca-regionalne izby obrachunkowe
1) sprawozdania miesięczne (wymienione w pkt A) za grudzień - z uwzględnieniem okresu przejściowego, tj. o 8 dni później

2) wymienione 1 § 2 pkt 6 zarządzenia

ZAŁĄCZNIK Nr 2 18

INSTRUKCJA

w sprawie sporządzania sprawozdań budżetowych

Rozdział  1.

Przepisy wstępne

§  1. Sprawozdania budżetowe zwane dalej sprawozdaniami sporządzają i składają:
1) dysponenci środków budżetowych - dysponentom środków budżetowych wyższego stopnia,
2) zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze - państwowym jednostkom budżetowym lub gminom,
3) urzędy skarbowe - izbom skarbowym w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz zarządom gmin z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gmin i udziałów w dochodach budżetu państwa,
4) główni dysponenci środków budżetu państwa i izby skarbowe - Ministrowi Finansów,
5) podmioty gospodarcze z wykonania zadań budżetowych - właściwym jednostkom finansującym,
6) zarządy gmin - regionalnym izbom obrachunkowym, urzędom wojewódzkim i właściwym wojewódzkim urzędom statystycznym,
7) instytucje kultury wymienione w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493) - właściwym dysponentom środków budżetowych.
8) państwowe szkoły wyższe (Rb-70) - właściwym dysponentom głównym.
§  2. Rozróżnia się sprawozdania:
1) jednostkowe - sporządzane przez jednostki wymienione w § 1, zwane dalej jednostkami sprawozdawczymi, na podstawie ich ksiąg rachunkowych,
2) łączne - sporządzane przez dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i dysponentów głównych na podstawie sprawozdań jednostek podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,
3) zbiorcze - sporządzane przez zarządy gmin.
§  3.
1. Dane w sprawozdaniach wykazuje się narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego. Dane planowane wykazuje się w kwotach wynikających z planu po ewentualnych jego zmianach, dokonanych w trybie przepisów o wykonywaniu budżetu.
2. Przyjmuje się następujące symbole dla grup paragrafów wydatków wyszczególnionych w § 22 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 76, poz. 333, z 1992 r. Nr 6, poz. 22 oraz Nr 80, poz. 411):

10 - wynagrodzenia osobowe (§ 11)

20 - wynagrodzenia pozostałe (§§ 13-17)

30 - wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 41-42)

50 - dotacje (§§ 46-55 i §§ 88 i 89)

70 - wydatki na finansowanie inwestycji (§§ 71-78, 80 i §§ 85 i 86)

90 - pozostałe wydatki bieżące (paragrafy nie wymienione w ww. grupach z wyjątkiem § 81)

81 - rezerwy (§ 81).

3. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
4. Sprawozdania łączne i zbiorcze sporządza się w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych bez znaku po przecinku.
5. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie.
6. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.
7. Jednostkom uprawnionym do otrzymania sprawozdań wymienionych w § 1, składa się pierwszy egzemplarz (oryginał) sprawozdania.
§  4.
1. Jednostki sprawozdawcze są obowiązane sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, po. 24, Nr 124, poz. 554, z 1992 r. Nr 96, poz. 476 i z 1993 r. Nr 46, poz. 208).
2. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić ich prawidłowość formalno-rachunkową.
3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do ustalania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań: w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.
§  5. Nieprawidłowości ujawnione w sprawozdaniach w toku kontroli, o której mowa w §4 ust. 2 i 3, powinny być usunięte przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych (zbiorczych).

W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

Rozdział  2.

Sprawozdania miesięczne

§  6. Sprawozdaniami miesięcznymi są:
1) sprawozdania o stanie środków na rachunkach bieżących i zobowiązaniach dysponentów, środków budżetu państwa, sporządzane na formularzu Rb-23.
2) sprawozdania o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych, sporządzane na formularzu Rb-24.
3) sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, sporządzane na formularzu Rb-25.
§  7.
1. Miesięczne sprawozdania jednostkowe Rb-23 o stanie środków na rachunkach bieżących i zobowiązaniach dysponentów środków sporządzają dysponenci środków budżetu państwa odpowiednio do treści formularza, przy czym:
1) w wierszu 11- "Dochody wykonane" wykazuje się zrealizowane dochody według sprawozdań Rb-25 lub Rb-27 sporządzonych za dany okres sprawozdawczy,
2) w wierszu 12 wykazuje się dochody, które państwowe jednostki budżetowe przekazały do właściwych urzędów skarbowych na rachunki bieżące dla gromadzenia dochodów państwowych jednostek budżetowych - odpowiednio do § 10 i § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa,
3) w wierszu 21 dysponenci główni wykazują środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponenci drugiego stopnia - od dysponentów głównych, dysponenci trzeciego stopnia - od dysponentów drugiego stopnia. Kwoty wykazane w wierszu 21 nie podlegają sumowaniu w sprawozdaniach łącznych,
4) w wierszu 22 wykazuje się zrealizowane wydatki według sprawozdań Rb-25 Lub Rb-28 sporządzonych za dany okres sprawozdawczy,
5) w wierszu 23 dysponenci środków wykazują środki przekazane podległym dysponentom. Dane wiersza 23 nie podlegają sumowaniu w sprawozdaniach łącznych.
2. Dane o zobowiązaniach wykazuje się tylko w zakresie zobowiązań realizowanych z wydatków budżetowych, przy czym:
1) w wierszu 30 wykazuje się globalną kwotę wszystkich bezspornych zobowiązań wynikających z ewidencji księgowej,
2) w wierszu 40 wykazuje się zobowiązania wymagalne tj. zobowiązania, które były już w wierszu 30, lecz których termin płatności minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są one ani przedawnione, ani nie zostały umorzone,
3) strukturę zobowiązań wykazuje się w podziale na poszczególne działy klasyfikacji wydatków budżetowych.
§  8. Miesięczne sprawozdania łączne Rb-23 sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z uwzględnieniem uwag wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3 i 5.
§  9. Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-24 o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych sporządzają urzędy skarbowe odpowiednio do treści formularza.
§  10. Miesięczne sprawozdania łączne Rb-24 sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych.
§  11. Sprawozdanie jednostkowe Rb-25 sporządza się na odrębnych formularzach:
1) dla danych o dochodach budżetowych,
2) dla danych o wydatkach budżetowych,
§  12.
1. Dysponenci środków budżetowych sporządzają jednostkowe sprawozdania Rb-25 o dochodach i wydatkach budżetowych ze szczegółowością:
1) dochody - dział, paragraf,
2) wydatki:,
a) rubryka "Plan (po zmianach)" - dział, grupa paragrafów odpowiednio do § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem lit. c,
b) rubryka "Wykonanie od początku roku" - dział, paragraf z zastrzeżeniem lit. c,
c) dział 96 "Dotacje" dział, rozdział, paragraf w rubryce plan i wykonanie.

Sumowaniu podlegają kwoty działów.

2. W rubryce "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych dochodach lub wydatkach budżetowych, po uwzględnieniu ewentualnych zmian.
3. W rubryce "Wykonanie od początku roku" wykazuje się dane na podstawie księgowości analitycznej, prowadzonej do rachunku bieżącego - odpowiednio do dochodów lub wydatków budżetowych.
§  13.
1. Urzędy skarbowe sporządzają sprawozdania jednostkowe Rb-25 o podatkowych i niepodatkowych dochodach budżetowych ze szczegółowością - dział, rozdział, paragraf w zakresie:
1) budżetu państwa,
2) poszczególnych budżetów gmin.
2. Urzędy skarbowe sprawozdania wymienione w ust. 1 sporządzają następująco:
1) nie wypełniają rubryki "Plan (po zmianach)",
2) w rubryce "Wykonanie od początku roku" wykazują dane na podstawie księgowości podatkowej.
3. W sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 pkt 1, w rubryce "Wykonanie od początku roku" wykazuje się za dany okres sprawozdawczy:
1) wykonane dochody budżetu państwa,
2) należne udziały gmin we wpływach dochodów budżetu państwa,
3) należne odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa na środek specjalny w izbach skarbowych, utworzony na podstawie art. 9a ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45,m poz. 289., z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, poz. 112, i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, z 1991 r. Nr 94, poz. 421 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 68, poz. 341 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127).

Kwoty należnych udziałów wymienionych w pkt 2 i należnych odpisów wymienionych w pkt 3 wykazuje się ze znakiem minus lub zapisem czerwonym.

4. W sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 pkt 2 w rubryce "Wykonanie od początku roku" wykazuje się:
1) wykonane dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe,
2) należne udziały gmin we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,
3) należne odpisy od dodatkowych wpływów dochodów gmin pobieranych przez urzędy skarbowe - na środek specjalny wymieniony w ust. 3, pkt 3, za dany okres sprawozdawczy. Kwoty należnych odpisów wykazuje się ze znakiem minus lub zapisem czerwonym.
§  14. Sprawozdania łączne i zbiorcze Rb-25 sporządza się ze szczegółowością sprawozdań jednostkowych.

Rozdział  2.a

Sprawozdania kwartalne

§  14.a.
1. Sprawozdaniem kwartalnym jest sprawozdanie o zatrudnieniu sporządzane na formularzu Rb-70.
2. Sprawozdanie o zatrudnieniu sporządzają niżej wymienione państwowe jednostki organizacyjne:
1) jednostki budżetowe,
2) zakłady budżetowe,
3) gospodarstwa pomocnicze,
4) instytucje kultury wymienione w § 1 pkt 7 instrukcji,
5) szkoły wyższe.
§  14.b. Sprawozdania jednostkowe o zatrudnieniu sporządza się na podstawie ewidencji następująco:
1) w rubryce 8 "Plan na rok..." wykazuje się kalkulacyjne liczby etatów, na które jednostka sprawozdawcza otrzymała limit wynagrodzeń osobowych: jednostki zaliczono do działu 99 - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa podają liczby etatów ustalone we własnym zakresie, nie wliczając osób zatrudnionych poza granicami kraju;
2) w rubryce 9 - "Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym" wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych na podstawie stosunku pracy pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z dokładnością do jednego etatu) w okresie sprawozdawczym;
3) przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym oblicza się dodając przeciętne liczny zatrudnionych w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy: przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15 dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2;
4) w rubryce 10: "Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się liczbę pracowników zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełne etaty tzn. podaje się stan ewidencyjny zatrudnionych pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych (po przeliczeniu).
§  14.c. Sprawozdania łączne sporządza się ze szczegółowością sprawozdań jednostkowych.

Rozdział  3.

Sprawozdania półroczne i roczne

§  15.
1. Sprawozdaniami półrocznymi i rocznymi są:
1) sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących i zobowiązaniach dysponentów środków budżetu państwa sporządzane na formularzu Rb-23,
2) sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych, sporządzane na formularzu Rb-24,
3) sprawozdanie o dochodach budżetowych, sporządzane na formularzu Rb-27,
4) sprawozdanie o wydatkach budżetowych, sporządzane na formularzu Rb-28,
5) sprawozdanie o środkach zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszy celowych, sporządzane na formularzu Rb-30,
6) sprawozdanie o środkach gospodarstw pomocniczych, sporządzane na formularzu Rb-31,
7) sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, sporządzane na formularzu Rb-50.
2. Sprawozdaniami rocznymi są:
1) bilans, sporządzany przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze według wzoru określonego w załączniku nr 14 zarządzania stosownie do zasad obowiązujących w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości,
2) bilans z wykonania budżetu gminy, sporządzany na formularzu Rb-49.
3) sprawozdanie o dysponentach środków budżetowych państwa, sporządzane na formularzu Rb-60.
§  15.a.
1. Półroczne i roczne sprawozdania Rb-23 o stanie środków na rachunkach bieżących i zobowiązaniach dysponentów środków budżetu państwa sporządza się odpowiednio do przepisów § 7 i § 8 instrukcji.
2. W sprawozdaniu rocznym Rb-23 kwoty wykazane w wierszu 11 i w wierszu 12 powinny być zgodne.
§  15.b. Półroczne i roczne sprawozdania Rb-24 o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych sporządza się odpowiednio do przepisów § 9 i § 10 instrukcji.

Rozdział  4.

Rb-27 Półroczne/Roczne sprawozdanie o dochodach budżetowych - jednostkowe, łączne i zbiorcze

§  16. Sprawozdania jednostkowe o dochodach budżetowych sporządza się w układzie:

dział, rozdział i paragraf, przy czym sumowaniu podlegają kwoty rozdziałów.

§  17.
1. Sprawozdania jednostkowe o dochodach budżetowych z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez właściwe urzędy skarbowe oraz gminy sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej w sposób następujący:
1) w rubryce "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych dochodach budżetowych po uwzględnieniu ewentualnych zmian planu: urzędy skarbowe nie wypełniają rubryki "Plan po zmianach",
2) w rubryce "Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)" wykazuje się salda początkowe zaległości zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę zaległości i przypisów wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną.
3) w rubryce "Wykonanie od początku roku (wpływy minus zwroty)" wykazuje się wpływy po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,
4) w rubryce "Saldo końcowe" wykazuje się faktycznie zaległości i nadpłaty ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych.

Sprawozdanie to powinno bilansować się w następujący sposób: należności minus wpływy równają się zaległościom końcowym minus nadpłaty końcowe.

2. Urzędy skarbowe sporządzają jednostkowe sprawozdania Rb-27 w zakresie:
1) budżetu państwa,
2) poszczególnych budżetów gmin.
3. W sprawozdaniach wymienionych w ust, 2, pkt 1 wykazuje się za dany okres sprawozdawczy:
1) dochody budżetu państwa z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych odpowiednio do ust. 1
2) udziały gmin we wpływach dochodów budżetu państwa, odpowiednio do ust. 5.
3) odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa na środek specjalny wymieniony w § 13, ust. 3 pkt 3; odpowiednio do ust. 6.
4. W sprawozdaniach wymienionych w ust. 2, pkt 2 wykazuje się:
1) dochody gmin, które realizują urzędy skarbowe, odpowiednio do ust. 1,
2) udziały gmin we wpływach dochodów budżetu państwa, odpowiednio do ust. 5,
3) odpisy od dodatkowych wpływów dochodów gmin - pobieranych przez urzędy skarbowe - na środek specjalny wymieniony w § 13, ust. 3, pkt 3, odpowiednio do ust. 6.
5. Udziały gmin we wpływach budżetu państwa w sprawozdaniach Rb-27 wymienionych w ust. 2 wykazuje się następująco:
1) w rubryce "Należności" - należne udziały gmin we wpływach dochodów budżetu państwa,
2) w rubryce "Wykonanie" - przekazane do urzędów gmin kwoty udziałów gmin we wpływach dochodów budżetu państwa,
3) w rubryce "Saldo końcowe" odpowiednio; saldo "Zaległości" lub "Nadpłat" wynikające z rozliczeń z poszczególnymi gminami,
4) w sprawozdaniach wymienionych w ust. 2, pkt 1 kwoty w rubrykach wymienionych w pkt,. 1 -3 wykazuje się ze znakiem lub zapisem czerwonym.
6. Odpisy na środek specjalny w sprawozdaniach Rb-27 wymienionych w ust. 2 wykazuje się następująco:
1) w rubryce "Należności" - należne odpisy od dodatkowych wypływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
2) w rubryce "Wykonanie" - przekazane kwoty odpisów na rachunek środka specjalnego w izbach skarbowych,
3) w rubryce "Saldo końcowe" odpowiednio; saldo zaległości lub nadpłat wynikające z rozliczeń poszczególnych urzędów skarbowych.

W rubrykach, wymienionych w pkt. 1 -3, kwoty wykazuje się ze znakiem minus lub zapisem czerwonym.

7. Sprawozdania o dochodach budżetowych nie wymienionych w ust. 1 sporządza się w zakresie wpływów planowanych i wykonanych oraz zaległości (salda końcowego nie zmniejszonego o ewentualne salda nadpłat). Dochody wykonane wykazuje się na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego - subkonto dochodów, a zaległości na podstawie ewidencji analitycznej do konta - należności z tytułu dochodów budżetowych.
8. Dysponenci środków budżetu państwa ujmują w sprawozdaniach wymienionych w ust. 7 dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
§  18.
1. Izby skarbowe sporządzają sprawozdania łączne o dochodach budżetu państwa z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych w zakresie ustalonym w § 17 ust. 1-6.
2. Dysponenci główni i dysponenci drugiego stopnia środków budżetu państwa sporządzają sprawozdania łączne o dochodach budżetu państwa w zakresie ustalonym w § 17 ust. 7-8.
3. Zarządy gmin sporządzają zbiorcze sprawozdania Rb-27 o dochodach budżetowych, w których wykazują:
1) dochody gminy odpowiednio do § 17,
2) dochody podległych jednostek budżetowych odpowiednio do § 17 ust. 7-8,
3) dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej ze zbiorczego sprawozdania Rb-50, o którym mowa w § 28 b.
§  19.
1. Zarządy gmin sporządzają na formularzu Rb-27 informację z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według dysponentów środków w szczegółowości ustalonej w § 16 i w zakresie ustalonym w § 17 ust. 7.
2. Dochody wymienione w ust. 1 nie są wykazywane w sprawozdaniach gmin.

Rozdział  5.

Rb-28 Półroczne/Roczne sprawozdanie o wydatkach budżetowych - jednostkowe, łączne i zbiorcze

§  20. Sprawozdanie jednostkowe o wydatkach budżetowych sporządza się w szczególności:
1) rubrykę "Plan (po zmianach)" - dział, rozdział i odpowiednio do § 3 ust. 2, grupy paragrafów: 10, 20, 90 oraz wyszczególnione paragrafy wymienione w grupach 30, 50, 70 i paragraf 81,
2) rubrykę "Wykonanie od początku roku" - dział, rozdział, paragraf.

Sumowaniu podlegają kwoty rozdziałów.

§  21.
1. Sprawozdanie jednostkowe o wydatkach budżetowych sporządza się na podstawie danych księgowości w sposób następujący:
1) w rubryce "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych wydatkach budżetowych, w szczegółowości podanej w § 20 pkt 1,
2) w rubryce "Wykonanie od początku roku" wykazuje się - w szczególności podanej w § 20 pkt 2 - wykonane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej wydatków budżetowych do rachunku bieżącego.
2. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się w ostatnim wierszu sprawozdania oznaczonym zamiast paragrafem symbolem 99.

Niewłaściwe obciążenie wykazuje się w rubryce 11 zapisem zwykłym a niewłaściwe uznania rachunku - jako liczbę ujemną.

§  22. Dysponenci główni środków budżetu państwa sporządzają sprawozdanie łączne o wydatkach budżetowych w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych.
§  23. Zarządy gmin sporządzają zbiorcze sprawozdania o wydatkach budżetowych w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych Rb-28 i sprawozdania zbiorczego Rb-50 o wydatkach budżetowych w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminom.

Rozdział  6.

Rb-30 Półroczne/Roczne sprawozdanie o środkach pozabudżetowych (z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych) - jednostkowe , łączne i zbiorcze

§  24. Sprawozdania jednostkowe Rb-30 sporządza się ze szczegółowością dla:
1) zakładów budżetowych - według działu i rozdziału,
2) środków specjalnych - według działu i rozdziału,
3) państwowych funduszy celowych - odrębnie dla każdego funduszu.
§  25. Sprawozdanie Rb-30 dla zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych sporządza się:
1) w dziale "Przychody" wykazuje się w rubrykach "Plan" i "Wykonanie" według paragrafów:
a) przychody,
b) zyski nadzwyczajne,
c) dotacje,
d) oraz stan środków obrotowych na początek roku,
e) inne zwiększenia środków obrotowych poza wykazanymi w "Przychodniach",
2) w dziale "Rozchody" wykazuje się w rubrykach "Plan" o "Wykonanie" według paragrafów:
a) koszty,
b) straty nadzwyczajne,
c) wpłaty do budżetu,

a także

d) inne zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w "Rozchodach",
e) stan środków obrotowych na koniec roku,

oraz

f) podatek dochodowy od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz 86, Nr 40, poz. 174, Nr 68, poz. 341 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 44, poz. 202),
3) w dziale "Środki obrotowe" wykazuje się w rubrykach "Stan na 1.01." i "Stan na koniec okresu sprawozdawczego":
a) środki pieniężne,
b) materiały i wyposażenie,

z tego:

- środki żywności,

- pozostałe,

c) produkty,
d) towary,
e) należności,
f) zobowiązania,
g) normatyw zapasów,
h) środki gotówkowe w kasie.
§  26.
1. Dysponenci główni środków budżetu państwa sporządzają sprawozdania łączne o środkach zakładów budżetowych, środków specjalnych w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z wyłączeniem instytucji kultury wymienionych w § 1 pkt 7 niniejszej instrukcji. Dla tych jednostek sporządza się oddzielnie łączne sprawozdanie Rb-30.
2. Zarządy gmin sporządzają zbiorcze sprawozdanie o środkach zakładów budżetowych i środków specjalnych w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych.

Rozdział  7.

Rb-31 Półroczne/Roczne sprawozdanie o środkach gospodarstw pomocniczych - jednostkowe, łączne i zbiorcze.

§  27. Sprawozdanie jednostkowe Rb-31 dla gospodarstw pomocniczych sporządza się w układzie - dział, rozdział - następująco:
1) w dziale "Przychody" sprawozdanie Rb-31 wykazuje się w rubrykach "Plan" i "Wykonanie":
a) przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów,
b) dotacje z budżetu,
c) pozostałe przychody (m.in. zyski nadzwyczajne, przychody z operacji finansowych, ze sprzedaży środków trwałych, wyposażenia i materiałów oraz zmiana stanu produktów),
2) w dziale "Rozchody" sprawozdania wykazuje się w rubrykach "Plan" i "Wykonanie"
a) wynagrodzenia osobowe (§ 11).
b) pozostałe wynagrodzenia (§ 13 - 17),
c) koszty materiałowe,
d) pozostałe rozchody (w tym straty nadzwyczajne),

oraz

e) podatek dochodowy od osób prawnych,
3) w dziale "Zysk (Strata)" sprawozdania wykazuje się w rubrykach "Plan" i "Wykonanie":
a) wpłatę do budżetu,
b) wynik finansowy netto: zysk lub strata,
c) zwiększenie środków obrotowych,
d) wpłata na środki specjalne,
e) wpłata na rachunek finansowania inwestycji,
f) zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (strat),
4) dział "Środki obrotowe" wykazuje się odpowiednio do § 25 pkt 3 (bez lit. g).
§  28.
1. Dysponenci główni środków budżetu państwa sporządzają sprawozdania łączne o środkach gospodarstw pomocniczych w pełnym zakresie informacji ustalonych dla sprawozdań jednostkowych.
2. Zarządy gmin sporządzają zbiorcze sprawozdania o środkach gospodarstw pomocniczych w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych.
3. W sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2 sumuje się ze sprawozdań jednostkowych oddzielnie wynik finansowy netto - zysk i wynik finansowy netto - strata.

Rozdział  7.a

Rb-50 Półroczne/Roczne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

§  28.a.
1. Zarządy gmin sporządzają sprawozdania z wykonania dotacji i wydatków budżetowych w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminom według poszczególnych głównych dysponentów środków budżetu państwa zlecających zadania, w układzie dział, rozdział, paragraf. Sumowaniu podlegają kwoty rozdziałów.
2. Sprawozdania Rb-50 sporządza się na odrębnych formularzach:
a) dla dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej,
b) dla wydatków budżetowych w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminom.
3. W rubryce "Plan (po zmianach") wykazuje się dane o planowanych dotacjach lub wydatkach budżetowych wynikające z planu finansowego zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rubryce "Wykonanie od początku roku" wykazuje się dane na podstawie księgowości analitycznej prowadzonej do rachunku bieżącego gminy, odpowiednio dla dochodów lub wydatków budżetowych.
5. Jeśli zlecone gminom zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez wyodrębnione jednostki organizacyjne podległe gminie, jednostki te sporządzają sprawozdanie jednostkowe w szczegółowości wymienionej w ust. 1.
§  28.b. Zarządy gmin sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na podstawie sprawozdań jednostkowych, o których mowa w § 28a ust. 1 i 5, w szczegółowości - dział, rozdział, paragraf; oddzielnie dla dotacji i wydatków.

Rozdział  8.

Roczny bilans jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

§  29.
1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych sporządzają bilans według wzoru określonego w § 15 ust. 2 pkt 1.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, nie sporządzają rachunku wyników określonego rozporządzeniem wymienionym w § 15 ust. 2 pkt 1.
3. Bilans sporządza się na dzień kończący rok sprawozdawczy.
4. Wykazane w bilansie salda początkowe powinny być zgodne z saldami końcowymi wykazanymi w bilansie na koniec roku poprzedniego. Ewentualne różnice między saldami na koniec roku poprzedniego i początek roku sprawozdawczego mogą występować w przypadku zmian uzasadniających przekształcenie bilansu otwarcia, np. z powodu reorganizacji jednostki sprawozdawczej, zmian w planie kont itp.
5. W bilansie wykazuje się aktywa i pasywa według stanu na początek i na koniec okresu sprawozdawczego. Jeżeli określone konto służy do ewidencji zarówno aktywów jak i pasywów, w bilansie wykazuje się odrębnie oba jego salda.
§  30. Bilans łączny i bilans zbiorczy sporządza się oddzielnie dla:
1) jednostek budżetowych,
2) zakładów budżetowych (bez instytucji kultury),
3) gospodarstw pomocniczych,
4) państwowych funduszy celowych,
5) instytucji kultury wymienionych w § 1 pkt 7 instrukcji przez sumowanie danych bilansów jednostkowych. W bilansie łącznym lub zbiorczym nie można kompensować sald aktywów i pasywów, wykazywanych w bilansach jednostkowych.
§  31. Salda łącznego lub zbiorczego otwarcia mogą się różnić od sald łącznego lub zbiorczego bilansu na koniec roku poprzedniego tylko z powodu zmian organizacyjnych, polegających na włączeniu lub wyłączeniu z systemu sprawozdawczego jednostek podległych oraz innych zmian uzasadniających przekształcenie bilansu otwarcia.

Rozdział  9.

Rb-49 Roczny bilans z wykonania budżetu gminy

§  32.
1. Gminy sporządzają bilans z wykonania budżetu gminy na formularzu Rb-49.
2. Bilans gminy z wykonania budżetu sporządza się na dzień 31 grudnia każdego roku, według zasad ustalonych w § 29 ust. 4 i 5 niniejszej instrukcji.

Rozdział  10.

Rb-60 Roczne sprawozdanie o dysponentach środków budżetu państwa

§  33. Dysponenci główni i dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają sprawozdanie Rb-60 według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku według treści formularza.
§  34. Dysponenci główni składają do Ministerstwa Finansów sprawozdania własne i podległych dysponentów drugiego stopnia.

Rozdział  11.

Informacje o wykonaniu ustawy budżetowej

§  35.
1. Dysponenci główni środków budżetu państwa dołączają do sprawozdań rocznych zestawienie sporządzone według układu podanego w ustawie budżetowej dla poszczególnych części (wojewodów), zawierające łączne informacje o dochodach i wydatkach budżetowych oraz przychodach i rozchodach w zakresie środków pozabudżetowych. W zestawieniu tym wykazuje się dane planowane ze szczegółowością i w wysokości wynikającej z ustawy budżetowej na dany rok oraz z taką samą szczegółowością plan po zmianach i wykonanie planu wynikające ze sprawozdań. W zakresie gospodarki pozabudżetowej wpłaty do budżetu oraz dotacje z budżetu podaje się w wielkościach faktycznie (kasowo) wykonanych.
2. Źródła dochodów i rodzaje wydatków powstałe w toku wykonywania budżetu, które nie występują w ustawie budżetowej w danej części budżetu, zamieszcza się w zestawieniu w kolejności zastosowanej w ustawie budżetowej - odpowiednio w rubrykach: "Plan po zmianach" i "Wykonanie"; analogicznie wykazuje się przychody i rozchody w zakresie gospodarki pozabudżetowej.
3. Do rocznego sprawozdania (sprawozdań) zarządu gminy mogą być dołączone informacje dodatkowe według ustaleń rady gminy.

Rozdział  12.

Uzgadnianie sprawozdań

§  36.
1. Państwowe jednostki budżetowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany rachunków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego - subkonta dochodów i subkonta wydatków - wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23.
2. Urzędy skarbowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany dochodów na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego - według subkont - wykazywanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24.
3. Oddziały Okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w pkt 1 i pkt 2.
4. Oddziały Okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2 w okresie:
1) miesięczne - od dnia 5 do 8 następnego miesiąca: a za grudzień od dnia 10 do 16 stycznia następnego roku.
2) półroczne - od dnia 5 do 14 lipca,
3) roczne - do dnia 30 stycznia roku następnego.
5. Jednostka nadrzędna przyjmując bilans jednostkowy może zażądać przedstawienia dokumentów stwierdzających uzgodnienie z właściwym oddziałem banku sald rachunków bankowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.
6. Dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają sprawozdanie Rb-23:
1) kwartalnie w zakresie przekazanych dochodów do urzędów skarbowych - kwoty ogółem - z urzędami skarbowymi; urzędy skarbowe potwierdzają zgodność kwot przez odciśnięcie stempla, datę i podpis,
2) za okresy sprawozdawcze, w zakresie otrzymanych i przekazanych środków - kwoty ogółem - z dysponentami środków budżetu państwa wyższego i niższego stopnia.
7. Urzędy skarbowe uzgadniają z Ministerstwem Finansów - poprzez izby skarbowe - kwoty przekazanych dochodów do Ministerstwa Finansów Departament Budżetu Państwa na subkonta centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazywane w sprawozdaniach Rb-24.

Rozdział  13.

Składanie sprawozdań (do wiadomości)

§  37.
1. Główni dysponenci środków budżetu państwa składają Najwyższej Izbie Kontroli, w terminach ustalonych dla odbiorców sprawozdań, odpisy wszystkich sprawozdań rocznych: przy czym wojewodowie składają sprawozdania roczne delegaturom Najwyższej Izby Kontroli.
2. Zarządy gmin składają odpisy wszystkich sprawozdań półrocznych i rocznych regionalnym izbom obrachunkowym, a sprawozdania o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej składają ponadto głównym dysponentom zlecającym zadania i właściwym delegaturom Najwyższej Izby Kontroli.

Rozdział  14.

Przepisy końcowe

§  38.
1. Przy sporządzaniu na komputerach niektórych sprawozdań łącznych i zbiorczych wymienionych w §§ 6 i 15 rubrykę 4 ("C") można wykorzystać do wpisania cyfry kontrolnej przy stosowaniu kontroli "modulo", a rubrykę 6 ("kod pozycji"), która w sprawozdaniach Rb-30 i Rb-31 jest wypełniona, do oznaczenia wierszy wykazanych w sprawozdaniach.
2. Rubrykę 5 ("część") wymienionych w ust. 1 sprawozdań łącznych wypełniają ministerstwa, urzędy centralne i urzędy wojewódzkie. Urzędy wojewódzkie wypełniają także rubrykę 1 ("woj.") wpisując symbol statystyczny województwa.
3. W sprawozdaniach zbiorczych wymienionych w §§ 6 i 15, a dotyczących gmin, zarządy gmin wpisują w rubryce 1 ("woj." statystyczny symbol województwa i w rubryce 2 ("gminy") symbol gminy według REGON-u.
4. W sprawozdaniach łącznych i zbiorczych dla określenia rodzaju środków pozabudżetowych przyjmuje się trzycyfrowy symbol, który wpisuje się w rubryce 6 ("Rodzaj środka pozabudżetowego") sprawozdań Rb-30 i Rb-31.

Należy stosować następujące symbole rodzajów środków:

- 100 - zakłady budżetowe,

- 200 - środki specjalne,

- 400 - gospodarstwa pomocnicze,

- 3xx - państwowe fundusze celowe,

przy czym pierwszy znak "3" określa rodzaj środków pozabudżetowych a znaki 2 i 3 określają numery kolejne państwowych funduszy celowych, ustalone odrębnie.

5. Dla ustalenia kompletności sprawozdań łącznych i zbiorczych sporządza się następujące zestawienia:
1) według działów dla sprawozdań:
a) o dochodach i wydatkach budżetowych (Rb-25),
b) o dochodach budżetowych (Rb-27),
c) o wydatkach budżetowych (Rb-28),
d) o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (Rb-50),
e) składane komplety sprawozdań wymienionych w lit. a, b, c powinny zawierać numerację stron poszczególnych formularzy sprawozdawczych.
2) dla sprawozdań o środkach pozabudżetowych Rb-30 i Rb-31 na formularzu Rb-30:
a) według działów i rozdziałów dla zakładów budżetowych i środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz
b) według symboli poszczególnych państwowych funduszy celowych - ujmując - kwoty ogółem rubryk "Plan" i "Wykonanie" z wiersza "L" (lub z wiersza "H" z Rb-31) po stronie "Przychody" i z wiersza "S" (lub z wiersza "S" z Rb-31) po stronie "Rozchody" w zestawieniu zbiorczym - odpowiednio po stronie "Przychody" w wierszach "G" i po stronie "Rozchody" w wierszach "M"; z jednoczesnym wpisaniem w rubryce "§" symboli działów i rozdziałów dla środków wymienionych w pkt 2 lit. a lub trzycyfrowych symboli, funduszy wymienionych w pkt. 2 lit. b),
3) zestawienia wymienione w pkt 1 i 2 należy podsumować.
6. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych na nośniki danych w sprawozdaniach łącznych i zbiorczych należy stosować odpowiednie liczby kontrolne:
1) dla sprawozdań o dochodach budżetowych (Rb-25 i Rb-27) i dla sprawozdań o wydatkach budżetowych (Rb-25 i Rb-28) oraz dla sprawozdań o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (Rb-50); liczbę kontrolną stanowi odpowiednio do szczegółowości sporządzanych sprawozdań - suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów i grup paragrafów w ramach każdego rozdziału (działu), którą zamieszcza się w rubrykach "Rozdział" i "§" z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału,
2) dla sprawozdań o środkach pozabudżetowych (Rb-30 i Rb-31) liczby kontrolne stanowią po stronie "Przychody" i "Rozchody", suma symboli: województwa (w sprawozdaniach zbiorczych gmin i łącznych urzędów wojewódzkich), symbolu rodzaju i środka pozabudżetowego (z rubryki 6), działu, rozdziału, paragrafów (symboli z Rb-31); liczby kontrolne zamieszcza się w rubryce "§" (w rubryce 11 w Rb-31), w wierszu "H" (obok "Razem" z wyrównaniem prawostronnym) dla przychodów, w wierszu "N" (obok "Razem" z wyrównaniem prawostronnym) dla rozchodów.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 19

Rb-23

Miesięczne, Półroczne, Roczne

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących i zobowiązaniach dysponentów środków budżetu państwa na koniec miesiąca ................ 19 .... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 20

Rb-24

Miesięczne, Półroczne, Roczne

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych na koniec miesiąca .................... 19.... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

R-25 MIESIĘCZNE

DOCHODACH

sprawozdanie o ___________________ a)

WYDATKACH

budżetowych za okres od początku roku do dnia ......................... 199.... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

PÓŁROCZNE

Rb-27 ___________________ a)

ROCZNE

sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia ................................ 199... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 7

PÓŁROCZNE

Rb-28 ___________________ a)

ROCZNE

sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od początku roku do dnia .................................... 199..... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 8 21

Rb-30

Półroczne, Roczne

sprawozdanie o środkach pozabudżetowych (z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych)

za okres od początku roku do dnia ................. 19 ...... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 9 22

Rb-31

Półroczne, Roczne

sprawozdanie o środkach gospodarstw pomocniczych

za okres od początku roku do dnia ............ 19 .... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 10

Rb-49 ROCZNY BILANS

z wykonania budżetu gminy sporządzony na dzień ........................ 199... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 11 23

Rb-50

Półroczne, Roczne

sprawozdanie o dotacjach, wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 19 r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 12 24

Rb-60 Roczne

sprawozdanie o dysponentach środków budżetu państwa1)

na 31 grudnia 19 ... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 13 25

Rb-70 Kwartalne

sprawozdanie o zatrudnieniu w

...............................................................

na koniec miesiąca ............... 19 .... r.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 14 26

BILANS*)

sporządzony na dzień ........................ 19 r.

(pominięto)

1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
6 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
7 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
8 § 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
9 § 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
10 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
11 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
12 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
13 § 3 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. d) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
14 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. e) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
15 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. f) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
16 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. g) zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
17 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1993 r.
18 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 73 z dnia 13 września 1994 r. (Dz.Urz.MF.94.22.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

19 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
20 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
21 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
22 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
23 Załącznik nr 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
24 Załącznik nr 12 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
25 Załącznik nr 13 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
26 Załącznik nr 14 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 66 z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.